Ⅰ apara nca yii"su rdvaada"sabhi.h "si.syai.h saarddha.m naanaanagare.su naanaagraame.su ca gacchan i"svariiyaraajatvasya susa.mvaada.m pracaarayitu.m praarebhe|
Ⅱ tadaa yasyaa.h sapta bhuutaa niragacchan saa magdaliiniiti vikhyaataa mariyam herodraajasya g.rhaadhipate.h ho.se rbhaaryyaa yohanaa "suu"saanaa
Ⅲ prabh.rtayo yaa bahvya.h striya.h du.s.tabhuutebhyo rogebhya"sca muktaa.h satyo nijavibhuutii rvyayitvaa tamasevanta, taa.h sarvvaastena saarddham aasan|
Ⅳ anantara.m naanaanagarebhyo bahavo lokaa aagatya tasya samiipe.amilan, tadaa sa tebhya ekaa.m d.r.s.taantakathaa.m kathayaamaasa| eka.h k.r.siibalo biijaani vaptu.m bahirjagaama,
Ⅴ tato vapanakaale katipayaani biijaani maargapaar"sve petu.h, tatastaani padatalai rdalitaani pak.sibhi rbhak.sitaani ca|
Ⅵ katipayaani biijaani paa.saa.nasthale patitaani yadyapi taanya"nkuritaani tathaapi rasaabhaavaat "su"su.su.h|
Ⅶ katipayaani biijaani ka.n.takivanamadhye patitaani tata.h ka.n.takivanaani sa.mv.rddhya taani jagrasu.h|
Ⅷ tadanyaani katipayabiijaani ca bhuumyaamuttamaayaa.m petustatastaanya"nkurayitvaa "satagu.naani phalaani phelu.h| sa imaa kathaa.m kathayitvaa proccai.h provaaca, yasya "srotu.m "srotre sta.h sa "s.r.notu|
Ⅸ tata.h para.m "si.syaasta.m papracchurasya d.r.s.taantasya ki.m taatparyya.m?
Ⅹ tata.h sa vyaajahaara, ii"svariiyaraajyasya guhyaani j naatu.m yu.smabhyamadhikaaro diiyate kintvanye yathaa d.r.s.tvaapi na pa"syanti "srutvaapi ma budhyante ca tadartha.m te.saa.m purastaat taa.h sarvvaa.h kathaa d.r.s.taantena kathyante|
Ⅺ d.r.s.taantasyaasyaabhipraaya.h, ii"svariiyakathaa biijasvaruupaa|
Ⅻ ye kathaamaatra.m "s.r.nvanti kintu pa"scaad vi"svasya yathaa paritraa.na.m na praapnuvanti tadaa"sayena "saitaanetya h.rdayaat.r taa.m kathaam apaharati ta eva maargapaar"svasthabhuumisvaruupaa.h|
ⅩⅢ ye katha.m "srutvaa saananda.m g.rhlanti kintvabaddhamuulatvaat svalpakaalamaatra.m pratiitya pariik.saakaale bhra"syanti taeva paa.saa.nabhuumisvaruupaa.h|
ⅩⅣ ye kathaa.m "srutvaa yaanti vi.sayacintaayaa.m dhanalobhena eेhikasukhe ca majjanta upayuktaphalaani na phalanti ta evoptabiijaka.n.takibhuusvaruupaa.h|
ⅩⅤ kintu ye "srutvaa saralai.h "suddhai"scaanta.hkara.nai.h kathaa.m g.rhlanti dhairyyam avalambya phalaanyutpaadayanti ca ta evottamam.rtsvaruupaa.h|
ⅩⅥ apara nca pradiipa.m prajvaalya kopi paatre.na naacchaadayati tathaa kha.tvaadhopi na sthaapayati, kintu diipaadhaaroparyyeva sthaapayati, tasmaat prave"sakaa diipti.m pa"syanti|
ⅩⅦ yanna prakaa"sayi.syate taad.rg aprakaa"sita.m vastu kimapi naasti yacca na suvyakta.m pracaarayi.syate taad.rg g.rpta.m vastu kimapi naasti|
ⅩⅧ ato yuuya.m kena prakaare.na "s.r.nutha tatra saavadhaanaa bhavata, yasya samiipe barddhate tasmai punardaasyate kintu yasyaa"sraye na barddhate tasya yadyadasti tadapi tasmaat ne.syate|
