5
Laulaubikibiki ekalesiya luwadiyena
Wasamiu ya lapui meta luwamiuyena tamowai hekadi ganawali miyamiyana se miyamiyaei. Tamowai hesau meta tamana mwanena maidana se keno. Saha se ginauli ta meta ye yababakalili na dagela tamowaidiyao hinage laulau ta se subu. Na komiu meta kwa nuwasaesae na nige kwa nuwayababa yo kwa mwadine, na laulau ta tauginaulina tamowaina ne nige kami boda ne unai kwa tolehesuwala.
Bulumaena yau nige maidamiu, na yaluwaena yau maidamiu, unai laulau ta tamowaina meta kana loina ya ginauliyako. Huyana kwa laomagogoi yoda Guiyau Yesu hesanaena yo yau ede yaluwaena maidamiu na Guiyau Yesu yona gigibwali ede kalimiuyena, meta tamowai ta kwa moselaei Satani unai, bena tauna ne ye hekamkamna na unai taba yona laulau yabayababadi wa ye hekaiyawasidi na Guiyau yona tolehedudulai mayadaina ne unai yaluwana taba ye hemauli.
Yomi hedehededesaesae ta nige ye namwa. Kabina kwa katakalili meta yisti gagilina gonowana pwalawa maudoina ye hesese. Yisti beyabeyana ne kwa haigabaei to kabo kwa hemala pwalawa hauhauna nige yistina. Teina ta kami kao mamohoina ede! Bena yisti beyabeyana ta haigabaei matawuwuna ede Keliso yoda Taukiuli mamoena meta se kaitalasamyeiyako. Unai Taukiuli Henuwaisinina kaikaigogona ta unai tabu yisti beyabeyana pwalawana ta kai, iya ede laulau yabayababadi udoiꞌudoidi, na bena pwalawa hauhauna nige yistina ta kai, iya ede miyamiya dudulaidi yo hedehedede mamohoidi.
Yogu leta bagubagunana ya kuliyawa wa meta ya hedede bena tamowai yodi laulau bikibikidi tabu maidamiyao kwa miyamiyakesega. 10 Nige ya kuli bena dagela tamowaidiyao kwa subudi, siya laulau bikibikidi tauginaginaulidi, se mahimahihi yo se kaikailupolupo yo hinage se tabatabaꞌohu koitau udiyedi. Ena kwa henuwa bena tamowai ne kwa kaihaleidi, meta ye namwa mo taba tanoubu ta kwa laugabaei. 11 Na yogu kulikuli wa kaniyona ede teina: Ena tamowai hesau ye hedede bena iya kami kaha, na iyamo miyamiya bikibikidi ye miyamiyaeidi, ye mahimahihi, koitau ye tabatabaꞌohuidi, tamowai ye hedehededeheyaheyababadi, ye numanumayauyaule, o ye kaikailupolupo, teina tamowai ta meta tabu maidamiu kwa hebohebodakesega, yo tabu kwa kaikaigogoi.** 12 Matawuwuna kita nige kada paisowa bena dagela tamowaidiyao ta kitahekasadi yo ta hinelidi. Unai komiu yomi polohe ede taba dubu tamowaidi kwa kitahekasadi. 13 Dagela tamowaidiyao meta Yaubada kabo ye hinelidi. Doha kulikuli tabuna unai ye hedede ye wane,
“Ena luwamiuyena tamowai hesau yona miyamiya se yababa meta bena kwa tolehesuwala.” (Dutelonomi 17:7)**
** 5:11 Hebodakesega yo kaikaigogo meta tapwalolo hekoikesegana yo Guiyau yona kaikaigogo tabuna hedehedededi. ** 5:13 Hedehedede ta bukana hekadiyo meta Dutelonomi 19:19, 21:21, 22:21, 24, yo 24:7.