6
Lauhetala ekalesiya luwadiyena
Ena tamowai hesau luwamiuyena ma kana kaha se haikawayagala, idohagi to ye laei nige taukawamamohoi udiyedi bena se kitahekasa yo yona se hineli, na nige ye leyama Yaubada yona tamowai udiyedi na yona se hineli. Idohagi, nige kabina kwa kata meta Yaubada yona tamowai kabo tanoubu ta tamowaidiyao se kitahekasadi yo se hinelidi? Na ye saha to nige gonowana pilipili gagilidi ta kwa nuwatuhekasadi yo kwa hinelidi? Nige kabina kwa kata meta kita kabo anelu ta kitahinelidi? Ye namwa mo taba kaiyaulina ta pilipilidiyao ta tolehedudulaidi. Unai, ena pilipili doha tenem kwa lobaidi, idohagi to dagela unai tamowai kwa haidi bena se tolehedudulaigomiu? Na siya meta dubu unai nige yodi kabatolo hesau yo nige hekasisidi hesau. Taba kwa mwadine! Nuwana kami boda ne unai nige tamowai hesau sibasibana iya gonowana kabo yomi haikawayagala ne ye tolehedudulaidi? Na luwamiuyena tausunuma tamowaina hesau kana kaha ye hai na ye laei tautolehedudulai udiyedi na ye lauhetala. Na laulau ta meta nige taukawamamohoi matadiyena kwa ginauli.
Ena kwa helahelauhetalaꞌuyoigomiu meta ye hemasalahagomiu ede yomi ekalesiya unai Satani ye saedikwaigomiuko. Ye namwa mo taba tamowai hesau ye toledobidobiyeigomiu yo ye lupohaigomiu na yomi namwanamwa ye kaiwahali. Na iyamo komiu meta kwa laulaulupolupo yo laulau yababadi kwa ginaginaulidi, na hinage kwa ginaulidi kami kahao udiyedi. Saha kwa ginauli ta meta ye yababakalili. Na kabina kwa katako meta laulau yabayababadi tamowaidiyao nige gonowana se lulau Yaubada yona basileiya unai. Tabu kwa lupoꞌuyoigomiu yababa ta udiyedi, siya ede laulau bikibikidi tauginaginaulidi, koitau udiyedi tautabatabaꞌohu, tauganaganawali, tau yona hali tau maidana se keno yo sine hinage yona hali sine ye hai, 10 taukaikaiwahali, taumahimahihi, taunumanumayauyaule, tamowai tauhededeheyaheyababadi, yo taukaikailupolupo. Laulau ta tauginaginaulidi maudoidi taba nige se lau Yaubada yona basileiya unai. 11 Lahinaidi hekamiyao meta teina miyamiya ta kwa miyamiyaidi. Iyamo Guiyau Yesu Keliso hesanaena yoda Yaubada Yaluwana ye deuliheꞌaꞌagomiu yo ye tolehesuwalagomiu yona tamowai yo ye kitahedudulaigomiu.
Tauda ta udiyedi bena Yaubada ta hedebasaei
12 Hekamiu kwa wane, “Miyamiya maudoidi kalimaiyena meta nige laugagayodi hesau.” Iyamo ya hededelaowa ede, ginauli maudoidi ta nige gonowana se saguida. Kwa wane, “Miyamiya maudoidi kalimaiyena meta nige laugagayodi hesau.” Iyamo ya wane, tabu se tanuwagaida. 13 Hinage kwa wane, “Kai ta kai meta iya bogada hesabana, yo bogada kana paisowa ede kai, na Yaubada kabo ye hetatagwaligwalidi na se gehe.”** Na ya wane, tauda ta kana meta nige laulau bikibikidiyao, na Guiyau tauda ta ye ginauli meta iya yona paisowa hesabadi, yo Guiyau, iya tauda ta tanuwagana ede. 14 Na Yaubada yona gigibwaliyena boita unai Guiyau ye hetoloꞌuyoi, yo iya kabo hinage ye hetoloꞌuyoida.**
15 Idohagi, nuwamiu ne ye luluhi meta taumiu ta, siya Keliso tauna? Hage, gonowana Keliso tauna ya hai na sine tauna ye lokulokunegabaei moni hesabana unai ya tolekesegai? Nige gonowana. 16 Idohagi, nige kabina kwa kata meta kaiteya ye patulau waihiu ye lokulokunegabaeꞌuyoi moni hesabana ne unai, meta siya se hemala kesega?** Matawuwuna ede kulikuli tabuna unai se wane,
“Taudi labui kabo se laoma se hemala buluma kesega.” (Genese 2:24)
17 Na kaiteya iya ye patulau Guiyau unai meta iya maiyana siya yaluwa kesega.
18 Bena laulau bikibikidiyao kwa yabubugabaeidi! Yababa hekadi tamowai se ginaulidi meta nige taudi ta se hekalodi, na ena kaiteya laulau bikibikina ye ginauli meta tauna ta ye bom ye heyababaꞌuyoi. 19 Taba kwa nuwatulobai meta taumiu ta iya Yaluwa tabuna yona Numa Tabuna, iya ede ye miyamiya kalimiuwai yo iya Yaubada unai kwa hai. Taumiu ta meta nige kwa bom kwa tanuwagaidi. 20 Matawuwuna ede Yaubada meta maisa saesaena unai ye hemaisahaigomiuko. Debanaena taumiu ta udiyedi Yaubada kwa hedebasaei.
** 6:13 Kai … yo bogada … Yaubada kabo ye hetatagwaligwalidi: Kai unai se hedehedede, iyamo yodi nuwanuwatu meta laulau bikibikidi nige yodi yababa hesau, matawuwuna tauda kabo se gehe na galewa ne unai Yaubada kabo tauda hauhaudi ye haidima. ** 6:14 Ye hetoloꞌuyoida: Guiyau Yesu yona boita yo yona toloꞌuyo unai ye hekitada meta tauda maudoina ye gilihai, nige yaluwa ye bom. ** 6:16 Se hemala kesega, iyamo nige se tawasola.