ⅩⅨ apara nca yii"so rmaataa bhraatara"sca tasya samiipa.m jigami.sava.h
ⅩⅩ kintu janataasambaadhaat tatsannidhi.m praaptu.m na "seku.h| tatpa"scaat tava maataa bhraatara"sca tvaa.m saak.saat cikiir.santo bahisti.s.thanatiiti vaarttaayaa.m tasmai kathitaayaa.m
ⅩⅪ sa pratyuvaaca; ye janaa ii"svarasya kathaa.m "srutvaa tadanuruupamaacaranti taeva mama maataa bhraatara"sca|
ⅩⅫ anantara.m ekadaa yii"su.h "si.syai.h saarddha.m naavamaaruhya jagaada, aayaata vaya.m hradasya paara.m yaama.h, tataste jagmu.h|
ⅩⅩⅢ te.su naukaa.m vaahayatsu sa nidadrau;
ⅩⅩⅣ athaakasmaat prabalajha nbh"sagamaad hrade naukaayaa.m tara"ngairaacchannaayaa.m vipat taan jagraasa|tasmaad yii"sorantika.m gatvaa he guro he guro praa.naa no yaantiiti gaditvaa ta.m jaagarayaambabhuuvu.h|tadaa sa utthaaya vaayu.m tara"ngaa.m"sca tarjayaamaasa tasmaadubhau niv.rtya sthirau babhuuvatu.h|
ⅩⅩⅤ sa taan babhaa.se yu.smaaka.m vi"svaasa.h ka? tasmaatte bhiitaa vismitaa"sca paraspara.m jagadu.h, aho kiid.rgaya.m manuja.h pavana.m paaniiya ncaadi"sati tadubhaya.m tadaade"sa.m vahati|
ⅩⅩⅥ tata.h para.m gaaliilprade"sasya sammukhasthagideriiyaprade"se naukaayaa.m lagantyaa.m ta.te.avarohamaavaad
ⅩⅩⅦ bahutithakaala.m bhuutagrasta eko maanu.sa.h puraadaagatya ta.m saak.saaccakaara| sa manu.so vaaso na paridadhat g.rhe ca na vasan kevala.m "sma"saanam adhyuvaasa|
ⅩⅩⅧ sa yii"su.m d.r.s.tvaiva ciicchabda.m cakaara tasya sammukhe patitvaa proccairjagaada ca, he sarvvapradhaane"svarasya putra, mayaa saha tava ka.h sambandha.h? tvayi vinaya.m karomi maa.m maa yaataya|
ⅩⅩⅨ yata.h sa ta.m maanu.sa.m tyaktvaa yaatum amedhyabhuutam aadide"sa; sa bhuutasta.m maanu.sam asak.rd dadhaara tasmaallokaa.h "s.r"nkhalena niga.dena ca babandhu.h; sa tad bha.mktvaa bhuutava"satvaat madhyepraantara.m yayau|
ⅩⅩⅩ anantara.m yii"susta.m papraccha tava kinnaama? sa uvaaca, mama naama baahino yato bahavo bhuutaastamaa"si"sriyu.h|
ⅩⅩⅪ atha bhuutaa vinayena jagadu.h, gabhiira.m gartta.m gantu.m maaj naapayaasmaan|
ⅩⅩⅫ tadaa parvvatopari varaahavraja"scarati tasmaad bhuutaa vinayena procu.h, amu.m varaahavrajam aa"srayitum asmaan anujaaniihi; tata.h sonujaj nau|
ⅩⅩⅩⅢ tata.h para.m bhuutaasta.m maanu.sa.m vihaaya varaahavrajam aa"si"sriyu.h varaahavrajaa"sca tatk.sa.naat ka.takena dhaavanto hrade praa.naan vij.rhu.h|
ⅩⅩⅩⅣ tad d.r.s.tvaa "suukararak.sakaa.h palaayamaanaa nagara.m graama nca gatvaa tatsarvvav.rttaanta.m kathayaamaasu.h|
ⅩⅩⅩⅤ tata.h ki.m v.rttam etaddar"sanaartha.m lokaa nirgatya yii"so.h samiipa.m yayu.h, ta.m maanu.sa.m tyaktabhuuta.m parihitavastra.m svasthamaanu.savad yii"so"scara.nasannidhau suupavi"santa.m vilokya bibhyu.h|
ⅩⅩⅩⅥ ye lokaastasya bhuutagrastasya svaasthyakara.na.m dad.r"suste tebhya.h sarvvav.rttaanta.m kathayaamaasu.h|
