9
Apostolo yodi dudulai
Ye masalahakalili meta yau yailihai tamowaina yo apostolo hesau. Yoda Guiyau Yesu ya kitayako, yo yogu paisowa ta debanaena kwa laoma yomi sunuma kwa tole iya unai. Nuwana tamowai hekadi se nuwatui meta yau nige apostolo, na iyamo ya hemala apostolo kalimiuwai. Matawuwuna komiu meta kabahemamohoiyeigau ede yau Guiyau yona apostolo.
Ena tamowai yogu paisowa ta se hededeheyaheyababa meta yogu hededehemasalaha ede teina: Idohagi, waila yo kai unai yoma dudulai hesau bena kwa saguigau o nige? Yo hinage yoma dudulai gonowana taukawamamohoi waihiuna hesau ka tawasolai na maiyamai ka lau doha apostolo hekadi yo Guiyau kana kahao yo hinage Kipasi. Unai nuwana yau yo Banaba hinage yoma dudulai ede taba yoma moni paisowana ne ka hekaiyawasi na yomi sagu mo unai ka miyamiya! [Kabakita ede teina:] Iyala tamowaina meta nige gonowana ye bom ye hemaisaꞌuyoi. Yo nige tamowai hesau wine ye kumai na kaniyona nige ye kai. Yo hinage mamoe taukitahetetena nige gonowana ye kitakitahetete mo na miliki mamoe susuna unai se hai ne gonowana ye numa.
Yogu hedehedede ta meta nige tamowai yodi nuwanuwatugaibu, na Yaubada yona laugagayo unai hedehedede kesekesegadi ta ye hedehededeidi. Matawuwuna Mose yona laugagayo unai ye kuliyako ye wane, “Ena bulumakau witi kaniyona kabakabiyawasina unai ye paipaisowa meta tabu kawana ne kwa sumasumagudui.”** (Dutelonomi 25:4) Na kwa nuwatui meta Yaubada bulumakau mo hesabana ye nuwanuwatu? 10 Nigele! Na hedehedede ta meta kita kada hedehedede, yo kulikuli tabuna ta se kuli kita hesabada, matawuwuna koya taupaisowaina yo witi tauhekasana se paisowa na yodi nuwatu ede kabo witi ne kaniyona soina tehana se hai ye hemala yodi paisowa maisana.
11 Huyana Guiyau wasana ka hededehemasalaha kalimiuyena meta doha like ka kumai nuwamiu ne udiyedi. Hage idohagi, gonowana yoma paisowa kaniyona kalimiuyena ka hai o nige? Kaniyona ne, siya ede tanoubu ta gogodiyao. 12 Ena tamowai hekadi yodi dudulai bena kwa saguidi meta ye namwa mo taba kwa sagukaliliyeigai.** Na iyamo nige huya hesau yoma dudulai unai ka tolo na ka hedede bena kwa saguigai, na pilipili maudoidi udiyedi ka hekalakasikasinigai na Keliso wasana namwanamwana ta tabu hetataguduguduina hesau ka ginauli.
13 Kabina kwa kata meta kaiteyadi Numa Tabuna unai taupaisowa kadi kai Numa Tabuna ne unai se haihai. Na hinage kaiteyadi kaitalasam kabagabuna milana unai taupaisowa saha se kaitalasamyei ne tehana kabo se hai. 14 Gonogonowana doha, Guiyau ye hedede meta kaiteyadi wasa namwanamwana se laulauguguyaei bena hinage se saguidi wasa namwanamwana ta debanaena. 15 Na iyamo teina kabikabi ta nige ya hepaisowadi. Na yau ya kulikuli ta nige yogu nuwanuwatu bena saha hesau kwa ginauli na unai kwa saguigau. Nuwagu yona kabanamwa ede ya paisowa na nige maisana hesau ya hai. Ena unai ya hasali yo ya boita, iyamo taba nige tamowai hesau yogu kabagwauyala ne ye hekaiyawasi. 16 Na huyana wasa namwanamwana ta ya lauguguyaei meta nige gonowana ya hededetausaeꞌuyoigau matawuwuna Yaubada ye lauheliligau na ya lauguguya. Ahani mo yau, ena wasa namwanamwana ta nige ya lauguguyaei kabo yababa ya lobai!
17 Ena ya bom yogu nuwatu unai ya talamyeigau na ya lauguguya, meta maisana kabo ya hai. Na ena nige ya talamyeigau meta Yaubada yona kaisunuwa yo paisowa polohena ye leyama wa bena ya ginauli. 18 Unai, yogu paisowa ta kainauyana ede saha? Kainauyana ede teina: Nige ya tolo yogu dudulai wa unai, na wasa namwanamwana ta ya lauguguyaei meta ya lauguguyaei mo na nige unai ya kawamaisa.
