Ⅰ anantara.m yii"surekadaa gine.sarathdasya tiira utti.s.thati, tadaa lokaa ii"svariiyakathaa.m "srotu.m tadupari prapatitaa.h|
Ⅱ tadaanii.m sa hdasya tiirasamiipe naudvaya.m dadar"sa ki nca matsyopajiivino naava.m vihaaya jaala.m prak.saalayanti|
Ⅲ tatastayordvayo rmadhye "simono naavamaaruhya tiiraat ki ncidduura.m yaatu.m tasmin vinaya.m k.rtvaa naukaayaamupavi"sya lokaan propadi.s.tavaan|
Ⅳ pa"scaat ta.m prastaava.m samaapya sa "simona.m vyaajahaara, gabhiira.m jala.m gatvaa matsyaan dharttu.m jaala.m nik.sipa|
Ⅴ tata.h "simona babhaa.se, he guro yadyapi vaya.m k.rtsnaa.m yaaminii.m pari"sramya matsyaikamapi na praaptaastathaapi bhavato nide"sato jaala.m k.sipaama.h|
Ⅵ atha jaale k.sipte bahumatsyapatanaad aanaaya.h pracchinna.h|
Ⅶ tasmaad upakarttum anyanausthaan sa"ngina aayaatum i"ngitena samaahvayan tatasta aagatya matsyai rnaudvaya.m prapuurayaamaasu ryai rnaudvaya.m pramagnam|
Ⅷ tadaa "simonpitarastad vilokya yii"so"scara.nayo.h patitvaa, he prabhoha.m paapii naro mama nika.taad bhavaan yaatu, iti kathitavaan|
Ⅸ yato jaale patitaanaa.m matsyaanaa.m yuuthaat "simon tatsa"ngina"sca camatk.rtavanta.h; "simona.h sahakaari.nau sivade.h putrau yaakuub yohan cemau taad.r"sau babhuuvatu.h|
Ⅹ tadaa yii"su.h "simona.m jagaada maa bhai.siiradyaarabhya tva.m manu.syadharo bhavi.syasi|
Ⅺ anantara.m sarvvaasu nausu tiiram aaniitaasu te sarvvaan parityajya tasya pa"scaadgaamino babhuuvu.h|
Ⅻ tata.h para.m yii"sau kasmi.m"scit pure ti.s.thati jana eka.h sarvvaa"ngaku.s.thasta.m vilokya tasya samiipe nyubja.h patitvaa savinaya.m vaktumaarebhe, he prabho yadi bhavaanicchati tarhi maa.m pari.skarttu.m "saknoti|
ⅩⅢ tadaanii.m sa paa.ni.m prasaaryya tada"nga.m sp.r"san babhaa.se tva.m pari.skriyasveti mamecchaasti tatastatk.sa.na.m sa ku.s.thaat mukta.h|
ⅩⅣ pa"scaat sa tamaaj naapayaamaasa kathaamimaa.m kasmaicid akathayitvaa yaajakasya samiipa nca gatvaa sva.m dar"saya, lokebhyo nijapari.sk.rtatvasya pramaa.nadaanaaya muusaaj naanusaare.na dravyamutm.rjasva ca|
ⅩⅤ tathaapi yii"so.h sukhyaati rbahu vyaaptumaarebhe ki nca tasya kathaa.m "srotu.m sviiyarogebhyo moktu nca lokaa aajagmu.h|
ⅩⅥ atha sa praantara.m gatvaa praarthayaa ncakre|
ⅩⅦ apara nca ekadaa yii"surupadi"sati, etarhi gaaliilyihuudaaprade"sayo.h sarvvanagarebhyo yiruu"saalama"sca kiyanta.h phiruu"silokaa vyavasthaapakaa"sca samaagatya tadantike samupavivi"su.h, tasmin kaale lokaanaamaarogyakaara.naat prabho.h prabhaava.h pracakaa"se|
ⅩⅧ pa"scaat kiyanto lokaa eka.m pak.saaghaatina.m kha.tvaayaa.m nidhaaya yii"so.h samiipamaanetu.m sammukhe sthaapayitu nca vyaapriyanta|
ⅩⅨ kintu bahujananivahasamvaadhaat na "saknuvanto g.rhopari gatvaa g.rhap.r.s.tha.m khanitvaa ta.m pak.saaghaatina.m sakha.tva.m g.rhamadhye yii"so.h sammukhe .avarohayaamaasu.h|
ⅩⅩ tadaa yii"suste.saam iid.r"sa.m vi"svaasa.m vilokya ta.m pak.saaghaatina.m vyaajahaara, he maanava tava paapamak.samyata|
ⅩⅪ tasmaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca cittairittha.m pracintitavanta.h, e.sa jana ii"svara.m nindati koya.m? kevalamii"svara.m vinaa paapa.m k.santu.m ka.h "saknoti?
