Linžiloo kaŋ Yehiya nʼa hantum
Citaaboo fahamandiroo
Yehiya ka Linžiloo woo hantum. Citaaboo woo nda cindey si šelaŋ nda takaa foo. A si šelaŋ kala Isa meešenney nda nga teegoyey ga kaŋ almaganawey si kaaray borey se. Wey din no a gʼi feeri.
Yehiya ga cebe kaŋ Isa ti Irkoy meešenni abadantaa kaŋ na nga boŋ tee adamize ka kaa ka huna ir game. Isa cawandoo ra, Isa ga cebe kaŋ nga ti:
• Ŋaahayaa kaŋ hun beenaa ra.
• Adamizey kurkaw hennaa.
• Aduɲɲa gaayoo.
• Kaloo miɲoo.
• Fondaa kaŋ ga koy Irkoy do.
• Cimoo.
• Boraa kaŋ ga bukawey tunandi.
• Hunayan abadantaa nookaa.
Linžiloo cawkaa ga hima ka faham kaŋ Isa ti Almasihu Irkoy Izʼaroo kaŋ amaanaa zandi. Isa ra hunayan ga duwandi sanda takaa kaŋ nda nga hunday nʼa har ka nee: «Agay ti fondaa, nda cimoo, nda hunaroo.» (zamnaa 14.6).
Kaŋ Isa bayrandi kaŋ nga goo nda hinoo woo, woo se Alyahuudey addinaa jineborey nʼa wii. Amma a tun, a na nga boŋ cebe nga taalibey se.
1
Boraa kaŋ ti Irkoy Šennoo
Hayey kul sintinoo ga, Šennoo ga bara. Šennoo goo Irkoy bande, Šennoo ti Irkoy. Sintinoo ga, a goo Irkoy bande. Hayaa kul mana teendi kala nda nga. Haya kul sii no kaŋ teendi bila nga. Nga ra hunaroo goo, hunaroo ti adamizey gaayoo. Gaayoo goo ma dii kubaa ra, amma kubaa mana hin a.
Boro foo kaa, Irkoy dontokaw no, maaɲoo ti Yehiya*. Nga ka kaa sanda seede ka seedetaray too gaayoo se hala nga bande, borey kul ma naanay. Manʼti nga ti gaayoo, amma a nka kaa ka seedetaray too gaayoo se. Gaay alhakiikaa woo kaa aduɲɲa ra ka adamizey kul noo gaay.
10 Šennoo goo aduɲɲa ra, aduɲɲa mana teendi kala nda nga, amma aduɲɲa manʼa bay. 11 A kaa nga gandaa ra, nga borey mana yadda a ga. 12 Amma borey kul kaŋ nʼa dii, kaŋ naanay maaɲoo, a nʼi noo hini i ma tee Irkoy izeyaŋ, 13 kaŋyaŋ mana hayandi nda borey hayandiroo takaa, wala nda assobon ibaayi, wala nda aru ibaayi, Irkoy kʼi hay.
14 Šennoo tee boro, a goro ka waati tee ir game. Ir na nga daržaa guna sanda Izʼaru bajja folloku daržaa kaŋ hun Baaba Irkoy do. A ga too nda anneema nda cimi. 15 Yehiya na seedetaray tee a ga ka kaati ka nee: «Woo ti boraa kaŋ ga ay nee: ‹Boraa kaŋ ga kaa ay dumaa ga nʼay jin ka kaa, zama a nʼay jin ka bara.›» 16 Hayaa kaŋ nʼa too, ir kul duu a ra, anneema ka kaa anneema. 17 Zama Musa bande ašariyaa kaa, Isa Almasihu bande anneemaa nda cimoo kaa. 18 Boro sii no kaŋ bay ka dii Irkoy. Izʼaru follokaa kaŋ goo Baaba Irkoy binoo ra, nga ti boraa kaŋ nʼa bayrandi.
