15
Wasa namwanamwana nuwanuwatuna saesaena ede Keliso yona toloꞌuyo
Kagu kahao, wasa namwanamwana ya lauguguyaeiyako kalimiuyena wa, iya ede kwa haiyako yo unai kwa tolobayao wa, ya henuwa bena unai ya henuwaisinigomiu. Teina wasa namwanamwana ta iya taugilihaigomiu, ena wasa ya lauguguyaei wa unai kwa sunumatahitahi. Ena nige, meta kabo yomi kawamamohoi ne nige kaniyona.
Matawuwuna wasa saha ya haidi wa meta ya hededehekawadiko kalimiuyena, na teina meta hedehedede saesaedi: Keliso ye boita yoda yababa hesabadi, doha kulikuli tabudi udiyedi se kulinonohaiyako wa. Ye boita na kabo se tole bwayabwayaena, na mayadai hehaiyonana unai Yaubada ye hetoloꞌuyoi, doha kulikuli tabudi udiyedi se kulinonohaiyako wa. Ede ye taumasalaha Kipasi** unai na kabo ye taumasalahaꞌuyo saudoudoi-labui wa udiyedi. Na huya hesau unai kabo hinage ye taumasalaha kada kahao badodi paihandele (500) yo hagahagana udiyedi. Teina tamowaidi ta meta se bado sola se miyamiya, na hekadi meta se boitako. Na kabo ye taumasalaha Yamesi unai, na kabo ye taumasalahaꞌuyo apostolo maudoidi wa udiyedi. Na gehegehena meta hinage ye taumasalaha yau kaliguyena, na yau meta doha wawaya sola nige yona huyalabasi mahanana dudulaina ye lagema na se labasi.** Kaniyona ede apostolo maudoidi luwadiyena yau meta ya mulitakalili. Nige ya namwa taba kwa hedede ede yau apostolo hesau, matawuwuna yau meta Yaubada yona dubu ya kabihenahenayaikaliliyeidi. 10 Na Yaubada yona kabinamwa debanaena ede ya laoma teina kao ta unai, na yona kabinamwa kaliguyena meta nige ye gabaegaibuidi, na ya paisowabayaokalili na kabo kagu kahao hekadiyo ne. Na nige yau, na Yaubada yona kabinamwa kaliguyena wa debanaena. 11 Unai siya yo yau yoma lauguguya ne meta nige yona udoi hesau, na wasa saha ka laulauguguyaei wa meta kwa kawamamohoiyeiyako.
Tauboiboita yodi toloꞌuyo
12 Yoma lauguguya wa udiyedi ka wane, Keliso meta tauboiboita luwadiyena Yaubada ye hetoloꞌuyoiyako. Na idohagi to hekamiyao kwa hedede bena tauboiboita taba nige se toloꞌuyo? 13 Na ena taba tauboiboita nige gonowana se toloꞌuyo, hinage Keliso meta nige gonowana ye toloꞌuyo. 14 Taba Keliso nige ye toloꞌuyo meta kabo yoma lauguguya yo yomi sunuma ne nige kaniyodi. 15 Nige tenem mo ye bom na hinage se lobai ede bena kai Yaubada wasalupolupona tauhedehededehemasalahana, matawuwuna ede Yaubada ka hededehemasalaha meta iya Keliso tauboiboita udiyedi ye hetoloꞌuyoiyako. Ena taba tauboiboita nige gonowana se toloꞌuyo meta kabo Keliso yona toloꞌuyo wasana ne nige mamohoina. 16 Matawuwuna, ena taba tauboiboita nige gonowana se toloꞌuyo meta Keliso hinage nige gonowana ye toloꞌuyo. 17 Na taba ena Yaubada Keliso nige ye hetoloꞌuyoi meta yomi sunuma ne kabo nige kaniyona, yo komiu meta kabo sola yababa unai ma miyamiu, 18 yo hinage kabo siya kaiteyadi Keliso unai tausunuma na se boitako meta se taukwadalelekaliliko. 19 Taba yoda mauli tanoubu ta unai mo hesabana na yoda midi ta tole Keliso unai, kabo tamowai maudoidi luwadiyena meta kita ta katekamkamnakalili.
20 Na mamohoikalili Keliso meta boita unai ye toloꞌuyoko. Tauboiboita maudoidi luwadiyena ye hemala taubagunaidi, yo iya meta doha koya kaidi kaniyona bagubagunana. 21 Tamowai kesega unai na boita ye laoma kaiyaulina ta unai, unai tauboiboita yodi toloꞌuyo meta hinage tamowai kesega unai ye laoma. 22 Adama debanawai ede maudoida ta boita, na Keliso debanawai ede maudoida ta mauli. 23 Na iyamo toloꞌuyo ta meta ma huyadiyao. Keliso meta Yaubada yona kelikeli kaniyona bagubagunana, na yona huyaꞌuyoma unai kabo yona tamowai maudoidi hinage se toloꞌuyo. 24 Na huyagehena kabo ye laoma, na unai Keliso kabo tauloina maudoidi yo gigibwali yo dudulai maudoidi ye hetatagwaligwalidi na yona basileiya kabo ye mosehekawalaei Tamana Yaubada unai. 25 Matawuwuna ede Keliso bena ye loina ye lau ee kana siga kana waiunu maudoidi ye utukalakalateidi. 26 Waiunu gehegehena kabo ye hekaiyawasikalikaliliyei ede boita. 27 Na ginauli maudoidi meta Yaubada ye tolediko kaena guninaena. Na kulikuli tabuna ye wane,
“Ginauli maudoidi ede ye tolediko yona gigibwali guninaena.” (Same 8:6).
