Ⅰ tata.h para.m sa lokaanaa.m kar.nagocare taan sarvvaan upade"saan samaapya yadaa kapharnaahuumpura.m pravi"sati
Ⅱ tadaa "satasenaapate.h priyadaasa eko m.rtakalpa.h pii.dita aasiit|
Ⅲ ata.h senaapati ryii"so rvaarttaa.m ni"samya daasasyaarogyakara.naaya tasyaagamanaartha.m vinayakara.naaya yihuudiiyaan kiyata.h praaca.h pre.sayaamaasa|
Ⅳ te yii"sorantika.m gatvaa vinayaati"saya.m vaktumaarebhire, sa senaapati rbhavatonugraha.m praaptum arhati|
Ⅴ yata.h sosmajjaatiiye.su loke.su priiyate tathaasmatk.rte bhajanageha.m nirmmitavaan|
Ⅵ tasmaad yii"sustai.h saha gatvaa nive"sanasya samiipa.m praapa, tadaa sa "satasenaapati rvak.syamaa.navaakya.m ta.m vaktu.m bandhuun praahi.not| he prabho svaya.m "sramo na karttavyo yad bhavataa madgehamadhye paadaarpa.na.m kriyeta tadapyaha.m naarhaami,
Ⅶ ki ncaaha.m bhavatsamiipa.m yaatumapi naatmaana.m yogya.m buddhavaan, tato bhavaan vaakyamaatra.m vadatu tenaiva mama daasa.h svastho bhavi.syati|
Ⅷ yasmaad aha.m paraadhiinopi mamaadhiinaa yaa.h senaa.h santi taasaam ekajana.m prati yaahiiti mayaa prokte sa yaati; tadanya.m prati aayaahiiti prokte sa aayaati; tathaa nijadaasa.m prati etat kurvviti prokte sa tadeva karoti|
Ⅸ yii"surida.m vaakya.m "srutvaa vismaya.m yayau, mukha.m paraavartya pa"scaadvarttino lokaan babhaa.se ca, yu.smaanaha.m vadaami israayelo va.m"samadhyepi vi"svaasamiid.r"sa.m na praapnava.m|
Ⅹ tataste pre.sitaa g.rha.m gatvaa ta.m pii.dita.m daasa.m svastha.m dad.r"su.h|
Ⅺ pare.ahani sa naayiinaakhya.m nagara.m jagaama tasyaaneke "si.syaa anye ca lokaastena saarddha.m yayu.h|
Ⅻ te.su tannagarasya dvaarasannidhi.m praapte.su kiyanto lokaa eka.m m.rtamanuja.m vahanto nagarasya bahiryaanti, sa tanmaaturekaputrastanmaataa ca vidhavaa; tayaa saarddha.m tannagariiyaa bahavo lokaa aasan|
ⅩⅢ prabhustaa.m vilokya saanukampa.h kathayaamaasa, maa rodii.h| sa samiipamitvaa kha.tvaa.m paspar"sa tasmaad vaahakaa.h sthagitaastamyu.h;
ⅩⅣ tadaa sa uvaaca he yuvamanu.sya tvamutti.s.tha, tvaamaham aaj naapayaami|
ⅩⅤ tasmaat sa m.rto janastatk.sa.namutthaaya kathaa.m prakathita.h; tato yii"sustasya maatari ta.m samarpayaamaasa|
ⅩⅥ tasmaat sarvve lokaa.h "sa"sa"nkire; eko mahaabhavi.syadvaadii madhye.asmaakam samudait, ii"svara"sca svalokaananvag.rhlaat kathaamimaa.m kathayitvaa ii"svara.m dhanya.m jagadu.h|
ⅩⅦ tata.h para.m samasta.m yihuudaade"sa.m tasya caturdiksthade"sa nca tasyaitatkiirtti rvyaana"se|
ⅩⅧ tata.h para.m yohana.h "si.sye.su ta.m tadv.rttaanta.m j naapitavatsu
ⅩⅨ sa sva"si.syaa.naa.m dvau janaavaahuuya yii"su.m prati vak.syamaa.na.m vaakya.m vaktu.m pre.sayaamaasa, yasyaagamanam apek.sya ti.s.thaamo vaya.m ki.m sa eva janastva.m? ki.m vayamanyamapek.sya sthaasyaama.h?