ⅩⅫ tadaa yii"suste.saam ittha.m cintana.m viditvaa tebhyokathayad yuuya.m manobhi.h kuto vitarkayatha?
ⅩⅩⅢ tava paapak.samaa jaataa yadvaa tvamutthaaya vraja etayo rmadhye kaa kathaa sukathyaa?
ⅩⅩⅣ kintu p.rthivyaa.m paapa.m k.santu.m maanavasutasya saamarthyamastiiti yathaa yuuya.m j naatu.m "saknutha tadartha.m (sa ta.m pak.saaghaatina.m jagaada) utti.s.tha sva"sayyaa.m g.rhiitvaa g.rha.m yaahiiti tvaamaadi"saami|
ⅩⅩⅤ tasmaat sa tatk.sa.nam utthaaya sarvve.saa.m saak.saat nija"sayaniiya.m g.rhiitvaa ii"svara.m dhanya.m vadan nijanive"sana.m yayau|
ⅩⅩⅥ tasmaat sarvve vismaya praaptaa mana.hsu bhiitaa"sca vayamadyaasambhavakaaryyaa.nyadar"saama ityuktvaa parame"svara.m dhanya.m proditaa.h|
ⅩⅩⅦ tata.h para.m bahirgacchan karasa ncayasthaane levinaamaana.m karasa ncaayaka.m d.r.s.tvaa yii"sustamabhidadhe mama pa"scaadehi|
ⅩⅩⅧ tasmaat sa tatk.sa.naat sarvva.m parityajya tasya pa"scaadiyaaya|
ⅩⅩⅨ anantara.m levi rnijag.rhe tadartha.m mahaabhojya.m cakaara, tadaa tai.h sahaaneke karasa ncaayinastadanyalokaa"sca bhoktumupavivi"su.h|
ⅩⅩⅩ tasmaat kaara.naat ca.n.daalaanaa.m paapilokaanaa nca sa"nge yuuya.m kuto bha.mgdhve pivatha ceti kathaa.m kathayitvaa phiruu"sino.adhyaapakaa"sca tasya "si.syai.h saha vaagyuddha.m karttumaarebhire|
ⅩⅩⅪ tasmaad yii"sustaan pratyavocad arogalokaanaa.m cikitsakena prayojana.m naasti kintu sarogaa.naameva|
ⅩⅩⅫ aha.m dhaarmmikaan aahvaatu.m naagatosmi kintu mana.h paraavarttayitu.m paapina eva|
ⅩⅩⅩⅢ tataste procu.h, yohana.h phiruu"sinaa nca "si.syaa vaara.mvaaram upavasanti praarthayante ca kintu tava "si.syaa.h kuto bhu njate pivanti ca?
ⅩⅩⅩⅣ tadaa sa taanaacakhyau vare sa"nge ti.s.thati varasya sakhiga.na.m kimupavaasayitu.m "saknutha?
ⅩⅩⅩⅤ kintu yadaa te.saa.m nika.taad varo ne.syate tadaa te samupavatsyanti|
ⅩⅩⅩⅥ soparamapi d.r.s.taanta.m kathayaambabhuuva puraatanavastre kopi nutanavastra.m na siivyati yatastena sevanena jiir.navastra.m chidyate, nuutanapuraatanavastrayo rmela nca na bhavati|
ⅩⅩⅩⅦ puraatanyaa.m kutvaa.m kopi nutana.m draak.saarasa.m na nidadhaati, yato naviinadraak.saarasasya tejasaa puraatanii kutuu rvidiiryyate tato draak.saarasa.h patati kutuu"sca na"syati|
ⅩⅩⅩⅧ tato heto rnuutanyaa.m kutvaa.m naviinadraak.saarasa.h nidhaatavyastenobhayasya rak.saa bhavati|
ⅩⅩⅩⅨ apara nca puraatana.m draak.saarasa.m piitvaa kopi nuutana.m na vaa nchati, yata.h sa vakti nuutanaat puraatanam pra"sastam|