10
Tabu kwa laukwatakwata doha Isalaela huyana se kadau se lau Kanana hesabana
Kagu kahao, saha ye tubu Dius kada kulutubu udiyedi wa tabu kwa nuwanuwaluluhiyei. Huyana Aikupito unai se pesahai meta siya maudoidi Yaubada yalohi ye hemasalaha wa logulogunaena, yo maudoidi se dobi gabwa wa ye taigali na tanona pitapitalina unai se kawasi. Maudoidi yalohi yo gabwa wa udiyedi se babatiso na se hemala Mose tauhemuhemuliwatanina. Yo hinage Yaubada kai ye hemasalaha wa maudoidi se kai, yo Yaubada numanuma ye moseidi wa maudoidi se numa, iya ede waila weku unai ye didima wa. Na weku mamohoina wa maiyadi se sae yo se dobi, iya ede Keliso. Na iyamo tamowai se bado Yaubada nige nuwana se henamwa, unai se boita na sinalediyao wa balabalagaibu wa unai se toletolegaibuidi.
Ginauli saha se tubuko ta meta se hemala yoda kabakita na unai kabo nuwada tabu ta tolelaedi nuwanuwatu yabayababadi udiyedi doha siya saha se ginaulidi ne. Yo tabu koitau kwa tabaꞌohuidi doha hekadi se tabaꞌohu koitau udiyedi. Doha kulikuli tabuna unai ye wane,
“Tamowai wa se tuli na se kaikai yo se numanuma, na kabo se tolo na koitau tautabaꞌohuidi yodi tabaꞌohu laulaudi yabayababadi se ginaulidi.” (Esodo 32:6)
Yo tabu laulau bikibikidi ta ginaginaulidi doha siya hekadi laulau bikibikidi se ginaginaulidi wa na mayadai kesega unai meta badodi 23,000 se mwaloi.** Hinage tabu Keliso ta lautonogi doha siya hekadi meta Guiyau se lautonogi na mwata se kalasidi ede se mwaloi.** 10 Yo tabu ta hetahetalapili, doha siya hekadi yodi hetalapili debanaena ede Yaubada yona taukaiunu aneluna ye unuhemwaloidi.** 11 Laulau ta kalidiyena se tubu meta se hemala yoda kabakita. Na kulikuli tabuna unai se kulidobiyedi meta se hemala kita kada hededehesibasiba, na kita ede tanoubu ta yona huyagehe mayadaidiyao udiyedi taumiya tamowaidi.
12 Unai, taba ku nuwatui meta ku tolobayaoko, bena ku kitanamwanamwa tabu ku beku. 13 Noho kwa miyahekalodi ta meta hinage tamowai hekadi se miyahekalodiko. Na Yaubada nige gonowana ye nuwagabaeda. Taba nige noho hesau ye talamyei na yomi bayao ne ye saedikwaidi. Ena noho kwa hekalo meta iya kabo kabakaihale kedana ye hekitagomiu na yomi sunuma ne unai kwa tolobayao.
14 Unai, kehaguwao, koitau tabaꞌohuidi bena kwa wasabugabaeidi.** 15 Yogu hedehedede ta meta tausunuma maudoimiu kami hedehedede, na komiu meta tamowai sibasibadiyao. Unai bena yogu hedehedede ta kwa bom kwa hekasadi na kwa nuwatulobaidi. 16 Ena ta laomagogoi Guiyau yona kaikaigogo unai, na waina keyakana lautokina ta mosei Yaubada unai na maudoida ta numa, meta ta patulau Keliso kwasinana unai. Yo pwalawa ta kihi na ta kai meta unai hinage ta patulau Keliso tauna unai. 17 Na Guiyau yona kaikaigogo pwalawana meta kesega, unai kita maudoida meta boda kesega, kaniyona ede pwalawa ne maudoida ta kaigogoi.