19 Yau meta yailihai tamowaina yo nige tamowai hesau ye tanuwagaigau, iyamo ya toledobiyeigau na ya hemala tamowai maudoidi yodi taupaisowa na unai bena tamowai se bado ya laeidima Keliso unai. 20 Na yau ena Dius bodana udiyedi meta ya hemala doha Dius tamowaina hesau,** na unai bena Dius tamowaidiyao ya laeidima Keliso unai. Na ena Mose yona laugagayo logulogunaena taumiya bodadi udiyedi** meta yau ya hemala doha Mose yona laugagayo logulogunaena taumiya hesau, na unai bena kaiteyadi Mose yona laugagayo logulogunaena taumiya ne ya laeidima Keliso unai. Na iyamo yau meta nige Mose yona laugagayo logulogunaena taumiya. 21 Na ena ya lau dagela tamowaidiyao siya nige laugagayo logulogunaena taumiya bodana udiyedi, meta yogu miyamiya doha dagela tamowaina hesau, unai bena dagela tamowaidiyao ne ya laeidima Keliso unai. Iyamo yau meta Yaubada yona laugagayo nige ya nuwaluluhiyei, na Keliso yona laugagayo logulogunaena ya miya. 22 Na ena ya lau tamowai yodi sunuma basabasadi** udiyedi, kabo ya miya doha tausunumabasabasa ne, na ya kaipate bena ya laeidima Keliso unai. Miyamiya ta kabo ya miyaidi tamowai maudoidi udiyedi na unai ya kaipate bena tamowai hekadi ya gilihaidi. 23 Yogu miyamiya doha teina ta meta wasa namwanamwana debanaena, na unai bena tausunuma maudoidi maidaguwao kabo kainauyana ne ka hai.
24 Kabina kwa katakalili meta heloikailakwa unai tauheloi maudoidi se heloi na iyamo kesega mo kabo kainauya ne ye hai. Unai bena kwa heloinamwanamwa na kabo kainauya ne kwa hai. 25 Taukaiheya maudoidi ena se lau se kaiheya meta bena se kitaheteteꞌuyoidi yo yodi lubulubui laugagayodi maudoidi bena se hemuliwatanidi. Se lubulubui na bena kabo kainauya** se hai, na kainauyana ne nige gonowana ye miyahai. Na kita ta lubulubui meta kabo yoda nuwatu ede taba kainauya miyamiyahaina ta hai. 26 Unai ede ya heloidudulai na nige doha tauheloi hesau ye heloi na yona kabagehe nige kabina ye kata. Yo ya pwaiti meta nige doha tamowai hesau ye pwaiti na nimana ye tutugaibuidi. 27 Ya kabinuwahiꞌuyoigau na taugu ta ye hemala yogu heyayai tauhaina, madai ya lauguguya tamowai hekadiyo udiyedi na muliyena kabo Guiyau ye tolehesuwalagau na taba nige kainauyana ne ya hai.
** 9:9 Bulumakau witi kaniyona kabakabiyawasina unai ye paipaisowa: Bulumakau witi ne se utuꞌutui yo kabakabiyawasi ginaulina se niuniuli, na unai witi kaniyona udiyedi dahidi se bekuhai. Ede witi kaniyona se kabiyawasi. ** 9:12 Ye namwa mo taba kwa sagukaliliyeigai: Paulo ye hedede ede iya ma kana kahao yodi dudulai ede bena se sagukaliliyeidi, matawuwuna siya meta tamowai bagubagunadi wasa namwanamwana se bahei se laei Kolinito udiyedi. ** 9:20 Ya hemala doha Dius tamowaina hesau: Miyamiya Paulo ye hedehededeidi ta, siya ede kadi kaleko yo kadi kai yo yodi lauheꞌaꞌa yo tapwalolo kabikabidi yo laulau hekadiyo doha. ** 9:20 Mose yona laugagayo logulogunaena taumiya: Siya nuwana dagela tamowaidiyao na se nuwabuiko yo se kawamamohoi Yaubada unai na Mose yona laugagayo se kawakabiyeidi. ** 9:22 Tamowai yodi sunuma basabasadi: Ena taba koitau kabatabaꞌohuidi numadi udiyedi kai se kaidi kabo yodi nuwatu meta mauli se lausapuliyako. Nuwanuwatu ta meta peina 8 unai ta hasili. ** 9:25 Kainauya meta kalina Giliki unai Paulo ye kuli ede, kolona. Kolona ne meta tauheloikailakwa ye baguna kabo kolona se kainauyaei, na kolona ne meta kaikaiwa ma lugudi se heihepoꞌopoꞌodi na nige gonowana ye bawa ye loha.