Hedehedede ta unai ye masalahakalili meta nige ye wane, Yaubada hinage, matawuwuna ede Yaubada meta ginauli maudoidi ye toledi Keliso yona gigibwali guninaena. 28 Huyana Yaubada ginauli maudoidi ye laeidima Keliso yona loina guninaena, kabo natuna ne ye laoma na Yaubada yona loina guninaena ye miya. Na kabo Yaubada, iya ede gigibwali ye mosei Natuna unai na ye tole ginauli maudoidi tanuwagadi wa, iya ye bom ye saekalili ginauli maudoidi kewadiyena yo teha maudoina udiyedi.
29 Ena taba tauboiboita nige gonowana se toloꞌuyo, na hesabadi kwa babatiso ne meta kaniyona ede saha? Taba Yaubada nige gonowana tauboiboita ye hetoloꞌuyoidi, idohagi to tauboita ne hesabadi tamowai se hebabatisoidi?** 30 Yo hinage, matawuwuna saha to mayadai badobado udiyedi ma kagu kahao yoma mauli ka talamgabaeidi? 31 Mayadai badobado meta boita ya hekahekalo. Yogu hedehedede ta meta mamohoina, doha hinage ya gwauyala debamiuyena, matawuwuna ede yoda Guiyau Yesu Keliso saha ye ginauli yomi mauli udiyedi wa. 32 Ena taba kaiyaulina ta nuwanuwatuna mo debanaena na Epeso unai tamowai hekadiyo kadi kao doha suisui kaikaikalasidi maiyaguwao ka haikawayagala meta kabo namwanamwa saha unai ya lobai? Ena taba tauboiboita nige gonowana se toloꞌuyo, meta ye namwa mo tamowai hekadiyo maiyadao ta hedede ta wane, “Nige bayaona kabo ta boita. Unai kwa laoma, ta kaikai yo ta numanuma.” 33 Tabu se lupohaigomiu matawuwuna ede yoda labini yababana kabo yoda nuwanuwatu namwanamwadi ye heyababadi. 34 Saha ya hedede ta meta yomi kabamwadine: Hekamiu nige Yaubada kabina kwa kata. Taba yomi nuwanuwatu se dudulaiꞌuyo, yo taba yababa ginaulidi kwa hekaiyawasidi!
Tautoloꞌuyo taudiyao
35 Na tamowai hesau kabo ye henamai ye wane, “Idohagi kabo tauboiboita ne Yaubada ye hetoloꞌuyoidi? Taudi kadi kao kabo doha saha?” 36 Yomi henamai ne taki ye yababa! Saha kwa kumai meta taba nige hauhauna ye kini kana sigana ena tumana ne ye pwasa. 37 Huyana witi o kai hesau tumana likena kwa kumai meta taba nige kana kao gonogonowana doha kai ne kinikini lakilakina kana kao, na saha kwa kumai ede tuma gaibuna. 38 Na tuma ne kana kao sahasahana unai kabo ye kinima ne meta Yaubada yona nuwatuhekasa unai na ye moseidi tuma ne kesegakesega udiyedi. 39 Hinage tamowai yo suisui maudoidi kadi kao meta nige gonogonowadi. Tamowai kadi kao udoi, suisui kadi kao udoi, manuwa kadi kao udoi, yo yama hinage kadi kao udoi. 40 Na nige tanoubu ta ginaulidiyao se bom mo na hinage yada ginaulidiyao. Tanoubu ginaulidiyao yodi didiga meta udoi, yo yada ginaulidiyao yodi didiga ne udoi. 41 Mahana yona didiga meta kao udoi, na waikena yona didiga ne kao udoi, yo kipwala yodi didiga kadi kao udoi. Na kesega kesega kadi kao meta udoiꞌudoi.
42 Tauboiboita yodi toloꞌuyo ne meta gonogonowana doha saha ya hededediko wa. Tamowai tauna se tole bwayabwayaena meta kabo ye pwasa, na Yaubada saha kabo ye hetoloꞌuyoi ne meta nige gonowana ye pwasa. 43 Tauda ta se toleꞌuseidi ne meta kadi kao nige se namwa, na Yaubada ye hetoloꞌuyoida ne meta ma didigada. Tauda ta se toledi meta basabasadi, na se toloꞌuyo meta ma gigibwalidi. 44 Tauda tanoubu ta yona meta kabo se tole, na ye toloꞌuyo meta yaluwa yona. Ena tanoubu ta unai na tauda, hinage yaluyaluwa unai meta tauda.