18 Hage, Isalaela tamowaidi kwa nuwatuidi. Kaiteyadi kaitalasam ne tupwana se kai, meta siya hinage se patulau kaitalasam kabagabuna milana** ne unai. 19 Yogu hedehedede ta kaniyona ede saha, kaitalasam se mosei koitau unai meta kaniyona o nige? Na koitau meta yona gigibwali o nige? 20 Nige! Na koitau tautabaꞌohuidi ne yodi kaitalasam meta se kaitalasamyeidi demoni udiyedi na nige Yaubada unai. Nige ya henuwa bena taba komiu kwa patulau demoni udiyedi. 21 Nige gonowana Guiyau yona kaikaigogo keyakana unai kwa numa, yo hinage demoni yodi kaikaigogo keyakana unai kwa numa. Nige gonowana kwa patulau Guiyau yona hatahata unai kwa kaikai, yo hinage demoni yodi hatahata unai kwa kaikai. 22 Idohagi, bena Guiyau kwa hekouyalayala? Nuwana kwa bayaokalili na kabo iya?
Taukawamamohoi yona yailihai miyamiyana
23 Hekamiu kwa wane, “Miyamiya maudoidi kalimaiyena meta nige laugagayodi hesau.” Iyamo ya hededelaowa ede, laulau maudoidi ta nige gonowana udiyedi sagu ta lobaidi. Kwa wane, “Miyamiya maudoidi kalimaiyena meta nige laugagayodi hesau.” Iyamo yoda sunuma unai meta nige gonowana laulau maudoidi ta se hebayaoda. 24 Tabu komiu kwa bom yomi namwanamwa kwa nuwatui, na bena kami kahao yodi namwanamwa kwa nuwatuidi.
25 Suisui yaudi kabalokulokune unai se lokuneidi gonowana kwa hemaisadi na kwa kaidi, meta tabu yomi nuwanuwatuyena kwa wane, “Teina ta gonowana ya kai o nige?” 26 Matawuwuna ede, “kaiyaulina ta yo ginaulina maudoidi meta Guiyau iya yona.” (Same 24:1)
27 Ena tamowai hesau iya nige tausunuma na ye kaibwadaigomiu bena kwa lau maidamiu kwa kaikai, na kwa henuwa bena kwa lau, meta saha ye kabinonohai ne kwa haidi kwa kaidi, na tabu kwa henahenamaibuibui haedi kai ta se laolaoma. 28 Na ena taba tamowai hesau ye hededelaowa kalimiuyena ede, “Kai ta se kaitalasamyeidiko!”, meta tabu kwa kaikaidi, tauhededelaowa ne debanaena yo iya yona nuwatulobai debanaena. 29 Teina ta tamowai hesau ne yona nuwatulobai, nige kowa.
Taba ku wane, “Idohagi to tamowai hesau yona nuwatulobaiyena bena yogu yailihai miyamiyana ye hededegudugudui? 30 Ena taba kai ne lautokina ya lautoki Yaubada unai na ma gwaugwauyalagu kai ne ya kai, idohagi to kai ne debanaena bena se hededeheyaheyababagau?” 31 Unai ya hededelaowa ya wane, ena saha hesau ku kai, ku numa, o ku ginauli, meta bena ku ginauli Yaubada hedebasaeina hesabana. 32 Tabu tamowai hesau ku henuwapwanopwano, taba iya Dius o Giliki tamowaina, o Yaubada yona dubu tamowaina hesau, 33 doha yau hinage yogu kaipate ede bena taba yogu miya yo ginauli maudoidi ya ginaulidi ta udiyedi tamowai maudoidi ya henuwanamwadi. Kaniyona ede nige ya bom mo yogu namwanamwa ya nuwatui, na boda yodi namwanamwa ya ginauli, na unai kabo mauli se lobai.
** 10:8 Wasa wa ku hasili Numela 25:9unai. ** 10:9 Wasa wa ku hasili Numela 21:1-9unai. ** 10:10 Wasa wa ku hasili Numela 16:41-50unai. ** 10:14 Koitau tabaꞌohuidi bena kwa wasabugabaeidi: Paulo ye hedede ede tabu se laulau koitau tautabaꞌohu tamowaidiyao yodi kaikaigogo udiyedi, matawuwuna ede ena se lau meta se hemasalahaꞌuyoidi ede siya kadi boda hesau. ** 10:18 Kaitalasam kabagabuna milana meta heyaheyasoni, kaniyona ede Yaubada.