3
Memena hemanasana hedehededena
Kehaguwao, taba nige maudoimiu kwa hemala taulauhekata dubu udiyedi. Matawuwuna kabina kwa kata meta kai taulauhekata Yaubada kabo yoma miyamiya ye kitasipwaikaliliyeidi na kabo tamowai hekadi. Kita maudoida baꞌaya udoiꞌudoi udiyedi ta beku. Ena tamowai hesau yona hedehedede maudoidi udiyedi nige baꞌaya hesau ye hedede meta iya tamowai dudulaina na gonowana tauna maudoina ne ye kitahetetedi.
Ena hosi kabaheyaisiyeina** ta tole kawana ne unai, na unai hosi ne ta heyaisiyei, kabo ye kawakabi. Teina kabaheyaisiyeina ta meta ginauli gagilina, na unai kabo hosi ne yona kabalau maudoina unai gonowana ta kitahetete. Yo hage, wagakuke lakilakidi ta haidi se hemala yoda kabakita. Se lakikalili yo yaumai bayabayaona kabo ye baheidi se lau. Iyamo kana heyaisi gagilina ne unai kabo tauheyaisi ne ye bui haedi yona nuwatu ne unai, kabo ye lauwatani. Gonogonowana doha memena. Ye gagilikalili tauda ta unai, iyamo kabo gonowana nuwasaesae hedehedededi ye hedededi yo ye ginaulidi. Doha hinage kaiwa ginahana gagilina unai nukula lakilakina gonowana kabo ye kalasi. Memena ne meta doha kaiwa ginahana. Iya meta ye gagilikalili yauda ta udiyedi, na iyamo gonowana yababa lakilakidi ye ginaulidi. Tamowai yona nuwanuwatu maudoina yo yona mauli maudoina gonowana ye heyababadi, na memena yona paisowayababa ne wuwuna ede diyabolo.
Tamowai gonowadi suisui kadi kao udoiꞌudoi, doha yada manuwadi, yo bwatano yo gabwa suisuidi se hemanasadi, na memenadi meta nige gonowana se hemanasadi. Memena ne iya yababa tauginaginaulina, iya nige yona kabakaiyawasi, yo kaikailewalakilaki meta kalinawai ye mwayau.
Na memenada ta unai meta yoda Guiyau yo Tamada ta hedebasae, yo memenada kesegana ta unai tamowai ta hededeheyababadi. Na siya meta Yaubada kana kao unai ye ginaulidi. 10 Kawa kesega ne unai hedebasae yo hededeheyababa se pesama. Kehaguwao, tabu teina doha kwa ginaginauli! 11 Taba mamohoi gonowana waila namwanamwana yo waila kalikalitana bonobonowasi kesega unai se didipesama? 12 Kehaguwao, nige gonowana piyohu kaiwana unai dulubi** kaniyona ye tole, yo wine kaiwana unai taba nige piyohu kaniyona ye tole. Na doha hinage kalita bonobonowasina unai taba nige waila namwanamwana ye didipesa.
Sibasiba Yaubada unai ye laoma
13 Ena luwamiu ne unai tamowai hesau ye sibasiba, bena yona sibasiba ne ye hemasalaha yona miyamiya namwanamwana unai, na kabikabi ne meta nuwadobidobiyena ye ginaulidi. Na nuwadobidobi ne yona kabalaoma ede sibasiba. 14 Na ena komiu nuwamiu ne udiyedi kaikalomagigili yababakalilina yo kwa bom kwa nuwatuꞌuyoigomiu, tabu kwa hededetausaeꞌuyoigomiu bena kwa sibasiba, yo hedehedede mamohoina tabu kwa uhaꞌuhalaei. 15 Sibasiba doha teina ne metanige galewa ne unai ye laoma, na tamowai yodi nuwanuwatu mo udiyedi. Iya nige Yaluwa Tabuna unai ye laoma, na yona kabalaoma ede diyabolo. 16 Ena kaikalomagigili nuwamiu ne udiyedi yo kwa bom kwa nuwatuꞌuyoigomiu, meta hinage kawayagala yo laulau yabayababadi kadi kao udoiꞌudoi ede kalimiuwai.
17 Na ena tamowai yodi sibasiba ne Yaubada unai ye laoma, kabo tamowai ne yodi laulau meta se aꞌakalili. Nuwadaumwali unai se miya, yo tamowai hekadi gadosisidi nuwanuwatuna kalidiwai. Siya meta gonowana se kawakabi yo se lapulapui, yo tamowai katekamkamnaedi yo haisagusagu meta kalidiwai. Siya nige tamowai se gadosisihinelidi, yo nige se kaokaolupolupo. 18 Na tauhenuhenuwadaumwali, siya nuwadaumwali se ginauli tamowai luwadiyena kana kao doha like se kumaidi, na se kinilakilaki, kabo se kaniyo. Na kaniyodi ede laulau dudulaidi ne.
** 3:3 Hosi kabaheyaisiyeina meta pawati gagilina tehana hosi ne kawana unai se hekapuhekahini na isu labui ne udiyedi ne meta mainadi, unai kabo hosi ne se heyaisiyei. ** 3:12 Piyohu yo dulubi meta Isalaela yodi kaiwa kanikaniyodiyao lauhedamaidi. Piyohu meta kalina Dimdimyena se wane fig, yo dulubi ede olibe.