2
Gadosisihineli hedehededena
Kehaguwao, kita ede yoda Guiyau saesaena Yesu Keliso tausunumaena, unai tabu tamowai kwa kitakitahinelidi. Doha taba tamowai hesau ye laoma yomi koigogo unai na lin gole nimana unai yo kaleko namwanamwana ye likwa, yo tamowai hesau dehadehana kaleko beyabeyana ye likwa na hinage ye laoma, kabo saha kwa ginauli? Nuwana nuwamiu ne kabo se lau tamowai kaleko namwanamwana ye likwa ne unai na kwa wane, “Ku laoma inai, kabatuli namwanamwana ta unai ku tuli”. Na kwa hededelau tamowai dehadehana wa unai kwa wane, “Metai ku totolo”, o kwa wane, “Ku tulidobi matu ne unai kaegu ne dedekanawai.” Ena taba doha teina kwa ginauli meta tamowai kwa kitahinelidi na kwa hemala tauhekasa nuwatu yabayababadi udiyedi.
Kehaguwao, kwa lapulapui: Tanoubu tamowaidi matadiwai tamowai dehadehadi meta Yaubada ye kaisunuwaidi bena kabo yodi sunuma se namwakalili, yo Yaubada yona basileiya kabo siya yodi. Yaubada yona basileiya ne, iya ede Yaubada ye hededehesunumayako taugadosisiyeina udiyedi. Na iyamo tamowai dehadehadiyao wa kwa hedededobidobiyeidi. Na tamowai gogogogodi ta siya taukabihenayaigomiu, yo kabo se laegomiu kwa lauhetala. Komiu meta Yesu yona tamowai, na gogo tamowaidiyao, siya meta Yesu hesana saesaena tauheyababana.
Kulikuli tabuna unai laugagayo saesaekalilina se kuliyako se wane, “Helem taumiya ku gadosisiyei doha ku bom ku gadosisiꞌuyoigo.” (Lewitikasi 19:18) Ena komiu mamohoi laugagayo ne kwa miyawatani meta yomi laulau ne se dudulai. Na ena tamowai kwa gadosisihinelidi meta kwa baꞌaya, yo laugagayo ye hemasalahagomiu ede komiu laugagayo tauꞌutusidi. 10 Matawuwuna ede kaiteya laugagayo maudoidi ne ye miyawatanidi, na kesega ye utusi, meta ye hemala laugagayo maudoidi ne tauꞌutusidi. 11 Yaubada ye wane, “Tabu ku ganawali”, yo hinage ye wane, “Tabu ku kaiunu”. Na ena kowa nige ku ganawali, na ku kaiunu, kowa meta laugagayo tauꞌutusidi.
12 Yaubada laugagayo hesau ye leyamako kalidawai, iya ede wasa namwanamwana, na unai meta yailihai ta hai. Na laugagayona ne unai kabo ye tolehekasagomiu, unai yomi hedehedede yo yomi laulau taba kwa sibasibaidi. 13 Matawuwuna ede, ena tamowai hesau yona hali tamowai nige ye katekamkamnaei, kabo hekasa mayadaina ne unai Yaubada hinage tamowai ne taba nige ye katekamkamnaei, na ye hekamkamna. Na ena yoda hali tamowai ta katekamkamnaei, meta hekasa mayadaina ne unai taba nige hekamkamna ta hekalo.**
Sunuma miyahemasalahana
14 Kehaguwao, ena tamowai hesau ye hedede bena iya tausunuma, na nige sunuma miyamiyana ye miyawatani, kabo yona namwa ede saha? Sunuma nige paipaisowana ne kabo gonowana unai mauli ye lobai? 15 Doha taba kam kaha o loum hesau nige yona kaleko yo hinage mayadai kesega kesega nige kana kai, 16 na ku hededelau iya unai ku wane, “Ku lau ma nuwadaumwalim! Taba taum ne se gigibwali yo bogam ne ye sese”, na nige saha hesau ku ginauli tauna ne hesabana, kabo yona namwanamwa ede saha? 17 Teina meta doha sunuma ye bom. Ena yoda sunuma na unai nige paisowana hesau ta ginauli, meta nige kaniyona.
18 Ena tamowai hesau ye hededelaoma kaliguwai ye wane, “Tamowai hesau meta sunuma kalinawai, na hesau meta miyamiyana kalinawai,” kabo ya hededelau unai ya wane, “Yogu sunuma ya hekitago yogu paipaisowa ne udiyedi. Na idohagi kabo yom sunuma na unai nige paipaisowana ne ku hekitagau?” 19 Ku kawamamohoi meta Yaubada ne kesega mo. Ye namwa! Teina hedehedede ta unai hinage yaluwa yabayababadi se kawamamohoi, na se tabutabubu yo se matausikalili. Iyamo Yaubada yona nuwatu nige se ginauli.
20 Tamowai yauyaulena, kabo ya hemasalaha kalimwai sunuma nige paipaisowana unai meta nige gonowana ye hemaulida. 21 Kada mumuga Abelahama natuna Isako ye kainauyaei kabakaitalasam milana unai, na yona kabikabi wa debanawai Yaubada ye hededehemasalaha meta iya tamowai dudulaina. 22 Taba ku nuwatulobai meta Abelahama yona sunuma yo yona kabikabi se paipaisowakesega, na yona kabikabi wa unai yona sunuma ye hemamohoiyei. 23 Yo saha se kuli buka tabuna unai meta ye hemamohoiyei, doha ye wane, “Abelahama Yaubada ye sunumaei, unai Yaubada ye hededehemasalaha meta iya tamowai dudulaina,” (Genese 15:6) yo ye kawakehaei.** 24 Taba kwa nuwatulobai meta Yaubada nige tamowai yona sunuma ye bom mo na hinage yona kabikabi udiyedi ye kitahedudulai.
25 Gonogonowana doha hinage Lahaba, iya waihiu tauna taulokulokunegabaei moni hesabana. Iya meta taukaikewasipwa ye tolewadamdi yona numa unai, na kabo teha hesau unai ye hetamalidi se lau.** Na yona kabikabi wa debanawai Yaubada ye hededehemasalaha meta iya waihiu dudulaina. 26 Ena tamowai hesau tauna nige mauli yahuwana unai meta iya mwalomwaloina, hinage gonogonowana doha sunuma nige unai paipaisowana meta sunuma ne mwalomwaloina.
** 2:13 Na ena yoda hali tamowai ta katekamkamnaei, meta hekasa mayadaina ne unai taba nige hekamkamna ta hekalo. Kalina Giliki unai se kuli, Katekamkamna meta hekilaino ye saedikwai. ** 2:23 Aisaiya 41:8 ** 2:25 Yosuwa 2:1-15