7
Tawasola miyamiyadi hedehedededi
Yomi leta unai yogu kwa kulikuli kwa wane, “Ye namwa mo taba loheloheyao tabu waihiu gadosisina nuwadi ne unai.”** Na yau ya hedede ede teina: Laulaubikibiki ye lakikalili, unai bena waihiu kesega kesega ye bom mwanena yo loheya kesega kesega ye bom mwanena. Loheya bena tawasola unai mwanena waihiu tauna yona gadosisi ye ginauliwatanidi, yo hinage waihiu bena mwanena loheya tauna yona gadosisi ye ginauliwatanidi. Maitawasola waihiu tauna ne meta nige ye bom ye tanuwagai na tauna ne meta tanuwagana ede mwanena, yo maitawasola loheya tauna ne meta nige ye bom ye tanuwagai, na tauna ne meta tanuwagana ede mwanena. Waihiu, tabu taum ku nuwahiꞌuyoi, yo loheya, tabu taum ku nuwahiꞌuyoi. Na ena taba taumi labui kwa talam na bena yomi mahana kwa mosei tapwalolo unai, kabo gonowana kwa miyasuwala huyakubwakubwa. Mulina ne unai meta bena kwa laomakesegaꞌuyo. Teina unai taumiu ta yodi gadosisi udiyedi nige gonowana Satani ye nohoigomiu. Miyasuwala huyakubwakubwa hedehededena ne meta unai talam ya haiyawa na tabu ye hemala yomi laugagayo. Yogu henuwa ede taba tamowai maudoina se miyagologolowa doha yau. Iyamo tamowai kesega kesega meta ye bom yona kainauya Yaubada ye mosei. Hesau yona kainauya ye tawasola, hinage hesau yona kainauya ye miyagologolowa.
Sibasibauwa yo wabuwabu kadi hedehedede
Na teina meta sibasibauwa yo wabuwabu kadi hedehedede. Ye namwa mo taba se miyagologolowa doha yau. Na ena nige gonowana taudi ne se nuwahiꞌuyoidi, ye namwa mo taba se tawasola, to unai kabo taba nige laulaubikibiki nuwadi ne ye laugilihaidi.
Inawase hedehededena
10 Teina ta hedehedede bayabayaona ya mosei maitawasola udiyedi, nige ya bom ya hedehedede, na Guiyau yona hedehedede, ye wane, waihiu tabu mwanena ye inawasei. 11 Ena mwanena ye laugabaei meta bena ye miyagologolowa, o se tolehedudulaidi yo se lautoki na ye uyo mwanena unai. Na loheya hinage tabu mwanena ye inawasei.
Maitawasola taukawamamohoi yo nige taukawamamohoi
12 Teina hedehedede ta hinage ya hedede kalimiuyena, nige Guiyau, na yau ya hedede ya wane, Ena taukawamamohoi loheya hesau mwanena meta iya nige taukawamamohoi, na waihiu ne ye henuwa bena maiyana se miyakesega, meta loheya ne tabu waihiu ne ye inaꞌinawasei. 13 Hinage ena taukawamamohoi waihiuna hesau mwanena meta iya nige taukawamamohoi, na loheya ye henuwa bena se miyakesega, meta waihiu ne tabu loheya ne ye inaꞌinawasei. 14 Matawuwuna loheya iya nige taukawamamohoi meta mwanena yona kawamamohoi ne debanaena Yaubada logulogunaena ye miya. Yo waihiu iya nige taukawamamohoi meta mwanena yona kawamamohoi ne debanaena Yaubada logulogunaena ye miya. Unai kabo Yaubada nige gonowana ye kitaheyababadi, na yona kitahenamwa ede natumiyao ne kalidiyena na Yaubada logulogunaena se miya.
15 Na ena loheya o waihiu iya nige taukawamamohoi ye hedede bena mwanena ye laugabaei, meta gonowana kwa talamyei na ye lau. Teina nuwanuwatu ta unai meta taukawamamohoi ne unai nige guduguduna hesau. Yaubada ye yoganeida bena nuwadaumwaliyena ta miya. 16 Na ena ku kabihekahini, kabo idohagi bena yom kata meta gonowana mwanem ne ku woyaiyama mauli ye hai na nuwadaumwali unai kwa miya?
Yoda mauli kana kao hekadi nige bena ta buigaibuidi
17 Na kesega kesega, kam kao sahasahana Guiyau ye leyawako wa na kabo Yaubada ye yoganeigo ne, bena unai ku miya. Teina ta meta yau yogu hedehedede dubu maudoidi udiyedi. 18 Ena loheya hesau se hepelitomeyako na kabo Yaubada ye yoganei, meta yona pelitome ne tabu ye uhaꞌuhalaei. Yo kaiteya loheya sola nige ye pelitome na Yaubada ye yoganei, meta tabu se hepehepelitome. 19 Matawuwuna tamowai ye pelitome o nige ye pelitome meta nige kaniyona hesau. Na nuwanuwatu saesaekalilina ede Yaubada yona laugagayo miyawatanina.
20 Tamowai kesega kesega miyamiya saha unai ku miya na kabo Yaubada ye yoganeigo ne meta bena unai ku miya. 21 Ena kowa heyayai tauhaina na kabo Yaubada ye yoganeigo meta tabu ku nuwapilipili. Na ena solasola hesau ye masalaha bena unai yom yailihai ku hai, bena ku hai. 22 Matawuwuna kaiteya tamowai iya heyayai tauhaina huyana Guiyau ye yoganei, meta iya yona yailihai tamowaina, yo hinage kaiteya tamowai iya yaiyailihaina na Guiyau ye yoganei meta iya Keliso yona heyayai tauhaina. 23 Na komiu maisa lakilakina unai ye hemaisahaigomiuko, unai tabu kwa hemala tamowai yodi heyayai tauhaidi na se tanuwagaigomiu. 24 Kagu kahao, kesega kesega beyabeyana kam kao sahasahana wa na Yaubada ye yoganeigo, bena unai ku miya Yaubada matanaena.
