5
Taugogogogo taupaisowa se kabihenayaidi kadi hededehesibasiba
Komiu tamowai gogogogodiyao, kwa lapulapui! Kwa dou na kwa doulakilaki, matawuwuna kamkamna kabo kwa hekalodi. Yomi wasawasa gogodi ne se pwasako, yo yomi kaleko yane se kaidiko. Yomi gole yo siluba wa se masiko. Masimasidiyao ne kabo se hegilugomiu Yaubada matanawai.** Kwa gwaugogoidi na se masi ne debadiwai Yaubada kabo ye heyababagomiu kana kao doha kaiwa kalakalasina unai taumiu ne ye gabudi. Matawuwuna saha to huya mulimulitana ta unai meta yomi wasawasa gogodi ne kwa tolehesuwaladi kwa bom yomi namwanamwa hesabadi? Saha kwa ginauli wa bena kwa kitasipwai! Yomi koya unai witi taubolina nige kwa hemaisadi. Na maisadi nige kwa moseidi wa meta se doudouhemasalahagomiu Yaubada matanawai. Yo witi tauboliboli wa yodi dou meta ye sae Guiyau Gigibwali Saesaekalilina ye lapui. Tanoubu ta yona wasawasa yo yona gwauyalagaibu udiyedi kwa miya. Komiu kwa bom nuwamiyao yodi gadosisi kwa hemuliwatanidi na kwa haidi. Na kami kao ede doha suisui ye kaikai mo na yona boita mayadaina meta nige ye nuwanuwatui. Tamowai yodi miyamiya namwanamwadi kwa hekasadi na kwa laeidi kwa koihemwaloidi, na siya meta nige se laukwatakwata.
Kamkamna ta hai ma nuwabigada
Kehaguwao, bena kwa nayatautaubiga ye lau ee Guiyau yona laoma mayadaina ne ye lage. Koya tanuwagana bena ye hemala yomi kabakita. Iya ye nayatautaubiga na huyapaipaisowa yo witi huyabolidi nabudi se talu yodi huyatalu dudulaidi udiyedi, na ye lau ee kana siga yona koya kaina maudoina se suna. Gonogonowana doha komiu hinage bena kwa nayatautaubiga na yomi sunuma udiyedi bena kwa tolobayao, matawuwuna Guiyau yona huyalaoma ede ye hanahanaoma. Kehaguwao, tabu kwa haigadigadiguguꞌuyoigomiu, kaniyona ede Guiyau kabo ye kitahekasagomiu meta kami gilu. Na Tauhekasa yona laoma mayadaina meta ye hanahanaomako na iya ede keda kawamatana ne unai ye totolo.
10 Kehaguwao, peloweta kwa haidi se hemala yomi kabakita. Siya Guiyau hesanaena se hededepeloweta, iyamo tamowai se tolo ede se kabihenayaidi, na hekamkamna ne se haidi meta ma nuwataludi. 11 Kabina kwa katako meta sunuma unai tautolobayao ta kawanamwanamwaedi ta wane siya gonowana se gwauyala. Yobi wasana kwa lapuiyako, idohagi ye tolobayao yona sunuma unai, yo idohagi yona kamkamna gehena ne unai Yaubada ginauli namwanamwadi ye kainauyaꞌuyoidi. Guiyau meta gadosisi yo katekamkamna Guiyauna.
12 Kehaguwao, ginauli saesaekalilina ede teina: Tabu kwa hededekaigwala galewa, o tanoubu, o ginauli hesau hesadiwai. Bena kwa hedededudulai! Ena kwa wane, “Nige” meta nige, na ena “mamohoi” meta mamohoi. Na ena yomi hedehedede ne nige mamohoidi, Yaubada kabo ye heyababagomiu.
Tapwalolo taukasiyebwa hesabadi
13 Ena luwamiu ne unai hesau pilipili ye hekalo, iya bena ye tapwalolo. Na ena hesau ye gwauyala, iya taba hedebasae wanadi ye wanaidi. 14 Na ena luwamiu ne unai hesau ye kasiyebwa, iya taba dubu babadadiyao ye kaibwadaidi na yona se tapwalolo yo bunama unai se heyausi Guiyau hesanawai. 15 Na ena babadao wa taukasiyebwa ne yona se tapwalolo, na se sunuma meta Yaubada iya kabo tamowai ne ye henamwanamwa, kabo ye namwanamwa. Guiyau kabo tamowai ne tauna ye hebayaodi na yona namwanamwa maudoina ye haiꞌuyoidi. Na ena yona baꞌaya, Yaubada kabo ye nuwatugabaei. 16 Unai bena ma kami kahao yomi baꞌaya kwa haihededehemahemasalahaꞌuyoigomiu, yo kami kahao yodi kwa tapwalolo yo hinage yomiu se tapwalolo. Ena doha teina kwa ginauli, Yaubada kabo ye henamwanamwagomiu. Ena kita miyamiya dudulaina tamowaidi, kabo yoda tapwalolo ne meta se gigibwali na unai gonowana sagu ta lobai.
17 Yoda kabakita meta Eliya.** Iya meta tamowai doha kita, na ye tapwalolo ma nuwakohihaina bena taba tabu nabu ye talutalu. Ede nabu nige ye talu Isalaela yodi tano kewanawai bolimai haiyona yo tehana. 18 Na ye tapwaloloꞌuyo, ede Yaubada nabu ye hetaluꞌuyoi tano wa kewanawai, yo koya kaidi kaniyodi se toleꞌuyoidi.
19 Kehaguwao, ena luwamiuyena kami kaha hesau Yaubada yona hedehedede mamohoina ta unai ye tausuwala, na kami kaha hesau tamowai ne ye woyaꞌuyoiyama, 20 bena nuwamiu ne ye lau teina hedehedede ta kwa nuwatui: Kaiteya baꞌaya tamowaina hesau yona laupwano unai ye woyaꞌuyoiyama, meta iya boita unai ye gilihai, na saha ye ginauli ne debanawai Yaubada kabo baꞌaya tamowaina ne yona baꞌaya maudoidi ye nuwatugabaedi.
** 5:3 Masimasidiyao ne kabo se hegilugomiu Yaubada matanawai: Kadi gilu matawuwuna ede yodi gole yo siluba ne nige se hepaisowadi tamowai yodi namwanamwa hesabadi. ** 5:17 1 Kin 17 yo 18