4
Kwa uyo Yaubada yona gigibwali logulogunaena
Na lulu yo haikawayagala luwamiu ne udiyedi meta yodi kabalaoma ede haedi? Yodi kabalaoma ede nuwamiu ne udiyedi kami henuhenuwa yabayababadi, se kaipatekalili bena taba se tanuwagaigomiu. Saha kwa henuwadi ne meta nige gonowana kwa haidi. Kwa kaikaiunu yo kwa kaikalomagigili, na yomi henuhenuwa ne nige kwa lobaidi. Maidamiyao kwa haikawayagala yo kwa lulu. Saha kwa henuwadi wa meta nige gonowana kwa haidi, matawuwuna ede nige kwa kaibwada Yaubada unai. Na ena kwa kaibwada Yaubada unai, meta yomi kaibwada ne nige kaniyodi, matawuwuna ede yomi kaibwada ne nuwanuwatudi meta nige se dudulai. Kaniyona ede bena kabo kwa hepaisowadi komiu kwa bom yomi namwa hesabadi.
Doha tauganaganawali mwanena nige ye hekasisiyei, gonogonowana doha komiu hinage Yaubada nige kwa hekasisiyei. Bena kabina kwa kata meta ena kita tanoubu ta yona saeya, meta unai Yaubada ta subu. Unai kaiteya tanoubu ta ye kawakehai, iya meta Yaubada kana waiunu. Tabu yomi nuwatu bena kulikuli tabuna yona hedehedede ne nige kaniyona, doha ye wane, “Yaluwa Tabuna, iya Yaubada ye hetamaliyama kalidawai ye miya ne meta kita ye gadosisikaliliyeida, na ye kaikalomagigilikalili ena taba Yaubada ta laugabaei na tanoubu ta ta kawakehai.” Yo hinage ye henuwakalili bena yona kabinamwa unai ye saguida, unai ede kulikuli tabuna yona hedehedede hesau ye wane,
“Yaubada taunuwasaesae ye hekaiyawasidi,
na taunuwadobidobi kabo yona kabi se namwa kalidiwai.” (Hededesonosonoga 3:34)
Debanaena bena kwa uyo Yaubada yona gigibwali logulogunaena, na diyabolo yona laukita kwa laukwatakwataidi, kabo ye wasabugabaeigomiu. Bena kwa sigilau Yaubada kalinawai, na kabo iya hinage ye laowa kalimiuwai. Ya hededelaowa komiu tamowai yabayababadi kalimiuwai, bena yomi laulau yabayababadi kwa hekaiyawasidi,** yo ya hededelaowa komiu taunuwalabulabui kalimiuwai, bena nuwamiu ne kwa heꞌaꞌadi. Yomi baꞌaya ne debadiwai meta bena kwa nuwayababa, kwa nuwadubu, yo kwa dou. Yomi maluhi ne kwa hekaiyawasi na kwa nuwadubu, yo taba nige kwa gwauyala, na kwa nuwakamkamna. 10 Bena kwa nuwadobidobi Guiyau matana ne unai, na iya kabo ye kitahetausaegomiu.
11 Kehaguwao, tabu kami kaha hesau kwa hededeheyaheyababa. Ena tamowai hesau kana kaha ye hededeheyaheyababa o ye kitahekasa, iya hinage Yaubada yona laugagayo** ye hededeheyaheyababa yo ye kitahekasa. Na ena laugagayo kwa kitahekasa, meta nige kwa hemuliwatani, na kwa hemala laugagayo tauhekasana. 12 Iyamo laugagayo tautolena yo tauhekasana kesega mo, na iya gonowana kabo ye hemaulida yo ye heyababada. Na kowa kaiteya to kam kaha ne bena ku hekasa?
Yoda koitalaliu bena ta ginauli nuwadobidobiyena
13 Bena kwa lapulapui, kaiteyadi komiu kwa hedede kwa wane, “Wau teina e malaitom kabo ta lau magai lakilakina hesau unai. Na menai ta miya bolimai kesega, na yoda lokune paisowana ta ginauli na yoda moni ta helaki.” 14 Idohagi na kabina kwa kata meta malaitom kabo saha ye tubu? Yo yomi mauli ne kana kao kabo doha saha? Kana kao ede doha madagau ye taumasalaha huyakubwakubwa na kabo ye tauwadam. 15 Unai taba kwa wane, “Ena Guiyau yona nuwatu unai, meta kabo ta miya na yoda paisowa ne ta ginaulidi.” 16 Na komiu meta kwa bom yomi nuwanuwatu udiyedi kwa hededesaesae. Na hededesaesae maudoidi doha tenem meta se yababakalili. 17 Unai, ena kaiteya ye nuwatulobaiyako meta bena yona hineli ne ye ginaulidi nuwadobidobiyena, iyamo ye ginaulidi nuwasaesaeyena, iya meta ye baꞌaya.**
** 4:8 Yomi laulau yabayababadi kwa hekaiyawasidi: Yamesi heyaheyasoni hesau ye kuli, iya ede, Nimamiu kwa deulidi. ** 4:11 Yaubada yona laugagayo meta taba heleda tamowaidi ta gadosisiyeidi (Yamesi 2:8). ** 4:17 Lausoisoi 17 ta, ena kalina to kalina ta bui, meta iya ede, Unai, ena kaiteya ye nuwatulobaiyako meta laulau namwanamwadi saha na bena ye ginaulidi, na iyamo nige ye ginaulidi, iya meta ye baꞌaya.