11
Yogu miyamiya ta kwa miyawatanidi, doha ede yau Keliso yona miyamiya ya miyawatanidi ta.
Tatao yo sinesineo yodi laulau tapwalolo koigogona udiyedi
Ya kawanamwanamwaegomiu matawuwuna ede ginauli maudoidi udiyedi kwa nuwanuwatuigau, yo hinage saha se hekatagau na ya hekawalaeidiwa kalimiuyena wa kwa kabihekahinidi yo kwa miyawatanidi. Na ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta loheloheyao yodi taukulukulu ede Keliso, waihiu yona taukulukulu ede loheya, na Keliso yona taukulukulu ede Yaubada. Ena loheya hesau ye tapwalolo yo ye hededepeloweta na ma kulusumasumana, meta ye hemasalaha ede yona taukulukulu Keliso meta nige hekasisina hesau kalinawai. Na ena waihiu hesau ye tapwalolo yo ye hededepeloweta na kuluna ne nige ye suma meta iya yona taukulukulu** nige ye hekasisiyei, kitakitana gonogonowana ede doha waihiu ne kuluna meta yaliyalina. Ena taba waihiu hesau kuluna nige ye suma meta kuluna ne taba se yaligabaei. Na kuluyali ne waihiu kalinawai meta ye nuwamwadimwadine, unai ye namwa mo taba kuluna ne ye suma.** Loheya nige gonowana kuluna ye suma matawuwuna ede iya meta Yaubada kana kao yo kabahededehenamwana, na waihiu meta loheya kabahededehenamwana. Matawuwuna loheya bagubagunana wa nige waihiu unai ye tubuma, na Yaubada loheya yauna tupwana ye hai na waihiu ye ginauli. Nige waihiu debanaena Yaubada loheya ye ginauli, na loheya debanaena ede waihiu ye ginauli. 10 Tenem debanaena, waihiu bena kuluna ye suma na unai ye hemasalahaꞌuyoi meta iya mwanena yona loina guninaena. Yo hinage gabemani yodi taukitasipwa**
debadiyena bena ye kulusuma.
11 Na Guiyau yona nuwanuwatu unai meta waihiu nige ye bom ye tubugaibu yo loheya nige ye bom ye tubugaibu. 12 Nuwanuwatuna ede, waihiu yona kabalaoma ede loheya, yo hinage loheloheyao yodi kabatubuma ede waihiu, na ginauli maudoidi ta yodi kabalaoma ede Yaubada. 13 Hage kwa nuwatuhekasa, taba waihiu kuluna nige ye suma na ye tapwalolo Yaubada unai, kabo kwa kitahenamwa o nige? 14 Waihiu yo loheya kadi kao udiyedi gonowana nuwanuwatu maudoidi ta kwa kitalobaidi. Taba loheya kuluna ye dau meta kitakitana kalinawai ne ye taumwadimwadinekalili. 15 Na taba waihiu kuluna ye dau meta iya kana kao kabahenamwana, matawuwuna ede kulu daudauna Yaubada ye mosei waihiu unai, meta kulukuluna ne kana suma. 16 Kita yo Yaubada yona dubu maudoidi yoda kabikabi ta meta nige yona udoi hesau, unai nige gonowana tamowai hesau teina nuwanuwatu ta unai ye hededehaikabi.
Guiyau yona kaikaigogo kabikabina
17 Yogu hedehedede hekadiꞌuyo ta udiyedi meta nige gonowana ya hededehetausaegomiu, kaniyona ede yomi laolaomagogoi ne udiyedi yomi laulau se yababa, ede nige namwa hesau kwa lobai. 18 Saesaekalilina ede teina nuwatu ta: Ya lapuiyako meta yomi huyalaolaomagogoi ne udiyedi kwa hinehineliꞌuyoigomiu. Na hedehedede ta yogu lapuina unai meta nuwana mamohoi. 19 Ye namwa ede hinehineli ta ye tubu kalimiuyena, unai kabo ye hemasalahagomiu meta kaiteyadi siya tausunumamamohoi yo kaiteyadi nige.
20 Yomi laolaomagogoi ne udiyedi meta Guiyau yona kaikaigogo nige nuwanuwatuna hesau kalimiuyena. 21 Matawuwuna ede taulagebaguna siya se bom kadi kai se kaidi na nige gonowana kadi kahao se nayaidi yo maiyadiyao se kaikaigogoi. Debanaena ede kami kahao hekadi meta se hasali na hekadi se numayauyaule. 22 Hage idohagi, nige yomi magai kabo udiyedi gonowana kwa kaikai yo kwa numa? O idohagi, bena kwa hedede meta Yaubada yona dubu ne nige kaniyona hesau, na deha tamowaidiyao kwa toledobidobiyeidi? Yomi nuwatu bena kabo ya hatoegomiu? Nige gonowana!
