4
Tamowai yodi paisowa tabu kwa hekasagaibuidi
Unai bena kwa kitagai meta kai Keliso yona heyayai tauhaina yo Yaubada yona nuwanuwatu saesaedi taukitahetetedi. Ena paisowa se mosei tamowai hesau unai meta kabo se henuwa bena yona paisowa ne ye ginaulinamwanamwaeidi. Na yau nige ya modekalili ena komiu o tautolehedudulai tamowaidi hekadi yogu paisowa ta yona namwa yo yona yababa kwa kitasipwai, hinage yau nige ya bom ya kitasipwaiꞌuyoigau. Yogu paisowa ta unai ya nuwatui meta nige yababa hesau ya ginauli, na nige gonowana ya hedede ede bena ya dudulai. Na taukitasipwaigau yo tautolehedudulaigau ede Guiyau. Unai tabu tamowai hesau yona paisowa kwa kawanamwanamwaeigaibui, matawuwuna Yaubada yona helauhetala mayadaina sola nige ye lage, na bena kwa nayanaya kana siga Guiyau ye uyoma. Na iya ginauli wadawadamdi teha masimasigilidi udiyedi kabo ye hemasalahadi yo hinage tamowai yodi nuwanuwatu wadawadamdi ye tolehemasalahadi. Na tenem mayadaina ne unai tausunuma kesega kesega yona paisowa debanaena kabo Yaubada unai kawanamwanamwa se hai.
Kagu kahao, yogu hedehedede maudoidi wa udiyedi Apolosa yo yau ka hemala yomi kabakita na bena kalimaiyena hedehedede ta kaniyona kabina kwa kata, doha se wane, “Saha se kuliyako wa** meta tabu kwa saesaedikwai.” Unai nige gonowana tamowai hesau debanaena na kwa hededesaesae, na hesau kwa hedededobidobiyei. Na saha debanaena ku hedede bena kowa ku namwakalili na kabo tamowai hesau? Yom namwanamwa maudoina ne Yaubada ye leyawa. Na ena Yaubada ye leyawa, idohagi to ku hededetausaeꞌuyoigo bena ku bom yom bayaoyena namwanamwa ne ku lobai?
Taba ta matuwa sunuma unai
Idohagi, yomi nuwanuwatu ede ginauli maudoidi kwa haidiko, yo kwa gogoko, yo kwa hemalawasawasako, na kai meta nigele? Yogu henuwa ede taba kwa hemalawasawasa, matawuwuna kai kabo maidamiu ta hemalawasawasagogoi. Na ya nuwatui kai apostolo meta Yaubada ye tolehemulitamolosiyeigai. Kama kao ede doha tamowai iyala unai se haidi se laeidi bena kabo boda matadiyena se unuhemwaloidi. Ka hemala kabatalatalawasi anelu yo tanoubu ta tamowaidiyao maudoidi kalidiyena. 10 Keliso debanaena kai kama kao doha yauyaule, na komiu yomi nuwatu bena Keliso debanaena kwa sibasibakalili. Kai ka basabasa, na komiu bena kwa bayaokalili. Komiu bena se hekasisiyeigomiu, na kai meta se kitadobidobiyeigai. 11 Huya bagubagunana unai na ye laoma teina mayadai ta meta ka kaihasali yo ka gadomagu, kama kaleko se taputapulisi, se bibihemwahemwaloigai yo hinage nige yoma kabamiya mamohoina hesau. 12 Hinage nimamaiyedi ka paisowabayao na udiyedi kai yo gogo ka lobaidi yoma miyamiya wa hesabadi. Ena se hededeheyababagai meta ka hededehenamwadi. Ena se hekamkamnagai meta ka nuwadobidobi. 13 Ena se hedededobidobiyeigai meta ka hededenamwanamwalau kalidiyena. Ye laoma ee teina mayadai ta unai meta kama kao ede doha tanoubu ta mosomosona.
14 Ya kulikulilaowa kalimiuwai ta meta nige bena ya hemwadinegomiu. Na komiu natuguwao ya gadosisikaliliyeigomiu, unai bena ya hededehesibasibanonohaigomiu. 15 Keliso wasana ta unai tauhekatagomiu nuwana se badokalikalili, na iyamo tamamiu ne hisahisadi mo.** Na huyana Yesu Keliso wasana namwanamwana ya lauguguyaei kalimiuyena wa, unai yau ya hemala tamamiu. 16 Unai ya kaibwadaigomiu taba saha ya miyamiyaidi ta bena kwa miyawatanidi.
17 Yomi miyamiya debadiyena ede Timoti ya hetamaliyawa kalimiuwai. Iya meta Guiyau debanaena ye hemala yau natugu na ya gadosisikaliliyei, na yona laulau se namwakalili. Yesu Keliso yogu hemuliwatanina miyamiyadi maudoidi udiyedi kabo ye henuhenuwaisinigomiu. Siya ede saha ya lauhekataedi yogu kabalau maudoina yo dubu maudoidi udiyedi wa.
18 Hekamiyao kwa nuwasaesaekalili, kana kao doha taba nige ya uyowa kalimiuyena ne. 19 Na nige bayaona kabo ya laowa kalimiuwai, ena taba Guiyau ye yali. Kabo tauhededesaesae ta ya waseneidi, nige yodi hedehedede ta se bom mo, na gigibwali saha kalidiyena ne hinage. 20 Matawuwuna Yaubada yona basileiya meta nige hedehedede mo, na Yaubada yona gigibwaliyena ye miyamiya. 21 Saha kwa henuwaꞌusei ede, kaipidipidili ya bahei na ya laowa kalimiuwai? O ya laowa ma gadosisigu yo ma nuwatalugu?
** 4:6 Saha se kuliyako wa: Hedehedede ta nige ye masalahakalili. Tausonoga hekadi se wane kaniyona ede kulikuli tabudi, o, Yaubada yona laugagayo, na hekadiyo se wane bena Paulo yona kulikuli wa. ** 4:15 Tauhekatagomiu se badokalikalili, na tamamiu ne hisahisadi mo: Paulo yodi tauwoyawoya ye hetaladi, meta se bado siya tauhekatadi, kaniyona ede se nuwasaesae na siya bena tamowai lakilakidiyao. Na hisahisadi mo kadi kao doha tama, siya ma nuwadobidobidi yo ma gadogadosisidi se saguidi.