ⅩⅩⅩⅦ tadanantara.m tasya gideriiyaprade"sasya caturdiksthaa bahavo janaa atitrastaa vinayena ta.m jagadu.h, bhavaan asmaaka.m nika.taad vrajatu tasmaat sa naavamaaruhya tato vyaaghu.tya jagaama|
ⅩⅩⅩⅧ tadaanii.m tyaktabhuutamanujastena saha sthaatu.m praarthayaa ncakre
ⅩⅩⅩⅨ kintu tadartham ii"svara.h kiid.r"nmahaakarmma k.rtavaan iti nive"sana.m gatvaa vij naapaya, yii"su.h kathaametaa.m kathayitvaa ta.m visasarja| tata.h sa vrajitvaa yii"sustadartha.m yanmahaakarmma cakaara tat purasya sarvvatra prakaa"sayitu.m praarebhe|
ⅩⅬ atha yii"sau paraav.rtyaagate lokaasta.m aadare.na jag.rhu ryasmaatte sarvve tamapek.saa ncakrire|
ⅩⅬⅠ tadanantara.m yaayiirnaamno bhajanagehasyaikodhipa aagatya yii"so"scara.nayo.h patitvaa svanive"sanaagamanaartha.m tasmin vinaya.m cakaara,
ⅩⅬⅡ yatastasya dvaada"savar.savayaskaa kanyaikaasiit saa m.rtakalpaabhavat| tatastasya gamanakaale maarge lokaanaa.m mahaan samaagamo babhuuva|
ⅩⅬⅢ dvaada"savar.saa.ni pradararogagrastaa naanaa vaidyai"scikitsitaa sarvvasva.m vyayitvaapi svaasthya.m na praaptaa yaa yo.sit saa yii"so.h pa"scaadaagatya tasya vastragranthi.m paspar"sa|
ⅩⅬⅣ tasmaat tatk.sa.naat tasyaa raktasraavo ruddha.h|
ⅩⅬⅤ tadaanii.m yii"suravadat kenaaha.m sp.r.s.ta.h? tato.anekairana"ngiik.rte pitarastasya sa"ngina"scaavadan, he guro lokaa nika.tasthaa.h santastava dehe ghar.sayanti, tathaapi kenaaha.m sp.r.s.ta_iti bhavaan kuta.h p.rcchati?
ⅩⅬⅥ yii"su.h kathayaamaasa, kenaapyaha.m sp.r.s.to, yato matta.h "sakti rnirgateti mayaa ni"scitamaj naayi|
ⅩⅬⅦ tadaa saa naarii svaya.m na gupteti viditvaa kampamaanaa satii tasya sammukhe papaata; yena nimittena ta.m paspar"sa spar"samaatraacca yena prakaare.na svasthaabhavat tat sarvva.m tasya saak.saadaacakhyau|
ⅩⅬⅧ tata.h sa taa.m jagaada he kanye susthiraa bhava, tava vi"svaasastvaa.m svasthaam akaar.siit tva.m k.seme.na yaahi|
ⅩⅬⅨ yii"soretadvaakyavadanakaale tasyaadhipate rnive"sanaat ka"scilloka aagatya ta.m babhaa.se, tava kanyaa m.rtaa guru.m maa kli"saana|
Ⅼ kintu yii"sustadaakar.nyaadhipati.m vyaajahaara, maa bhai.sii.h kevala.m vi"svasihi tasmaat saa jiivi.syati|
ⅬⅠ atha tasya nive"sane praapte sa pitara.m yohana.m yaakuuba nca kanyaayaa maatara.m pitara nca vinaa, anya.m ka ncana prave.s.tu.m vaarayaamaasa|
ⅬⅡ apara nca ye rudanti vilapanti ca taan sarvvaan janaan uvaaca, yuuya.m maa rodi.s.ta kanyaa na m.rtaa nidraati|
ⅬⅢ kintu saa ni"scita.m m.rteti j naatvaa te tamupajahasu.h|
ⅬⅣ pa"scaat sa sarvvaan bahi.h k.rtvaa kanyaayaa.h karau dh.rtvaajuhuve, he kanye tvamutti.s.tha,
ⅬⅤ tasmaat tasyaa.h praa.ne.su punaraagate.su saa tatk.sa.naad uttasyau| tadaanii.m tasyai ki ncid bhak.sya.m daatum aadide"sa|
ⅬⅥ tatastasyaa.h pitarau vismaya.m gatau kintu sa taavaadide"sa gha.tanaayaa etasyaa.h kathaa.m kasmaicidapi maa kathayata.m|