3
Hinehineli dubu luwanaena
Kagu kahao, huyana yau maidamiu ta miyamiya wa nige gonowana ya hedehededelaowa kalimiuyena doha Yaubada yaluwana tauhaidi udiyedi, na ya hedehededelaowa doha tanoubu ta tamowaidiyao o doha wawayao labahauhaudi Keliso sunumana unai. Susu mo ya haiyawa kwa numa, na nige kai kwaikwailolona ya haiyawa, matawuwuna ede kai kwaikwailolona nige gonowamiu. Na teina huya ta ya kitagomiu meta hinage sola nige gonowana kai kwaikwailolona kwa kai, matawuwuna ede komiu sola tanoubu ta miyamiyadi udiyedi kwa miyamiya. Kwa kaikaikalomagigili yo kwa haihaikawayagalaꞌuyoigomiu. Teina ta se hemasalahagomiu meta tanoubu ta nuwatudi sola kwa miyamiyawatanidi. Yomi laulau ta doha siya nige tausunuma yodi laulau. Unai, ena hesau ye wane, “Yau Paulo ya hemuliwatani,” na hesau ye wane, “Yau Apolosa ya hemuliwatani,” teina yomi laulau ta ye hemasalahagomiu meta komiu doha tamowaigaibu.
Na Apolosa meta kaiteya, yo Paulo meta kaiteya. Kai meta heyayai mo tauhaina, na yoma paisowa debanaena ede kwa nuwabui. Na kai kesega kesega kama paisowa Yaubada ye haidima wa ka ginaulidi. Yau like ya kumai na Apolosa iya tauhewahewailadi, na tauhekinidi ede Yaubada. Unai like taukumaina yo like ne tauhewailana meta nige se sae, na Yaubada iya like tauhekinidi meta ye saekalili. Na like ne taukumaina yo tauhewailana yodi paisowa nuwanuwatudi meta kesega, yo kesega kesega yona paisowa kana kao unai kabo maisana ye hai. Matawuwuna yoma labui ta meta kai Yaubada yona taupaisowa, na komiu meta Yaubada yona koya.
Komiu hinage Yaubada yona numa. 10 Yaubada yona kainauya** unai ede ya hemala taukabinuma sonosonogakalilina na numa kabakabina bayabayaona ya ginauli, na tamowai hekadi ede unai se kabikabinuma. Na taukabinuma kesega kesega ne bena yona kabinuma ne ye kitanamwanamwaei. 11 Matawuwuna nige gonowana tamowai hesau kabakabinuma udoi ye hetubu. Kabakabinuma wa meta ya henonohaiyako, iya ede Yesu Keliso. 12 Taba ena taukabinuma hesau kabakabinuma ta unai numa ye kabi na yona wawali meta gole, siluba, weku maisalakilakidi, kaiwa o lei o didiyali ye hepaisowadi, 13 meta yona paisowa ne kabo ye masalaha, matawuwuna Yaubada yona lauhetala mayadaina ne unai kabo ye tolehemasalaha na kaiwa kalakalasina unai kabo ye lautonogi. Na kaiwa ne kabo tamowai kesega kesega yona paisowa kaniyona mamohoina ye hemasalaha. 14 Ena numa ye kabi wa nige ye kalasi na sola ye totolo meta kabo yona kainauya ye hai. 15 Na ena yona numa ne kaiwa kalakalasina unai ye kalasi meta yona paisowa kaniyona maudoina kabo se taukwadalele. Na iya kabo ye maumauli, doha tamowai hesau kaiwa kalapulupululuna ye wasabugabaei.
16 Taba kwa nuwatulobai meta komiu Yaubada yona Numa Tabuna na Yaubada Yaluwana ye miya kalimiuyena. 17 Ena tamowai hesau Yaubada yona Numa Tabuna ye heyababa, kabo Yaubada tamowai ne ye heyababa. Matawuwuna Yaubada yona Numa Tabuna ne ye aꞌa,** na komiu yona Numa Tabuna ede.
18 Unai tabu kwa bom kwa lupoꞌuyoigomiu! Ena tamowai hesau yona nuwanuwatu bena iya tanoubu ta sibasibana unai ye sibasibakalili, ye namwa mo taba tanoubu ta sibasibana ne ye tolehesuwala na tamowai iya se kawayauyaulei. Teina unai kabo ye hemala tausibasiba mamohoina. 19 Matawuwuna tanoubu ta sibasibana meta ye hemala nuwanuwatu yauyauledi Yaubada matanaena, doha kulikuli tabuna unai ye wane,
“Tamowai sibasibadi yodi kailupolupo udiyedi Yaubada gonowana kabo ye tolehemasalahadi.” (Yobi 5:13)
20 Yo hinage ye wane,
“Guiyau tamowai sibasibadiyao yodi nuwanuwatu kabidi ye kata meta siya nige kaniyodi.” (Same 94:11)
21 Unai tabu tamowai debadiyena kwa nuwasaesae. Ginauli maudoina meta komiu hesabamiu: 22 Yau Paulo, yo Apolosa, yo Kipasi, yo ginauli maudoidi tanoubu ta unai Yaubada ye toledi ta meta kabasaguigomiu. Kwa maumauli o kabo kwa boita, teina mayadai ta udiyedi saha se tubutubu ta yo mayadai sola kabo se laoma udiyedi se tubu – maudoidi meta komiu hesabamiu. 23 Na komiu meta Keliso yona tamowai, na Keliso iya Yaubada yona.
** 3:10 Yaubada yona kainauya, iya ede Yaubada Yaluwana Paulo ye hesibasiba yona paisowa hesabana. ** 3:17 Ye aꞌa meta Dimdimyena se kuli, holy. Tabu hededehemasalahana ku hasili.