Ⅰ anantara.m mayi niriik.samaa.ne me.sa"saavakena taasaa.m saptamudraa.naam ekaa mudraa muktaa tataste.saa.m catur.naam ekasya praa.nina aagatya pa"syetivaacako meghagarjanatulyo ravo mayaa "sruta.h|
Ⅱ tata.h param eka.h "suklaa"sco d.r.s.ta.h, tadaaruu.dho jano dhanu rdhaarayati tasmai ca kirii.tamekam adaayi tata.h sa prabhavan prabhavi.sya.m"sca nirgatavaan|
Ⅲ apara.m dvitiiyamudraayaa.m tena mocitaayaa.m dvitiiyasya praa.nina aagatya pa"syeti vaak mayaa "srutaa|
Ⅳ tato .aru.navar.no .apara eko .a"svo nirgatavaan tadaarohi.ni p.rthiviita.h "saantyapahara.nasya lokaanaa.m madhye paraspara.m pratighaatotpaadanasya ca saamarthya.m samarpitam, eko b.rhatkha"ngo .api tasmaa adaayi|
Ⅴ apara.m t.rtiiyamudraayaa.m tana mocitaayaa.m t.rtiiyasya praa.nina aagatya pa"syeti vaak mayaa "srutaa, tata.h kaalavar.na eko .a"svo mayaa d.r.s.ta.h, tadaarohi.no haste tulaa ti.s.thati
Ⅵ anantara.m praa.nicatu.s.tayasya madhyaad vaagiya.m "srutaa godhuumaanaameka.h se.tako mudraapaadaikamuulya.h, yavaanaa nca se.takatraya.m mudraapaadaikamuulya.m tailadraak.saarasaa"sca tvayaa maa hi.msitavyaa.h|
Ⅶ anantara.m caturthamudraayaa.m tena mocitaayaa.m caturthasya praa.nina aagatya pa"syeti vaak mayaa "srutaa|
Ⅷ tata.h paa.n.duravar.na eko .a"svo mayaa d.r.s.ta.h, tadaarohi.no naama m.rtyuriti paraloka"sca tam anucarati kha"ngena durbhik.se.na mahaamaaryyaa vanyapa"subhi"sca lokaanaa.m badhaaya p.rthivyaa"scaturthaa.m"sasyaadhipatya.m tasmaa adaayi|
Ⅸ anantara.m pa ncamamudraayaa.m tena mocitaayaam ii"svaravaakyahetostatra saak.syadaanaacca cheditaanaa.m lokaanaa.m dehino vedyaa adho mayaad.r"syanta|
Ⅹ ta uccairida.m gadanti, he pavitra satyamaya prabho asmaaka.m raktapaate p.rthiviinivaasibhi rvivaditu.m tasya phala daatu nca kati kaala.m vilambase?
Ⅺ tataste.saam ekaikasmai "subhra.h paricchado .adaayi vaagiya ncaakathyata yuuyamalpakaalam arthato yu.smaaka.m ye sahaadaasaa bhraataro yuuyamiva ghaani.syante te.saa.m sa.mkhyaa yaavat sampuur.nataa.m na gacchati taavad viramata|
Ⅻ anantara.m yadaa sa .sa.s.thamudraamamocayat tadaa mayi niriik.samaa.ne mahaan bhuukampo .abhavat suuryya"sca u.s.tralomajavastravat k.r.s.navar.na"scandramaa"sca raktasa"nkaa"so .abhavat
ⅩⅢ gaganasthataaraa"sca prabalavaayunaa caalitaad u.dumbarav.rk.saat nipaatitaanyapakkaphalaaniiva bhuutale nyapatan|
ⅩⅣ aakaa"sama.n.dala nca sa"nkucyamaanagrantha_ivaantardhaanam agamat giraya upadviipaa"sca sarvve sthaanaantara.m caalitaa.h
ⅩⅤ p.rthiviisthaa bhuupaalaa mahaallokaa.h sahastrapatayo dhanina.h paraakrami.na"sca lokaa daasaa muktaa"sca sarvve .api guhaasu giristha"saile.su ca svaan praacchaadayan|
ⅩⅥ te ca giriin "sailaa.m"sca vadanti yuuyam asmadupari patitvaa si.mhaasanopavi.s.tajanasya d.r.s.tito me.sa"saavakasya kopaaccaasmaan gopaayata;
ⅩⅦ yatastasya krodhasya mahaadinam upasthita.m ka.h sthaatu.m "saknoti?