ⅩⅩ pa"scaattau maanavau gatvaa kathayaamaasatu.h, yasyaagamanam apek.sya ti.s.thaamo vaya.m, ki.m saeva janastva.m? ki.m vayamanyamapek.sya sthaasyaama.h? kathaamimaa.m tubhya.m kathayitu.m yohan majjaka aavaa.m pre.sitavaan|
ⅩⅪ tasmin da.n.de yii"suurogi.no mahaavyaadhimato du.s.tabhuutagrastaa.m"sca bahuun svasthaan k.rtvaa, anekaandhebhya"scak.su.m.si dattvaa pratyuvaaca,
ⅩⅫ yuvaa.m vrajatam andhaa netraa.ni kha njaa"scara.naani ca praapnuvanti, ku.s.thina.h pari.skriyante, badhiraa.h "srava.naani m.rtaa"sca jiivanaani praapnuvanti, daridraa.naa.m samiipe.su susa.mvaada.h pracaaryyate, ya.m prati vighnasvaruupoha.m na bhavaami sa dhanya.h,
ⅩⅩⅢ etaani yaani pa"syatha.h "s.r.nutha"sca taani yohana.m j naapayatam|
ⅩⅩⅣ tayo rduutayo rgatayo.h sato ryohani sa lokaan vaktumupacakrame, yuuya.m madhyepraantara.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? ki.m vaayunaa kampita.m na.da.m?
ⅩⅩⅤ yuuya.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? ki.m suuk.smavastraparidhaayina.m kamapi nara.m? kintu ye suuk.smam.rduvastraa.ni paridadhati suuttamaani dravyaa.ni bhu njate ca te raajadhaanii.su ti.s.thanti|
ⅩⅩⅥ tarhi yuuya.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? kimeka.m bhavi.syadvaadina.m? tadeva satya.m kintu sa pumaan bhavi.syadvaadinopi "sre.s.tha ityaha.m yu.smaan vadaami;
ⅩⅩⅦ pa"sya svakiiyaduutantu tavaagra pre.sayaamyaha.m| gatvaa tvadiiyamaargantu sa hi pari.skari.syati| yadarthe lipiriyam aaste sa eva yohan|
ⅩⅩⅧ ato yu.smaanaha.m vadaami striyaa garbbhajaataanaa.m bhavi.syadvaadinaa.m madhye yohano majjakaat "sre.s.tha.h kopi naasti, tatraapi ii"svarasya raajye ya.h sarvvasmaat k.sudra.h sa yohanopi "sre.s.tha.h|
ⅩⅩⅨ apara nca sarvve lokaa.h karama ncaayina"sca tasya vaakyaani "srutvaa yohanaa majjanena majjitaa.h parame"svara.m nirdo.sa.m menire|
ⅩⅩⅩ kintu phiruu"sino vyavasthaapakaa"sca tena na majjitaa.h svaan pratii"svarasyopade"sa.m ni.sphalam akurvvan|
ⅩⅩⅪ atha prabhu.h kathayaamaasa, idaaniintanajanaan kenopamaami? te kasya sad.r"saa.h?
