12
Yaubada Yaluwana kainauya ye leyama
Na kagu kahao, Yaluwa Tabuna yona kainauya henamaina kwa henamaiyeigau wa bena ya hededehemasalaha kalimiuwai.
Kabina kwa kata meta huyana komiu sola nige Yaubada kwa sunumaei, unai tamowai se woyahesuwalagomiu na koitau nige kalinadi kwa tabaꞌohuidi. Unai bena ya hekatagomiu: Ena tamowai hesau Yaubada Yaluwana yona gigibwaliyena ye hedehedede, meta nige gonowana Yesu ye hededeheyababa. Yo nige gonowana hesau ye wane, “Yesu iya Guiyau,” kana siga ena Yaluwa Tabuna ede kalinawai.
Na Yaluwa yona kainauya kadi kao meta udoiꞌudoi, na yodi kabalaoma ne kesega, iya ede Yaluwa Tabuna. Dubu luwanaena paisowadi ne meta udoiꞌudoi, iyamo Guiyau kesega mo yona ta paipaisowa. Na Yaubada yona paisowa kalidawai kadi kao udoiꞌudoi, iyamo Yaubada kesega ne ye hebayaoda na paisowa ne ta ginaulidi.
Na Yaluwa Tabuna yona kainauya ye haidima kesega kesega kalidawai meta bena ekalesiya bodadi kabasaguidi. Yaluwa Tabuna yona kainauya ye mosei tamowai hesau unai meta sibasiba hedehedededi, yo Yaluwa Tabuna kesegana ta hinage tamowai hesauna unai meta hededesonoga kainauyana ye mosei, na tamowai hesauna unai meta sunuma kainauyana, yo hesauna unai meta kabikabihenamwanamwa kainauyana. 10 Yaluwa Tabuna kesegana ta hinage tamowai hesau unai meta laulau gigigigibwalidi kabaginaulidi gigibwalina ye mosei, na hesau unai meta hededepeloweta kainauyana, yo tamowai hesau unai meta gonowana yaluwa yababana yo yaluwa namwanamwana yodi paipaisowa ye kitalobaidi. Hinage hesau yona kainauya meta gonowana kalina Yaluwa ye mosei unai ye hedehedede, yo hinage hesau yona kainauya meta kalina Yaluwa ye ledima wa ye hededehemasalahadi. 11 Teina kainauya maudoidi ta meta Yaluwa kesekesegana ta yona paipaisowa, na yona kaisunuwayena na kainauya ne ye moseidi tamowai kesega kesega udiyedi.
Keliso tauna kesega na yauna se bado
12 Keliso tauna, iya ede yona dubu, meta kana kao gonogonowana doha tamowai tauna maudoudoina. Tamowai tauna meta kesega, iyamo tauna ne yau udoiꞌudoi udiyedi Yaubada ye ginauli ede ye hemala tamowai kesega. 13 Hinage doha, kita maudoida meta Yaluwa kesega ta unai se hebabatisoida, ede ta hemala boda kesega. Kita hekada meta Dius yo hekada meta dagela tamowaidi yo hekada meta heyayai tauhaidi, hekada hinage yailihai tamowaidiyao, na kita maudoida meta Yaluwa kesegana ta kalidawai.
14 Yo tamowai yauna ne meta se badokalili na nige yau kesega mo. 15 Taba kae ye wane, “Yau nige nima, unai yau meta nige tauda ta yauna hesau.” Na iyamo nige gonowana tauda ta unai ye bom ye tolehesuwalaꞌuyoi. 16 Yo taba beya ye wane, “Yau nige mata, unai yau meta nige tauda ta yauna hesau.” Na iyamo nige gonowana tauda ta unai ye bom ye tolehesuwalaꞌuyoi. 17 Ena tauda ta yauna maudoina ne meta mata, kabo haedi kabalapulapui ede? Yo ena tauda ta yauna maudoina ne beya, meta kabo haedi pane yoda kabapanelobaidi ede? 18 Na iyamo Yaubada tauda ta ye ginauli meta yauda ta ye tolehekahekasadi, na yau kesega kesega yona kabamiya ye nuwatui meta unai ye tole. 19 Ena taba yau maudoidi ta siya yau kesega meta tauda ta kana kao kabo yona namwa doha saha? 20 Mamohoi, tamowai yauna ne se bado, na iyamo tauna ne kesega mo.
21 Na nige gonowana mata ye hededelau nima unai ye wane, “Nige ya henuwago”, yo kulukulu nige gonowana ye hededelau kae unai ye wane, “Nige ya henuwago.” 22 Na tauda ta yauna hekadi meta se basabasa yo se gagilikalili na iyamo tauda ta ye henuwakaliliyeidi. 23 Yo hinage yauda hekadi nige ta kitahenamwadi meta ta hekasisiyeidi yo ta kitahetetenamwanamwaeidi. Na yauda hekadi wadawadamdi meta ta sumanamwanamwaeidi. 24 Na yauda hekana masamasalahadi na nige ta modekalili bena ta sumadi. Iyamo Yaubada tauda ta ye ginauli na yauda ta ye tolegogoidi na yau gagilidi nige ta kitahenamwaꞌuseidi wa meta Yaubada ye hekasisikaliliyeidi. 25 Unai bena tabu hinehineli ye masalaha tauda ta unai, na yau maudoidi ne bena se haikitakitaheteteꞌuyoidi. 26 Ena tauda yauna kesega ye kamkamna meta yau maudoina ne se kamkamna. Na ena tauda ta yauna hesau se hekasisinamwanamwaei meta tauda ta yauna maudoidi ne se gwauyalagogoi.
27 Na komiu maudoimiu ta meta Keliso tauna, na kesega kesega meta Keliso tauna tupwanao. 28 Ekalesiya bodana luwadiyena meta Yaubada yona tamowai ye toledi. Bagubagunana meta apostolo, helabuina ede peloweta, hehaiyonana meta taulauhekata, na kabo laulau gigigigibwalidi tauginaulidi yo hinage siya kaiteyadi kabikabihenamwanamwa kainauyana kalidiyena, siya kaiteyadi gonowana tamowai se saguidi, yo dubu kitahetetena kainauyana tauhaina, yo hinage Yaluwa kalina ye ledima udiyedi tauhedehedede. 29 Na idohagi, bena maudoidi ta siya apostolo, o maudoidi ta peloweta, o maudoidi ta taulauhekata, o maudoidi ta laulau gigigigibwalidi tauginaulidi? 30 Maudoidi ta kabikabihenamwanamwa kainauyana kalidiyena, o maudoidi ta kalina Yaluwa ye ledima udiyedi se hedehedede? O bena maudoidi ta kalina Yaluwa ye ledima taulapulobaidi yo tauhededehemasalahadi? Nige! 31 Na taba Yaluwa yona kainauya saesaedi kwa henuwakaliliyeidi bena kwa haidi.**
Gadosisi ye saekalili
Teina kabo laulau namwanamwakalilina hesau ya hededehemasalaha kalimiuyena.
** 12:31 Yaluwa yona kainauya saesaedi meta Paulo ye hetala peina 14:1unai.