14
Hededepeloweta yo kalina Yaluwa ye haidima
Bena gadosisi miyamiyadi kwa haidi se hemala yomi miyamiya saesaedi. Yo hinage Yaluwa yona kainauya taba kwa henuwakaliliyeidi, na saesaekalilina taba kwa hai ede hededepeloweta kainauyana. Matawuwuna kaiteya tamowai kalina Yaluwa ye mosei ne unai ye hedehedede meta nige ye hedehededelau tamowai udiyedi na Yaubada unai. Yona hedehedede ta nige gonowana tamowai se nuwatulobaidi, na Yaluwa Tabuna yona gigibwaliyena ede Yaluwa yona hedehedede wadawadamdi ye hedededi. Iyamo kaiteyadi tauhededepeloweta meta yodi hedehedede ne udiyedi tamowai yodi sunuma se hededehebayaodi, se hededehesibasibadi yo hinage nuwadiyao se hededehetaludi. Kaiteya tamowai kalina Yaluwa ye mosei unai ye hedehedede meta ye bom mo yona sunuma ye hebayaoꞌuyoi, na kaiteya tamowai ye hededepeloweta meta ekalesiya bodana yodi sunuma ye hededehebayaodi. Ya henuwa bena maudoimiu kalina Yaluwa ye lediwa udiyedi kwa hedehedede, iyamo ya henuwakalili meta bena kwa hededepeloweta. Na tauhededepeloweta meta ye saekalili na kabo kalina Yaluwa ye ledima udiyedi tauhedehedede ne. Iyamo gonowana kalina Yaluwa ye mosei ne unai ye hedehedede, ena yona hedehedede ne ye hededehemasalahadi na udiyedi kabo ekalesiya bodana yodi sunuma udiyedi ye hebayaodi.
Unai kagu kahao, ena ya laowa kalimiuwai na kalina Yaluwa ye leyama wa unai ya hedehedede meta yona namwanamwa saha kabo kwa hai? Na ena hededehemasalaha o hesibasiba o hededepeloweta o hededehasahasa guguyadi ya hedededi kalimiuwai, kabo unai gonowana sagu kwa lobai. Gonogonowana doha ginauli nige yahuyahuwadiyao doha higo yo hapu yo wana kabakaiheyaidi hekadiyo. Ena dagugudi ne nige ye masalaha meta kabo idohagi bena wana saha se kaikaiheyai ne tamowai se lapulobai? Yo hinage, ena bwagigi daguguna nige ye laki yo ye masalaha meta kaiteya kabo ye kabinonoha iyala hesabana? Unai gonogonowana doha komiu, ena yomi hedehedede nige kwa hededehemasalahanamwanamwaeidi kalinamiu ne udiyedi meta kabo idohagi na tamowai yomi hedehedede ta se nuwatulobaidi? Yomi hedehedede ta kabo kwa hededegaibuidi mo.
10 Tanoubu ta unai kalina se badokalili, na nige hesau bena nige kaniyona. 11 Na ena tamowai hesau yona hedehedede kaniyodi nige ya nuwatulobaidi meta ya hemala laolaoma kalinawai yo iya ye hemala laolaoma kaliguyena. 12 Unai gonogonowana doha komiu. Kwa henuwakalili bena Yaluwa yona kainauya kwa haidi, unai taba kwa kaibwada Yaubada unai na dubu kabasaguidi kainauyadi ye haidiwa na hepaisowadi udiyedi bena kwa namwakalili.
