Ⅰ anantara.m catvaaro divyaduutaa mayaa d.r.s.taa.h, te p.rthivyaa"scatur.su ko.ne.su ti.s.thanata.h p.rthivyaa.m samudre v.rk.se.su ca vaayu ryathaa na vahet tathaa p.rthivyaa"scaturo vaayuun dhaarayanti|
Ⅱ anantara.m suuryyodayasthaanaad udyan apara eko duuto mayaa d.r.s.ta.h so.amare"svarasya mudraa.m dhaarayati, ye.su cartu.su duute.su p.rthiviisamudrayo rhi.msanasya bhaaro dattastaan sa uccairida.m avadat|
Ⅲ ii"svarasya daasaa yaavad asmaabhi rbhaale.su mudrayaa"nkitaa na bhavi.syanti taavat p.rthivii samudro tarava"sca yu.smaabhi rna hi.msyantaa.m|
Ⅳ tata.h para.m mudraa"nkitalokaanaa.m sa.mkhyaa mayaa"sraavi| israayela.h sarvvava.m"saaीyaa"scatu"scatvaari.m"satsahasraadhikalak.salokaa mudrayaa"nkitaa abhavan,
Ⅴ arthato yihuudaava.m"se dvaada"sasahasraa.ni ruube.nava.m"se dvaada"sasahasraa.ni gaadava.m"se dvaada"sasahasraa.ni,
Ⅵ aa"serava.m"se dvaada"sasahasraa.ni naptaaliva.m"se dvaada"sasahasraa.ni mina"siva.m"se dvaada"sasahasraa.ni,
Ⅶ "simiyonava.m"se dvaada"sasahasraa.ni leviva.m"se dvaada"sasahasraa.ni i.saakharava.m"se dvaada"sasahasraa.ni,
Ⅷ sibuuluunava.m"se dvaada"sasahasraa.ni yuu.saphava.m"se dvaada"sasahasraa.ni binyaamiinava.m"se ca dvaada"sasahasraa.ni lokaa mudraa"nkitaa.h|
Ⅸ tata.h para.m sarvvajaatiiyaanaa.m sarvvava.m"siiyaanaa.m sarvvade"siiyaanaa.m sarvvabhaa.saavaadinaa nca mahaalokaara.nya.m mayaa d.r.s.ta.m, taan ga.nayitu.m kenaapi na "sakya.m, te ca "subhraparicchadaparihitaa.h santa.h karai"sca taalav.rntaani vahanta.h si.mhaasanasya me.sa"saavakasya caantike ti.s.thanti,
Ⅹ uccai.hsvarairida.m kathayanti ca, si.mhaasanopavi.s.tasya parame"sasya na.h stava.h|stava"sca me.savatsasya sambhuuyaat traa.nakaara.naat|
Ⅺ tata.h sarvve duutaa.h si.mhaasanasya praaciinavargasya praa.nicatu.s.tayasya ca paritasti.s.thanta.h si.mhaasanasyaantike nyuubjiibhuuye"svara.m pra.namya vadanti,
Ⅻ tathaastu dhanyavaada"sca tejo j naana.m pra"sa.msana.m| "sauryya.m paraakrama"scaapi "sakti"sca sarvvameva tat| varttataamii"svare.asmaaka.m nitya.m nitya.m tathaastviti|
ⅩⅢ tata.h para.m te.saa.m praaciinaanaam eko jano maa.m sambhaa.sya jagaada "subhraparicchadaparihitaa ime ke? kuto vaagataa.h?
ⅩⅣ tato mayokta.m he maheccha bhavaaneva tat jaanaati| tena kathita.m, ime mahaakle"samadhyaad aagatya meे.sa"saavakasya rudhire.na sviiyaparicchadaan prak.saalitavanta.h "sukliik.rtavanta"sca|
ⅩⅤ tatkaara.naat ta ii"svarasya si.mhaasanasyaantike ti.s.thanto divaaraatra.m tasya mandire ta.m sevante si.mhaasanopavi.s.to jana"sca taan adhisthaasyati|
ⅩⅥ te.saa.m k.sudhaa pipaasaa vaa puna rna bhavi.syati raudra.m kopyuttaapo vaa te.su na nipati.syati,
ⅩⅦ yata.h si.mhaasanaadhi.s.thaanakaarii me.sa"saavakastaan caarayi.syati, am.rtatoyaanaa.m prasrava.naanaa.m sannidhi.m taan gamayi.syati ca, ii"svaro.api te.saa.m nayanabhya.h sarvvama"sru pramaark.syati|