Ⅰ tata.h para.m sa dvaada"sa"si.syaanaahuuya bhuutaan tyaajayitu.m rogaan pratikarttu nca tebhya.h "saktimaadhipatya nca dadau|
Ⅱ apara nca ii"svariiyaraajyasya susa.mvaada.m prakaa"sayitum rogi.naamaarogya.m karttu nca prera.nakaale taan jagaada|
Ⅲ yaatraartha.m ya.s.ti rvastrapu.taka.m bhak.sya.m mudraa dvitiiyavastram, e.saa.m kimapi maa g.rhliita|
Ⅳ yuuya nca yannive"sana.m pravi"satha nagaratyaagaparyyanata.m tannive"sane ti.s.thata|
Ⅴ tatra yadi kasyacit purasya lokaa yu.smaakamaatithya.m na kurvvanti tarhi tasmaannagaraad gamanakaale te.saa.m viruddha.m saak.syaartha.m yu.smaaka.m padadhuulii.h sampaatayata|
Ⅵ atha te prasthaaya sarvvatra susa.mvaada.m pracaarayitu.m pii.ditaan svasthaan karttu nca graame.su bhramitu.m praarebhire|
Ⅶ etarhi herod raajaa yii"so.h sarvvakarmma.naa.m vaarttaa.m "srutvaa bh.r"samudvivije
Ⅷ yata.h keciduucuryohan "sma"saanaadudati.s.that| keciduucu.h, eliyo dar"sana.m dattavaan; evamanyalokaa uucu.h puurvviiya.h ka"scid bhavi.syadvaadii samutthita.h|
Ⅸ kintu heroduvaaca yohana.h "siro.ahamachinadam idaanii.m yasyed.rkkarmma.naa.m vaarttaa.m praapnomi sa ka.h? atha sa ta.m dra.s.tum aicchat|
Ⅹ anantara.m preritaa.h pratyaagatya yaani yaani karmmaa.ni cakrustaani yii"save kathayaamaasu.h tata.h sa taan baitsaidaanaamakanagarasya vijana.m sthaana.m niitvaa gupta.m jagaama|
Ⅺ pa"scaal lokaastad viditvaa tasya pa"scaad yayu.h; tata.h sa taan nayan ii"svariiyaraajyasya prasa"ngamuktavaan, ye.saa.m cikitsayaa prayojanam aasiit taan svasthaan cakaara ca|
Ⅻ apara nca divaavasanne sati dvaada"sa"si.syaa yii"sorantikam etya kathayaamaasu.h, vayamatra praantarasthaane ti.s.thaama.h, tato nagaraa.ni graamaa.ni gatvaa vaasasthaanaani praapya bhak.syadravyaa.ni kretu.m jananivaha.m bhavaan vis.rjatu|
ⅩⅢ tadaa sa uvaaca, yuuyameva taan bhejayadhva.m; tataste procurasmaaka.m nika.te kevala.m pa nca puupaa dvau matsyau ca vidyante, ataeva sthaanaantaram itvaa nimittamete.saa.m bhak.syadravye.su na kriite.su na bhavati|
ⅩⅣ tatra praaye.na pa ncasahasraa.ni puru.saa aasan|
ⅩⅤ tadaa sa "si.syaan jagaada pa ncaa"sat pa ncaa"sajjanai.h pa.mktiik.rtya taanupave"sayata, tasmaat te tadanusaare.na sarvvalokaanupave"sayaapaasu.h|
ⅩⅥ tata.h sa taan pa nca puupaan miinadvaya nca g.rhiitvaa svarga.m vilokye"svaragu.naan kiirttayaa ncakre bha"nktaa ca lokebhya.h parive.sa.naartha.m "si.sye.su samarpayaambabhuuva|
ⅩⅦ tata.h sarvve bhuktvaa t.rpti.m gataa ava"si.s.taanaa nca dvaada"sa .dallakaan sa.mjag.rhu.h|
ⅩⅧ athaikadaa nirjane "si.syai.h saha praarthanaakaale taan papraccha, lokaa maa.m ka.m vadanti?