13 Unai, ena kaiteya kalina Yaluwa ye mosei wa unai ye hedehedede, bena ye tapwalolo na saha ye hedededi wa taba ye hededehemasalahadi. 14 Matawuwuna ede, taba ya tapwalolo kalina Yaluwa ye leyama wa unai meta yaluwagu ta ye tapwalolo, na nuwagu ta nige yona paisowa hesau. 15 Kabo saha ya ginauli? Bena ya tapwalolo yaluwagu ta unai kalina Yaluwa Tabuna ye leyama wa unai, yo hinage nuwagu ta unai ya tapwalolo yau kalinagu unai. Gonogonowana doha, huya hekadi kalina Yaluwa Tabuna ye haiyama wa unai ya wana yaluwagu ta unai, yo huya hekadi kabo hinage nuwagu ta unai ya wana tamowai kalinadi udiyedi. 16 Taba yaluwam unai Yaubada ku hedehedebasaei kalina Yaluwa Tabuna ye haiyawa wa unai, meta idohagi kabo tamowai hekadiyo siya kainauya ne nige tauhaina se nuwatulobai na maidamwao Yaubada kwa hedebasaei? Idohagi kabo se saguigo Yaubada laulautokiyeina ta unai, ena taba saha ku hedehededeidi ne meta nige se nuwatulobaidi? 17 Yom laulautoki ne nuwana ye namwakalili, na iyamo nige gonowana sagu ye masalaha tamowai maiyamwao ne udiyedi. 18 Ya lautoki Yaubada unai meta yau kalina Yaluwa ye haidima wa udiyedi ya hedehededekalili na kabo maudoimiu ne. 19 Iyamo ekalesiya bodana luwadiyena ya henuwa bena hedehedede haligigi masamasalahadi udiyedi tamowai ya hededehasahasaidi na kabo kalina Yaluwa ye leyama ne unai hedehedede badona ten tausani ya hedehededeidi.
20 Kagu kahao, nuwanuwatu ta yomi nuwatulobaidi udiyedi komiu tabu doha wawayao. Yababa ginaulidi udiyedi komiu taba doha wawayao labahauhaudi, na yomi nuwanuwatu ne udiyedi bena doha tamowai lakilakidiyao. 21 Kulikuli hesau laugagayo bukana unai meta,
“Guiyau ye wane, ‘Kalina udoidiyao udiyedi yo laolaoma tamowaidiyao kalinadiyena kabo ya hededelau tamowai ta udiyedi, iyamo nige gonowana se lapulapulaoma kaliguwai.’ ” (Aisaiya 28:11-12)
22 Unai Yaluwa kalina ye moseidi wa meta hekihekinoi** nige taukawamamohoi hesabadi, na Yesu taukawamamohoiyeina udiyedi meta nige. Na hededepeloweta meta Yesu taukawamamohoiyena hesabadi, na kaiteyadi Yesu nige se kawamamohoiyei meta nige. 23 Unai, ena ekalesiya bodana se laomagogoi na maudoimiu ne kalina Yaluwa ye haidiwa wa udiyedi kwa hedehedede, na luwamiu ne unai nige taukawamamohoi yo tamowai hekadiyo siya laulau ta nige kabina taukata, kabo se hedede ede kami kao meta doha yauyaule. 24 Na ena maudoimiu kwa hedehededepeloweta na nige taukawamamohoi o laulau ta nige kabina taukata tamowaina hesau ye lulaowa luwamiuyena, meta kabo yomi hedehedede wa udiyedi ye nuwamasalaha yo kabo yona baꞌaya ye kitalobai. 25 Na yona lapulapui ne unai meta kabo yona nuwanuwatu wadawadamdi ne se masalaha na ye tulibono yo ye tabaꞌohu Yaubada unai na ye hededehemasalaha ye wane, “Mamohoi, Yaubada ede luwamiuyena!”
Idohagi kabo Yaluwa yona kainauya ta hepaisowadi tapwalolo unai
26 Kagu kahao, saha ya hedehedede wa nuwamasalahadi ede teina: Ena kwa laomagogoi, hesau kabo ye wana, hesau kabo ye lauhekata, hesau kabo nuwatu wadawadamdi Yaubada ye moseidi wa ye hededehemasalahadi, hesau kabo Yaluwa kalina ye mosei wa unai ye hedehedede, na hesau kabo yona hedehedede wa kaniyodi ye hededehemahemasalahadi. Na ginauli maudoidi kwa ginaulidi ne meta bena ekalesiya bodana kabahebayaodi. 27 Ena tamowai hekadi se henuwa bena kalina Yaluwa ye moseidi ne udiyedi se hedehedede meta bena tamowai labui o haiyona, na bena kesegakesega yona huyahedehedede, na tamowai hesau meta bena hedehedede ne ye hededeyaiyaili. 28 Ena dubu ne unai nige tauhededeyaiyaili, ye namwa mo taba Yaluwa kalina ye moseidi udiyedi tauhedehedede ne se mwanou na yodi kabatuliyena bena se hedehededenogowai se bom kalidiyena yo Yaubada unai.