45 Doha se kuliyako, tamowai bagubagunana, Adama, “ye hemala tamowai maumaulina” (Genese 2:7). Na Adama gehegehena wa ede Keliso, iya meta yaluwa, na iya mauli tauhaihaiyamana ede. 46 Unai ta kita ede yaluwa nige ye bagunama, na buluma ye bagunama. Yaluwa tamowaina wa meta ye mulitama. 47 Tamowai bagubagunana wa Yaubada ye ginauli meta bwatano unai, na helabuina ne meta galewa ne unai ye laoma. 48 Tanoubu ta tamowaina maudoida tauda kadi kao meta gonogonowana doha tamowai bagubagunana bwatano unai Yaubada ye ginauli wa. Na galewa tamowaidiyao taudi kadi kao ne hinage doha tamowai galewa ne unai ye dobima wa. 49 Doha ede kita, kada kao ta meta doha tanoubu ta tamowaina bagubagunana wa, na huya hesau kabo hinage kada kao gonogonowana doha galewa tamowaina wa.
50 Kehaguwao, yogu hedehedede ta kaniyona ede teina: Buluma unai tauda ta nige gonowana se mwalaesae Yaubada yona basileiya unai, yo ginauli kabo se taukwadalele ta meta nige gonowana yodi tupwa ginauli miyamiyahaidi ne udiyedi.
51 Kwa lapulaoma kaliguwai, kabo nuwanuwatu saesaena hesau ya hededehemasalaha kalimiuyena: Taba nige maudoida ta boita, na kabo maudoida Yaubada ye buida 52 mahanakubwakubwa unai, doha mata laugoduna. Na huya gehegehena ne unai teina ta kabo ye tubu, iya ede bwagigi gehegehena kabo se yuhi. Kaniyona ede bwagigi kabo se yuhi, na daguguna ne unai tauboiboita kabo se toloꞌuyo na taudi hauhaudi nige gonowana se pwasa meta kabo se haidi, yo kita taumiyamiya ta Yaubada kabo ye buida na tauda ta kabo ye hehauhaudi. 53 Matawuwuna ede tauda kabo ye pwasa ta bena ye bui kabo taba nige gonowana ye pwasa, na tauda kabo ye boita ta bena ye bui kabo taba nige gonowana ye boita. 54 Na huyana teina ginauli maudoidi ta se tubu meta kabo kulikuli tabuna yona hedehedede hesau ye laoma ye masalaha, ye wane,
“Yaubada boita ye saedikwaiyako.” (Aisaiya 25:8)
55 Yo hinage ye wane,
“Boita, kamwasa saha unai bena ku saedikwaigai? Na haedi yom kabahekamkamnagai ede?” (Hoseya 13:14)
56 Boita yona gigibwali ede yoda laulau yababadi, siya doha gwaligwali ye hekamkamnada, na yababa ne yona bayao meta laugagayo unai ye laoma.** 57 Na Yaubada ta lautokiyei! Iya ye hebayaoda na yoda Guiyau Yesu Keliso debanaena ede gonowana boita ta saedikwai.
58 Unai kagu kahao, bena kwa tolobayao na tabu kwa sigisigi! Yaubada yona paisowa taba bena kwa ginauli ma nuwakohihaimiu. Na bena kabina kwa kata meta Guiyau hesanaena yomi paisowa maudoidi ne nige kwa gabagaibuidi.
** 15:5 Kipasi meta Petelo hesana kalina Alamaiki unai, kaniyodi gonogonowadi, iya ede weku. ** 15:8 Yau meta doha wawaya sola nige yona huyalabasi mahanana dudulaina ye lagema na se labasi: Beyabeyana Paulo ekalesiya ye hewaiunudi. Na iyamo Yesu ye taumasalaha iya unai na ye labasiꞌuyoi na ye hetolo yona apostolo (Apostolo 9). Paulo kabina ye katakalili meta nige yona dudulai saha hesau na Yesu ye gilihai na apostolo paisowana ye mosei iya unai, gonogonowana doha wawaya lelehiyena se labasi meta nige gonowana ye mauli. ** 15:29 Tauboita … hesabadi tamowai se hebabatisoidi: Kolinito tamowaidiyao yodi nuwanuwatu meta se babatiso tauboiboita hesabadi na kabo unai tauboiboita ne mauli nige kana siga se lobai. Yodi kabikabi ta unai se hemasalahaꞌuyoidi ede se kawamamohoi meta tauboiboita kabo se toloꞌuyo. Yodi laulau ta Paulo ye hedede ede yodi kabakita toloꞌuyo yona teha unai, iyamo nige ye kawanamwanamwaei, yo nige teha hesau unai ye hededeꞌuyoi. ** 15:56 Yababa … yona bayao meta laugagayo unai ye laoma: Loma 7:8unai Paulo ye hededehemasalaha meta yababa kabakitalobaina ede laugagayo, na baꞌaya laugagayo ye hai na ye lupoida na henuhenuwa yabayababadi udoiꞌudoi ye hemasalahadi kalidawai.