ⅩⅨ tataste praacu.h, tvaa.m yohanmajjaka.m vadanti; kecit tvaam eliya.m vadanti, puurvvakaalika.h ka"scid bhavi.syadvaadii "sma"saanaad udati.s.thad ityapi kecid vadanti|
ⅩⅩ tadaa sa uvaaca, yuuya.m maa.m ka.m vadatha? tata.h pitara uktavaan tvam ii"svaraabhi.sikta.h puru.sa.h|
ⅩⅪ tadaa sa taan d.r.dhamaadide"sa, kathaametaa.m kasmaicidapi maa kathayata|
ⅩⅫ sa punaruvaaca, manu.syaputre.na vahuyaatanaa bhoktavyaa.h praaciinalokai.h pradhaanayaajakairadhyaapakai"sca sovaj naaya hantavya.h kintu t.rtiiyadivase "sma"saanaat tenotthaatavyam|
ⅩⅩⅢ apara.m sa sarvvaanuvaaca, ka"scid yadi mama pa"scaad gantu.m vaa nchati tarhi sa sva.m daamyatu, dine dine kru"sa.m g.rhiitvaa ca mama pa"scaadaagacchatu|
ⅩⅩⅣ yato ya.h ka"scit svapraa.naan rirak.si.sati sa taan haarayi.syati, ya.h ka"scin madartha.m praa.naan haarayi.syati sa taan rak.si.syati|
ⅩⅩⅤ ka"scid yadi sarvva.m jagat praapnoti kintu svapraa.naan haarayati svaya.m vina"syati ca tarhi tasya ko laabha.h?
ⅩⅩⅥ puna rya.h ka"scin maa.m mama vaakya.m vaa lajjaaspada.m jaanaati manu.syaputro yadaa svasya pitu"sca pavitraa.naa.m duutaanaa nca tejobhi.h parive.s.tita aagami.syati tadaa sopi ta.m lajjaaspada.m j naasyati|
ⅩⅩⅦ kintu yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ii"svariiyaraajatva.m na d.r.s.tavaa m.rtyu.m naasvaadi.syante, etaad.r"saa.h kiyanto lokaa atra sthane.api da.n.daayamaanaa.h santi|
ⅩⅩⅧ etadaakhyaanakathanaat para.m praaye.naa.s.tasu dine.su gate.su sa pitara.m yohana.m yaakuuba nca g.rhiitvaa praarthayitu.m parvvatameka.m samaaruroha|
ⅩⅩⅨ atha tasya praarthanakaale tasya mukhaak.rtiranyaruupaa jaataa, tadiiya.m vastramujjvala"sukla.m jaata.m|
ⅩⅩⅩ apara nca muusaa eliya"scobhau tejasvinau d.r.s.tau
ⅩⅩⅪ tau tena yiruu"saalampure yo m.rtyu.h saadhi.syate tadiiyaa.m kathaa.m tena saarddha.m kathayitum aarebhaate|
ⅩⅩⅫ tadaa pitaraadaya.h svasya sa"ngino nidrayaak.r.s.taa aasan kintu jaagaritvaa tasya tejastena saarddham utti.s.thantau janau ca dad.r"su.h|
ⅩⅩⅩⅢ atha tayorubhayo rgamanakaale pitaro yii"su.m babhaa.se, he guro.asmaaka.m sthaane.asmin sthiti.h "subhaa, tata ekaa tvadarthaa, ekaa muusaarthaa, ekaa eliyaarthaa, iti tisra.h ku.tyosmaabhi rnirmmiiyantaa.m, imaa.m kathaa.m sa na vivicya kathayaamaasa|
ⅩⅩⅩⅣ apara nca tadvaakyavadanakaale payoda eka aagatya te.saamupari chaayaa.m cakaara, tatastanmadhye tayo.h prave"saat te "sa"sa"nkire|
ⅩⅩⅩⅤ tadaa tasmaat payodaad iyamaakaa"siiyaa vaa.nii nirjagaama, mamaaya.m priya.h putra etasya kathaayaa.m mano nidhatta|
ⅩⅩⅩⅥ iti "sabde jaate te yii"sumekaakina.m dad.r"su.h kintu te tadaanii.m tasya dar"sanasya vaacamekaamapi noktvaa mana.hsu sthaapayaamaasu.h|
ⅩⅩⅩⅦ pare.ahani te.su tasmaacchailaad avaruu.dhe.su ta.m saak.saat karttu.m bahavo lokaa aajagmu.h|
ⅩⅩⅩⅧ te.saa.m madhyaad eko jana uccairuvaaca, he guro aha.m vinaya.m karomi mama putra.m prati k.rpaad.r.s.ti.m karotu, mama sa evaika.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅨ bhuutena dh.rta.h san sa.m prasabha.m ciicchabda.m karoti tanmukhaat phe.naa nirgacchanti ca, bhuuta ittha.m vidaaryya kli.s.tvaa praaya"sasta.m na tyajati|
ⅩⅬ tasmaat ta.m bhuuta.m tyaajayitu.m tava "si.syasamiipe nyavedaya.m kintu te na "seku.h|