ⅩⅩⅫ ye baalakaa vipa.nyaam upavi"sya parasparam aahuuya vaakyamida.m vadanti, vaya.m yu.smaaka.m nika.te va.m"siiravaadi.sma, kintu yuuya.m naanartti.s.ta, vaya.m yu.smaaka.m nika.ta arodi.sma, kintu yuya.m na vyalapi.s.ta, baalakairetaad.r"saiste.saam upamaa bhavati|
ⅩⅩⅩⅢ yato yohan majjaka aagatya puupa.m naakhaadat draak.saarasa nca naapivat tasmaad yuuya.m vadatha, bhuutagrastoyam|
ⅩⅩⅩⅣ tata.h para.m maanavasuta aagatyaakhaadadapiva nca tasmaad yuuya.m vadatha, khaadaka.h suraapa"scaa.n.daalapaapinaa.m bandhureko jano d.r"syataam|
ⅩⅩⅩⅤ kintu j naanino j naana.m nirdo.sa.m vidu.h|
ⅩⅩⅩⅥ pa"scaadeka.h phiruu"sii yii"su.m bhojanaaya nyamantrayat tata.h sa tasya g.rha.m gatvaa bhoktumupavi.s.ta.h|
ⅩⅩⅩⅦ etarhi tatphiruu"sino g.rhe yii"su rbhektum upaavek.siit tacchrutvaa tannagaravaasinii kaapi du.s.taa naarii paa.n.daraprastarasya sampu.take sugandhitailam aaniiya
ⅩⅩⅩⅧ tasya pa"scaat paadayo.h sannidhau tasyau rudatii ca netraambubhistasya cara.nau prak.saalya nijakacairamaark.siit, tatastasya cara.nau cumbitvaa tena sugandhitailena mamarda|
ⅩⅩⅩⅨ tasmaat sa nimantrayitaa phiruu"sii manasaa cintayaamaasa, yadyaya.m bhavi.syadvaadii bhavet tarhi ena.m sp.r"sati yaa strii saa kaa kiid.r"sii ceti j naatu.m "saknuyaat yata.h saa du.s.taa|
ⅩⅬ tadaa yaa"susta.m jagaada, he "simon tvaa.m prati mama ki ncid vaktavyamasti; tasmaat sa babhaa.se, he guro tad vadatu|
ⅩⅬⅠ ekottamar.nasya dvaavadhamar.naavaastaa.m, tayoreka.h pa nca"sataani mudraapaadaan apara"sca pa ncaa"sat mudraapaadaan dhaarayaamaasa|
ⅩⅬⅡ tadanantara.m tayo.h "sodhyaabhaavaat sa uttamar.nastayo r.r.ne cak.same; tasmaat tayordvayo.h kastasmin pre.syate bahu? tad bruuhi|
ⅩⅬⅢ "simon pratyuvaaca, mayaa budhyate yasyaadhikam .r.na.m cak.same sa iti; tato yii"susta.m vyaajahaara, tva.m yathaartha.m vyacaaraya.h|
ⅩⅬⅣ atha taa.m naarii.m prati vyaaghu.thya "simonamavocat, striimimaa.m pa"syasi? tava g.rhe mayyaagate tva.m paadaprak.saalanaartha.m jala.m naadaa.h kintu yo.side.saa nayanajalai rmama paadau prak.saalya ke"sairamaark.siit|
ⅩⅬⅤ tva.m maa.m naacumbii.h kintu yo.side.saa sviiyaagamanaadaarabhya madiiyapaadau cumbitu.m na vyara.msta|
ⅩⅬⅥ tva nca madiiyottamaa"nge ki ncidapi taila.m naamardii.h kintu yo.side.saa mama cara.nau sugandhitailenaamarddiit|
ⅩⅬⅦ atastvaa.m vyaaharaami, etasyaa bahu paapamak.samyata tato bahu priiyate kintu yasyaalpapaapa.m k.samyate solpa.m priiyate|
ⅩⅬⅧ tata.h para.m sa taa.m babhaa.se, tvadiiya.m paapamak.samyata|
ⅩⅬⅨ tadaa tena saarddha.m ye bhoktum upavivi"suste paraspara.m vaktumaarebhire, aya.m paapa.m k.samate ka e.sa.h?
Ⅼ kintu sa taa.m naarii.m jagaada, tava vi"svaasastvaa.m paryyatraasta tva.m k.seme.na vraja|