Hasala nuwanuwasupudiyao
25 Hasahasalao meta nige kadi hedehedede hesau Yaubada ye leyama. Na yogu nuwanuwatu mo ya hededehemasalaha, matawuwuna Guiyau yona katekamkamna debanaena ede gonowana yau kwa sunumaegau. 26 Teina mayadai ta meta hewahewaiunu se masamasalaha, unai ya nuwatui ye namwa mo taba mauli miyamiyana saha unai kwa miya ne bena kwa miyamiyaei. 27 Ena mwanem pagapaganina meta tabu ku inaꞌinawasei, na ena nige ku tawasola meta tabu tawasola nuwanuwatuna ku nuwanuwatui. 28 Na ena ku tawasola meta nige yababana hesau, yo ena hasala nuwanuwasupuna ye tawasola meta hinage nige yababana hesau. Na ena kaiteyadi se tawasola, kabo yodi mauli ne unai pilipili se hekalodi. Unai ede teina ya hededehasahasaigomiu ta, na tabu kwa lulau pilipili ne udiyedi.
29 Kagu kahao, yogu hedehedede wa kaniyona ede teina: Huya ye kubwakaliliko. Unai, teina mayadai ta unai yo huya matada ne unai meta maitawasola tabu se kitakalili yodi tawasola miyana mo unai, 30 yo kaiteya ye nuwadubu yona laulau bena doha nige ye nuwadubu, yo kaiteya ye gwauyala yona laulau bena doha nige ye gwauyala, yo kaiteya gogo hesau ye hemaisa yona laulau bena doha gogo ne nige ye kabihekahini. 31 Yo kaiteyadi tanoubu ta gogodiyao se hepahepaisowadi meta tabu udiyedi se modekalili. Matawuwuna tanoubu ta kabo ye tauwadam.
Tawasola yo Yaubada yona paisowa
32 Yomi mauli miyadi maudoidi udiyedi ya henuwa bena taba tabu kwa hepilipiliꞌuyoigomiu. Kaiteya loheya nige ye tawasola meta gonowana yona mauli ye talamyei Yaubada yona paisowa ginaulina yo henuwanamwana unai. 33 Na loheya maitawasola meta kabo ye mode tanoubu ginaulidi maudoidi udiyedi na ye kaipate bena mwanena nuwana ye henamwa. 34 Unai ginauli labui kabo udiyedi ye nuwanuwatu: Mwanena henuwanamwana yo hinage Guiyau henuwanamwana. Na waihiu nige tawatawasolana yo sine nuwanuwasupuna sola nige ye tawasola meta tauna yo yaluwana ye moseꞌuyoi Yaubada unai na ye mode Yaubada yona paisowa ginaulina unai. Na waihiu maitawasola meta kabo ye mode tanoubu ta ginaulina maudoidi udiyedi yo kabo idohagi mwanena ye henuwanamwa. 35 Yogu hedehedede ta udiyedi nige ya hekaiyawasigomiu na bena ya saguigomiu kabo laulaududulaiyena kwa miya yo Yaubada yona paisowa kwa ginauli ma nuwamiu maudoina.
Hewali yo hasala taba se tawasola o nige?
36 Na ena tamowai hesau ye nuwatulobai meta yona laulau nige se dudulai waihiu se hededehepatuꞌusei wa unai, na ye henuwa bena waihiu ne ye tawasolai matawuwuna tauna ne yona gadosisi nige gonowana ye kabinuwahi,** meta ye namwa. Teina ta meta nige baꞌaya, unai bena kwa talamyeidi na se tawasola. 37 Na ena tamowai hesau ye nuwabayao, na nige tawasola lelehina ye lelehi, yo gonowana tauna ne yona gadogadosisi ye kabinuwahidi, na yona hineli ye ginauli bena tabu waihiu se hededehepatuꞌusei wa ye tawasolai, meta saha ye ginauli ta hinage ye dudulai. 38 Unai, kaiteya ye tawasola meta ye namwa, na kaiteya nige ye tawasola meta ye namwakalili.
Wabuwabu gonowana se tawasolaꞌuyo?
39 Waihiu maitawasola bena ma mwanena se miya ye lau ee mwanena ne ye boita. Na ena mwanena ne ye boita meta kabo gonowana ye tawasolaꞌuyo, na bena Guiyau taukawamamohoiyeina tamowaina hesau ye tawasolai. 40 Na yau yogu kitahekasa unai meta ye namwa mo tabu ye tawatawasolaꞌuyo. Na Yaubada Yaluwana Tabuna yau hinage kaliguwai, unai yogu hedehedede ta meta yona lauhekataena ya hededehemasalahadi.
** 7:1 Tabu waihiu gadosisina nuwadi ne unai: Hedehedede ta tauhededena wa yodi nuwanuwatu meta tatao maudoidi, maitawasola o taumiyagologolowa, taba tabu se kabilau waihiu unai. Teina unai se laupwano. ** 7:36 Tauna ne yona gadosisi nige gonowana ye kabinuwahi: Kalina Giliki unai hedehedede ta kaniyona labui, na hesauna ede teina: waihiu ne tawasola bolimaina ye dikwaiyako.