ⅩⅬⅠ tadaa yii"suravaadiit, re aavi"svaasin vipathagaamin va.m"sa katikaalaan yu.smaabhi.h saha sthaasyaamyaha.m yu.smaakam aacara.naani ca sahi.sye? tava putramihaanaya|
ⅩⅬⅡ tatastasminnaagatamaatre bhuutasta.m bhuumau paatayitvaa vidadaara; tadaa yii"sustamamedhya.m bhuuta.m tarjayitvaa baalaka.m svastha.m k.rtvaa tasya pitari samarpayaamaasa|
ⅩⅬⅢ ii"svarasya mahaa"saktim imaa.m vilokya sarvve camaccakru.h; ittha.m yii"so.h sarvvaabhi.h kriyaabhi.h sarvvairlokairaa"scaryye manyamaane sati sa "si.syaan babhaa.se,
ⅩⅬⅣ katheya.m yu.smaaka.m kar.ne.su pravi"satu, manu.syaputro manu.syaa.naa.m kare.su samarpayi.syate|
ⅩⅬⅤ kintu te taa.m kathaa.m na bubudhire, spa.s.tatvaabhaavaat tasyaa abhipraayaste.saa.m bodhagamyo na babhuuva; tasyaa aa"saya.h ka ityapi te bhayaat pra.s.tu.m na "seku.h|
ⅩⅬⅥ tadanantara.m te.saa.m madhye ka.h "sre.s.tha.h kathaametaa.m g.rhiitvaa te mitho vivaada.m cakru.h|
ⅩⅬⅦ tato yii"suste.saa.m manobhipraaya.m viditvaa baalakameka.m g.rhiitvaa svasya nika.te sthaapayitvaa taan jagaada,
ⅩⅬⅧ yo jano mama naamnaasya baalaasyaatithya.m vidadhaati sa mamaatithya.m vidadhaati, ya"sca mamaatithya.m vidadhaati sa mama prerakasyaatithya.m vidadhaati, yu.smaaka.m madhyeya.h sva.m sarvvasmaat k.sudra.m jaaniite sa eva "sre.s.tho bhavi.syati|
ⅩⅬⅨ apara nca yohan vyaajahaara he prabheा tava naamnaa bhuutaan tyaajayanta.m maanu.sam eka.m d.r.s.tavanto vaya.m, kintvasmaakam apa"scaad gaamitvaat ta.m nya.sedhaam| tadaanii.m yii"suruvaaca,
Ⅼ ta.m maa ni.sedhata, yato yo janosmaaka.m na vipak.sa.h sa evaasmaaka.m sapak.so bhavati|
ⅬⅠ anantara.m tasyaaroha.nasamaya upasthite sa sthiracetaa yiruu"saalama.m prati yaatraa.m karttu.m ni"scityaagre duutaan pre.sayaamaasa|
ⅬⅡ tasmaat te gatvaa tasya prayojaniiyadravyaa.ni sa.mgrahiitu.m "somiro.niiyaanaa.m graama.m pravivi"su.h|
ⅬⅢ kintu sa yiruu"saalama.m nagara.m yaati tato heto rlokaastasyaatithya.m na cakru.h|
ⅬⅣ ataeva yaakuubyohanau tasya "si.syau tad d.r.s.tvaa jagadatu.h, he prabho eliyo yathaa cakaara tathaa vayamapi ki.m gaga.naad aagantum etaan bhasmiikarttu nca vahnimaaj naapayaama.h? bhavaan kimicchati?
ⅬⅤ kintu sa mukha.m paraavartya taan tarjayitvaa gaditavaan yu.smaaka.m manobhaava.h ka.h, iti yuuya.m na jaaniitha|
ⅬⅥ manujasuto manujaanaa.m praa.naan naa"sayitu.m naagacchat, kintu rak.situm aagacchat| pa"scaad itaragraama.m te yayu.h|
ⅬⅦ tadanantara.m pathi gamanakaale jana ekasta.m babhaa.se, he prabho bhavaan yatra yaati bhavataa sahaahamapi tatra yaasyaami|
ⅬⅧ tadaanii.m yii"sustamuvaaca, gomaayuunaa.m garttaa aasate, vihaayasiiyavihagaaाnaa.m nii.daani ca santi, kintu maanavatanayasya "sira.h sthaapayitu.m sthaana.m naasti|
ⅬⅨ tata.h para.m sa itarajana.m jagaada, tva.m mama pa"scaad ehi; tata.h sa uvaaca, he prabho puurvva.m pitara.m "sma"saane sthaapayitu.m maamaadi"satu|
ⅬⅩ tadaa yii"suruvaaca, m.rtaa m.rtaan "sma"saane sthaapayantu kintu tva.m gatve"svariiyaraajyasya kathaa.m pracaaraya|
ⅬⅪ tatonya.h kathayaamaasa, he prabho mayaapi bhavata.h pa"scaad ga.msyate, kintu puurvva.m mama nive"sanasya parijanaanaam anumati.m grahiitum ahamaadi"syai bhavataa|
ⅬⅫ tadaanii.m yii"susta.m proktavaan, yo jano laa"ngale karamarpayitvaa pa"scaat pa"syati sa ii"svariiyaraajya.m naarhati|