29 Tauhededepeloweta meta bena yodi labui o yodi haiyona se hededepeloweta, na hekadiyo ne meta bena yodi hedehedede ne se nuwatuhekasanamwanamwaeidi. 30 Na ena Yaubada nuwatu hesau ye hemasalaha taututuli tamowaina** hesau unai meta bena tauhedehedede bagubagunana ne ye kaiyawasi. 31 Unai bena kesegakesega yona huya ye hededepeloweta, na unai gonowana kabo maudoimiu hededehesibasiba yo hededehebayao kwa haidi. 32 Na tauhededepeloweta ne meta gonowana se bom yaluwadi ne se kabihekahini na yodi huyahedehedede huyana se nayai. 33 Matawuwuna Yaubada meta iya nige hegwadapilesi Yaubadana. Iya meta nuwadaumwali Yaubadana.
Ya henuwa taba Yaubada yona tamowai dubu maudoidi udiyedi yodi laulau ne kwa miyawatanidi 34 na sinesineo meta bena se mwanou dubu koigogodi udiyedi na tabu se gegagega.** Na bena se hekasisi, doha laugagayo saha ye hededeyako wa. 35 Ena nuwanuwatu hesau henamaina bena se henamai, meta bena se bom yodi numaena mwanediyao se henamaiyeidi, matawuwuna sinesineo dubu udiyedi se hedehedede meta kitakitana ne nige ye namwa.
36 Hage idohagi, yomi nuwatu bena Yaubada kalinana ta kalimiuyena ye tubuma, o ye lage komiu kwa bom mo kalimiuyena? Nige! 37 Ena taba tamowai hesau ye nuwatui meta bena iya peloweta o Yaluwa Tabuna yona kainauya tauhaidi hesau, meta bena ye hemamohoiyei ede saha ya kulikulidi ta meta Guiyau yona hedehedede bayabayaodi. 38 Ena taba hedehedede ta ye tolehesuwaladi meta Yaubada kabo hinage iya ye tolehesuwala.
39 Unai kagu kahao, bena kwa henuwakalili taba kwa hededepeloweta, na kalina Yaluwa ye lediwa ne udiyedi tauhedehedede ne tabu kwa hekahekaiyawasidi. 40 Na ginauli maudoidi ne bena kwa ginaulidi kabikabi mamohoidi yo dudulaidiyao udiyedi.
** 14:22 Hekihekinoi ne meta Yaubada yona hekamkamna hekihekinoina. Kaniyona ede, ena Yaubada kalinana nige ta lapulobaidi, meta nige gonowana ta nuwabui, na ta lau hekamkamna hesabana. ** 14:30 Taututuli tamowaina: Siya ede taulapulapui. Tauhededepeloweta wa se tolo na se hedede. ** 14:34 Sinesineo … bena se mwanou dubu koigogodi udiyedi: Hedehedede ta kaniyona nige ye masalahakalili. Tausonoga hekadi se wane sinesineo tabu se gegagega na unai se hededegudugudu, doha ka kulihemasalaha wa. Hekadiyo se wane sinesineo tabu tauhededepeloweta se nuwatuhekasadi, na hekadiyo se wane tabu huya hesau se hedehedede dubu luwanaena. Yoma kulihemasalahana ne matawuwuna ede Paulo yona hedehededehasahasaidi lausoisoi 35 unai ye kuli, tabu koigogo unai se henahenamai, na bena yodi numa udiyedi mwanediyao se henamaiyeidi.