23 Na Guiyau saha ye hekatagau meta hinage bena ya hekawayawa kalimiuyena. Yoda Guiyau Yesu kana walohaina boniyaina wa unai pwalawa ye hai 24 na ye lautoki ye gehe ede ye kihi na ye wane, “Teina ta taugu, komiu hesabamiu. Kabikabi ta bena kwa ginaginauli kabahenuhenuwaisinigau.” 25 Kaikai gehena unai kabo hinage waina keyakana ye hai na ye wane, “Waina keyakana ta meta yau kwasinagu. Teina ta meta talam hauhauna kabahemamohoiyeina. Kabikabi ta bena kwa ginaginauli, na waina keyakana ta yomi huyanumana unai meta ye hemala yau kabahenuhenuwaisinigau.” 26 Teina unai, yomi huyakaikaigogoi udiyedi pwalawa ta kwa kai yo waina keyakana ta kwa numa meta Guiyau yona boita kwa hedehededehemasalaha ye lau ee kana sigana ye uyoma. 27 Unai, ena tamowai hesau pwalawa ta ye kai yo waina keyakana ta ye numa na nige nuwanuwatu dudulaina unai, meta tamowaina ne Guiyau tauna yo kwasinana ye kitakitadobidobiyei, ede unai kana gilu yo ye baꞌaya. 28 Tenem debanaena ede kesega kesega bena ye bom ye kitasipwanamwanamwaeiꞌuyoi na kabo pwalawa ta ye kai yo waina keyakana ta ye numa. 29 Matawuwuna ede taba tamowai hesau ye kaigaibu yo ye numagaibu na nige ye nuwatulobai meta teina ta Keliso tauna,** Yaubada kabo iya ye hekamkamna, na kabahegiluna ede ye kai yo ye numa ne. 30 Tenem miyamiya ne debadiyena ede kwa bado meta kwa basabasa yo kwa kasiyebwa, yo hekadiyo ede se boitako. 31 Na ena taba ta kitasipwanamwanamwaeꞌuyoida meta nige gonowana Yaubada ye hekamkamnada. 32 Na huyana Guiyau ye hekamkamnada meta ye hesibasibada, unai taba nige tanoubu ta maiyadao ye heyababada.
33 Unai, kagu kahao, ena kwa laomagogoi kaikaigogoi hesabana meta bena kami kahao kwa nayanayaidi. 34 Ena kwa hasalikalili meta bena yomi magaiyena kwa kaikai, unai kabo nige gonowana kabahegilugomiu hesau ye masalaha yomi laomagogoi ne unai.
Tenem iya ede, na yogu huyalaowa unai kabo nuwanuwatu hekadiyo ya hedededi kalimiuwai.
** 11:5 Iya yona taukulukulu: Waihiu maitawasola udiyedi meta iya ede mwanena, na hasahasalao udiyedi, tamadi. ** 11:6 Ye namwa mo taba kuluna ne ye suma: Leta ta unai meta Paulo nige ye kulihemasalahakaliliyei matawuwuna saha to sinesineo ye henuwadi bena kuludiyao se sumadi huyana se tapwalolo yo se hededepeloweta dubu koigogona udiyedi. Unai bena Paulo yona huya tamowaidiyao yodi laulau ta nuwatuidi. Kolinito unai sinesineo se bado siya meta yodi yaubada waihiu Apolodaiti yona taupaisowa. Apolodaiti meta tau yo sine taudiyao yodi gadogadosisi kabikabina maudoina yaubadana, na yona taupaisowa wa yodi tabaꞌohu kabikabina meta taudi se lokulokuneidi moni hesabana. Giliki yo Dius tamowaidi yodi kabikabi meta sinesineo maudoidi ne kulusumasumadi. Na Apolodaiti yona taupaisowa waiwaihiudi se bom mo kuludiyao meta nige sumadi. Nuwana dubu unai ekalesiya waiwaihiudi se nuwatulobai meta Yesu debanaena siya yailihai tamowaidi, nige laugagayo hesau guninaena se miya. Ede kulusuma laugagayona se hekaiyawasi. O nuwana udoi, na se nuwatulobai meta huyana Yaubada tabaꞌohuina unai bena tabu kuludi se sumasumadi, gonogonowana doha Apolodaiti yona taupaisowa wa. Na nige se nuwatulobai meta yodi tapwalolo yo yodi hededepeloweta ne nuwanuwatuna udoi, nige doha Apolodaiti tabaꞌohuina. O nuwana udoi, doha teina: Huyana se tapwalolo yo se hededepeloweta na kuludi nige se sumadi meta kabo tamowai se henuwapwanopwanodi, kabo se henahenamai yodi tabaꞌohu laulauna ta saha. Unai Paulo ye kuli ede sinesineo yodi huyatapwalolo yo hededepeloweta unai bena kuludiyao se sumadi. ** 11:10 Gabemani yodi taukitasipwa meta kalina Giliki unai Paulo ye kuli, angelosi, iya ede angel kalina Dimdim unai yo anelukalinadaena. Na kalina Giliki unai kaniyona bagubagunana meta tamowai o gabemani yodi hetamali tamowaidi o yodi tauhewasa. Na taukitasipwa gabemani se hetamalidi meta hinage se katai ede angelosi. Paulo yona huyaena sinesineo maitawasola hekadi mwanedi se kouyalayalaeidi matawuwuna se laulau waihiu hekadi udiyedi, na se laukwatakwataedi. Unai sinesineo ne se hebodaꞌuyoidi na hesadi se tole waihiu hauhaudi. Yodi laukwatakwata wa kabakitana se ginauli meta kuludi nige se sumadi. Na gabemani yodi anelu o taukitasipwa se lohei haedi waihiu hauhauna hesau se lobai, kabo se hekamkamnadi. Na Paulo nige ye henuwa bena dubu se heyababa waihiu tausunuma yodi kabikabi debanaena, unai ye hineli taba tausunuma sinesineo maudoidi se kulusuma. ** 11:29 Nige ye nuwatulobai meta teina ta Keliso tauna: Hedehedede ta kalina Giliki unai kaniyona helabuina, iya ede, Ekalesiya bodana nige ye nuwatui.