16
Monitole Yaubada yona tamowai hesabadi
Na yomi henamai bena idohagi kabo Yelusalema unai ekalesiya yodi moni yomi tanotanoina wa** meta ya hedede ede taba teha Galatiya unai kabikabi saha ya hekatadiko wa kwa hemuliwatani. Unai taba sabati maudoidi mayadaidi bagubagunadi udiyedi bena kesegakesega moni lakina saha ye lobai ne unai tupwana ye toletolehesuwala ye bom yona numaena. Na tabu moni tanoina hesabana kwa nayanayaigau. Na yogu lagewa ne unai kabo tamowai kwa kaisunuwaiꞌuseidi wa kabahemamohoiyeidi pepwana ya kulidi na ya moseidi, na kabo yomi kainauya ne se baheidi na ta hetamalidi se lau Yelusalema. Na ena taba kwa nuwatui meta ye namwa, kabo maidaguwao ka lau.
Paulo yo Timoti yodi kadau
Yogu nuwatu bena kabo ya lau Masedoniya na menai kabo ya laowa kalimiuyena. Na nuwana kabo metai yau maidamiu ta miya huyana ye katuloha, o kabo huyagwagwama nawalaidi maudoidi ne metai ta miyai, na kabo kwa hetamaligau ya lau haedi yogu kabalau ne unai. Na teina huya ta nige ya henuwa bena ya laowa kalimiuyena mahana kubwakubwa mo na ya laugabaegomiu, na ya henuwa taba yau maidamiu ta miya huyana ye katuloha, ena taba Guiyau yona talam. Na yau meta sola kabo Epeso unai ya miyamiya ye lau ee Pentekosi mayadaina, matawuwuna ede paisowa ma gigibwalina kamwasana meta ye tasokema kaliguwai. Iyamo inai meta tauhewaiunugau se bado.
10 Ena Timoti ye laowa kalimiuwai meta bena kwa kitalau unai kabo taba nige saha hesau ye matausei. Matawuwuna iya hinage Guiyau yona taupaisowa, gonogonowana ede doha yau. 11 Unai tamowai tabu iya se kitakitadobidobiyei. Na yona huyadalahai mayadaina ne unai taba kwa sagui na nuwadaumwaliyena ye uyoma kaliguwai. Matawuwuna ya nayanayakalili bena taba maiyanao taukadau ne ya kitadi.
12 Na kada kaha Apolosa meta ya hededelau unai bena taba kami kahao taulaoma wa maidanao se laowa, iyamo nige ye henuwa. Na ena taba yona solasola ye lobai, kabo ye laowa.
Hededehesibasiba
13 Bena kwa kitanamwanamwa. Sunuma ta unai kwa tolobayao. Bena nuwamiu se bayao! Bena kwa bayao! 14 Na ginauli maudoidi kwa ginaulidi ne meta bena gadosisiyena.
15 Kagu kahao, kabina kwa kata meta Setepanasi yo yona numa tamowaidiyao siya taunuwabui bagubagunadi teha Akaiya unai, na siya ma nuwakohihaidi na Yaubada yona tamowai udiyedi se haihaisagusagu. 16 Ya hededehebayaogomiu ede tamowai doha teina, siya paisowa ta unai taupatulau yo taupaisowabayao, meta bena kwa kawakabiyeidi. 17 Huyana Setepanasi yo Potunatasi yo Akaikasi se laoma se kitagau na se labinigau meta ya gwauyalakalili. Kaniyona ede ginauli saha udiyedi nige gonowana kwa saguigau wa meta udiyedi se saguigau. 18 Siya meta nuwagu se hebayao doha komiu hinage se hebayaogomiu. Tamowai doha teina taba ta hekasisiyeidi.
Lautoki
19 Ekalesiya bodadiyao teha Eisiya unai yodi lautoki se hetamaliyawa kalimiuwai, yo hinage Akuila yo Pilisila yo yodi numaena ekalesiya bodana taulaolaomagogoi meta se lautokiyeigomiu Guiyau hesanaena. 20 Kada kahao maudoidi inai meta hinage yodi lautoki se hetamalidiwa kalimiuyena. Bena gadosisi mamohoina unai** kwa hailaulautokiyeigomiu.
21  Yau Paulo lautoki ta meta ya bom nimaguyena ya kuliyawa.
22  Taba tamowai hesau Guiyau nige ye gadosisiyei meta hededeheyababa kabo iya kalinaena. Malanata! **
23  Ya tapwalolo taba Guiyau Yesu yona kabinamwa ye miya kalimiuyena.
24  Yogu gadosisi ye laowa Yesu Keliso tausunumaeina maudoimiu kalimiuyena. Mamohoi.
** 16:1 Moni yomi tanotanoina: Yodi monitano wa kaniyona meta Yelusalema unai hasahasali lakilakina se hekalo na moni ne unai bena ekalesiya se saguidi. ** 16:20 Gadosisi mamohoina unai: Paulo ye kuli, sumtai tabuna unai, na sumtai tabuna meta yodi gadosisi hekihekinoina. ** 16:22 Malanata meta kalina Alamaiki, na kaniyona ede, “Oo Guiyau, ku laumwamwayauma.