13
Ena taba tamowai kalinadi udoiꞌudoi yo anelu kalinadi udiyedi ya hedehedede na nige tamowai ya gadosisiyeidi, meta kagu kao ede doha pate se koi na ye dagudagugugaibu, o doha taukaiheya yodi kabakaiheya peleidena** se koi na dagugugaibuna mo ye laki. Ena hededepeloweta kainauyana ede kaliguyena yo gonowana nuwanuwatu saesaedi yo sonoga maudoidi ya nuwatulobaidi, yo ena yogu sunuma meta ye lakikalili unai gonowana kuduli ya hededehesigi, na nige tamowai ya gadosisiyeidi meta nige kaniyogu. Ena taba yogu gogo maudoidi ya kainauyaidi taudehadeha udiyedi yo hinage taba ya talamyeigau kaiwa kalakalasina unai se gabugau [bena yogu kabahededesaesae], na nige tamowai ya gadosisiyeidi, meta nige gonowana namwanamwa hesau ya hai.
Gadosisi meta nayatautaubiga yo kabinamwa. Gadosisi meta nige kaikalomagigili, nige hededetausaeꞌuyoi yo nige nuwasaesae. Gadosisi meta nige yona laulau se yababa, nige nuwatuꞌuyoi, nige tautausiꞌolologaibu yo tamowai yababa se ginauli kalinawai meta nige ye nuwatuhekahinidi. Gadosisi meta nige ye nuwanamwa yababa udiyedi, na ye gwauyala miyamiya yo hedehedede mamohoidiyao udiyedi. Iya polohe maudoidi gonowana ye baheidi, yo ye sunumatahitahi, yo ye nayatautaubiga, yo pilipili udoiꞌudoi udiyedi ye hekalakasikasini.
Gadosisi nige gonowana ye gehe, na taba hededepeloweta kalimwai, kabo ye gehe. Yo taba kalina Yaluwa ye leyawa unai ku hedehedede, kabo hinage ye gehe. Yo taba sonoga kalimwai, meta hinage kabo ye gehe. Matawuwuna yoda sonoga wa tupwadi mo, yo yoda hededepeloweta wa nige se masalahakalili. 10 Na huyana Yaubada ginauli namwanamwakalilidi kabo ye hemasalahadi meta ginauli nige se namwakalili ta ye tolehesuwaladi. 11 Huyana ma wawayagu meta yogu hedehedede yo yogu gadogadosisi yo yogu nuwanuwatu meta doha wawaya. Na huyana ya laoma ya tamowailakilaki meta yogu miyamiya yo yogu nuwanuwatu doha wawaya wa ya tolehesuwaladi.
12 Teina mahana ta unai ginauli maudoidi yoda kitadi meta doha galasi gaugauna unai tautauda ta kitakita, na muliyena kabo matadaena ta kitanamwanamwaeidi. Mahana ta unai ginauli tupwadiyao mo kabidi ta kata, na muliyena kabo ginauli maudoidi kabidi ta katahegehedi, doha Yaubada kabida ye katako wa. 13 Teina ginauli haiyona ta kabo se miyahai: sunuma, nayatautaubiga, yo gadosisi. Na saesaekalilina ede gadosisi.
** 13:1 Kabakaiheya peleidena meta kana kao doha peleide poꞌopoꞌodi aeyani unai se ginaulidi. Taukaiheyamiusiki yodi huyakaiheya unai kabo peleide labui se haidi na se koikoihedagugudi.