2
Kagu kahao, huyana yau ya laowa kalimiuyena meta nige hedehedede lakilakidi yo tausibasiba yodi hedehedede ya hepaisowadi, na hedehedede masamasalahadi udiyedi Yaubada yona nuwatu saesaedi ya lauguguyaeidi kalimiuyena. Unai huyana yau maiyamiu meta yogu hineli ya ginauli bena nuwatu maudoidi ya tolegabaedi na Yesu Keliso wasana yo yona boita sataulo ne unai wa wasana ya lauguguyaei.
Yo ya laowa kalimiuyena ne meta ma taubasabasagu, yo ma matausigu, yo hinage ma tabutabubugu. Yogu wasaduwai yo lauguguya meta nige hedehedede sonosonogadi yo bayabayaodi ya hepaisowadi, na Yaluwa Tabuna iya yona gigibwali ye hemasalaha kalimiuyena. Yogu nuwanuwatu ede tabu yomi sunuma kwa toletole tamowai yodi sibasiba unai, na yomi sunuma taba kwa tole Yaubada yona gigibwali unai.
Iyamo tamowai yodi sunuma se matuwako ne udiyedi sibasiba hedehedededi udiyedi ya hedehedede. Na teina sibasiba ta meta nige teina huya ta tamowaidiyao yo tauwoyaidi yodi sibasiba, siya kabo se gehe. Teina saha ta hedehededei ta meta Yaubada yona sibasiba. Yona nuwanuwatu saesaena ta beyabeyana ye tolewadam na ye hinelinonohaiyako yoda didiga hesabana. Na teina ta meta huyana tanoubu ta sola nige ye tubu na ye ginaulinonohaiyako. Na Dius yodi tauwoyawoya nige se nuwatulobai. Taba ena se nuwatulobai kabo Guiyau saesaena taba nige se hesataulo. Doha kulikuli tabuna unai ye kuli ye wane,
“Saha Yaubada ye kabinonohai taugadosisiyeina hesabadi
meta tamowai matadiyena nige se kita,
beyadiyena nige se lapui,
yo nige se nuwatulobai.” (Aisaiya 64:4)
10 Na kalidawai Yaubada yona nuwatu wadawadamdi maudoidi Yaluwana Tabuna unai ye hemasalahadima. Matawuwuna Yaluwa ginauli maudoidi ye kitasipwaidi, yo hinage Yaubada yona nuwanuwatu gabwagabwatumdi kabidi ye kata. 11 Nige gonowana tamowai hesau yona nuwanuwatu kabina ta kata, na tenem tamowai ne yaluwana unai ye bom mo kabina ye kataꞌuyo. Gonogonowana doha, Yaubada yona nuwanuwatu meta nige gonowana tamowai hesau kabina ye kata, na Yaubada Yaluwana ye bom kabina ye kataꞌuyo. 12 Na kita meta nige tanoubu ta yaluwana ta hai, na Yaubada iya Yaluwana ye haiyamako kalidawai. Unai gonowana Yaubada ginauli maudoidi ye haigaibuidima wa kabidi ta kata. 13 Hedehedede maudoidi ta meta nige tamowai yodi sibasibaena ta hedededi, na Yaubada Yaluwana ye hekatada na udiyedi ta hedehedede na Yaluwa nuwanuwatudi ta hededehemasalahadi Yaluwa tauhaina tamowaidiyao udiyedi. 14 Yaluwa nige tauhaina nige gonowana Yaubada Yaluwana yona nuwanuwatu ye haidi, matawuwuna ede ye kawayauyauleidi. Yo nige gonowana ye nuwatulobaidi, kaniyona ede teina ta meta Yaluwa Tabuna yona hemasalaha nuwanuwatudi. 15 Kita Yaubada Yaluwana tauhaina meta ginauli maudoidi ta nuwatulobaidi, na tamowai hekadi nige gonowana se kitalobaida yo se nuwatulobainamwanamwaeida. 16 Doha kulikuli tabuna unai se wane,
“Kaiteya gonowana Guiyau yona nuwanuwatu kabidi ye kata
yo kaiteya gonowana kabo Guiyau ye hededehasahasai?” (Aisaiya 40:13)
Na ginauli maudoidi ta gonowana ta nuwatulobaidi matawuwuna Keliso nuwana, iya ede kalidawai.