Yehiya kaŋ ti batizekaa seedetaraa
(Matiyu 3.1–12; Marku 1.1–8; Luka 3.1–18)
19 Yehiya seedetaraa ne, waatoo kaŋ Alyahuudey na sargari juwalkawyaŋ nda Lewi borey sanba [a ga] ka hun Žerizalem kʼa hãa ka nee: «Ni, ni ti may?» 20 A na cimoo har, a manʼa yankar, a bayrandi ka nee: «Agay, ay manʼti Almasihu.» 21 Woo banda ga, i nʼa hãa ka nee: «Adiši, ni ti may? Ni ti Ilyasu?» A nee: «Ay manʼti a.» «Ni ti annaboo?» A zaabi ka nee: «Kalaa!» 22 I nee a se: «Aywa, ni ti may? Ir ga hima ka borey fahamandi kaŋ nʼir sanba. Ni hunday, macin no nʼnee ni boŋ ga?» 23 A nee:
«Agay ti ‹jindoo kaŋ ga kaati saajoo ra ka nee:
“Wa ir Koyoo fondaa šerrandi”›,
sanda takaa kaŋ nda annabi Ezayi nʼa har.» 24 Borey kaŋ sanbandi Yehiya do, Fariziyeŋey jerey no. 25 I nʼa hãa ka nee: «Adiši macin se nʼga borey batize nda ni manʼti Almasihu, ni manʼti Ilyasu, ni manʼti annaboo?» 26 Yehiya nʼi zaabi ka nee: «Agay, ay ga borey batize nda hari, amma boro goo war gamey ra kaŋ war sʼa bay. 27 A ga kaa ay dumaa ga, ay si hima nda ka nga taamey karfey feeri.» 28 Woo mana teendi kala Betani, isaa kaŋ se i ga nee Žurdeŋ se banda, nongoo kaŋ ra Yehiya ga borey batize.
Isa ti Irkoy Feeji-izoo
29 Subaa ra, Yehiya ga dii kaŋ Isa goo ma kaa nga here, a nee: «Irkoy Feeji-izoo ne kaŋ ga aduɲɲa zunuboo kaa. 30 Boraa ti woo kaŋ ga ay nee: ‹Ay dumaa ga, aru foo ga kaa kaŋ nʼay jin ka kaa, zama a nʼay jin ka bara.› 31 Agay, ya nʼa bay, amma hala a ma bayrandi Izirayel se, woo se ay kaa ka borey batize nda hari.» 32 Yehiya na seedetaray too ka nee: «Ay dii Irkoy Hundoo kaŋ ga zunbu sanda tuuzun alhaali ka hun beenaa ra ka kaa ka kay a boŋ. 33 Agay, ya nʼa bay, amma boraa kaŋ nʼay sanba ya borey batize nda hari, nga no ka nee ya ne: ‹Boraa kaŋ ga nʼdii Hundoo zunbu ka kay, boraa din no ma borey batize Hundi Henanantaa ra.› 34 Agay, ay dii a, ay na seedetaray too kaŋ nga ti Irkoy Izʼaroo.»
Isa taalibi jina-jinawey
(Matiyu 4.18–22; Marku 1.16–20; Luka 5.1–11)
35 Subaa ra, Yehiya goo no koyne, nga nda taalibi hinka. 36 A na Isa guna kaŋ goo ma bisa, de a nee: «Irkoy Feeji-izoo ne.» 37 Taalibi hinkaa maa šennoo kaŋ Yehiya nʼa har, i hanga Isa. 38 Isa ɲeli, a dii kaŋ i hanga nga bande, a nee i se: «Macin no war ga ceeci?» I nee a se: «Rabbi, – kaŋ maanaa ti ‹Alfagaa› – man ra nʼgoo nda goray?» 39 A nee i se: «Wa kaa ka dii a.» Alaasar dimma no, i koy, de i dii nongoo kaŋ ra a goo. I na zaaroo cindoo tee a bande. 40 Andere kaŋ ti Simoŋ Piyer armaa ti boro hinkaa affaa kaŋ maa Yehiya šenney ka hanga Isa. 41 Andere jin ka dii nga armaa gundoo Simoŋ ka nee a se: «Ir dii Isuubantaa» – kaŋ maanaa ti «Almasihu». 42 A nʼa ka koy Isa do. Isa nʼa guna, a nee: «Ni ti Simoŋ Yehiya§ izoo. Ni maaɲoo ga kaa ka tee Kefas» – kaŋ maanaa ti «Piyer» (Tondi).
Filip nda Nataniyel hanga Isa bande
43 Subaa ra, Isa baa nga ma koy Galile gandaa here. A dii Filip, a nee a se: «Hanga agay.» 44 Filip manʼti kala Betsayda boro, koyraa kaŋ ra Andere nda Piyer ga hun. 45 Filip dii Nataniyel, a nee a se: «Ir duu boraa kaŋ ga Musa hantum ašariyaa ra, annabey mo šelaŋ a ga kaŋ ti Isa, Isufi Nazaret boraa, izoo.»* 46 Nataniyel nee a se: «Haya henna ga hin ka hun Nazaret wala?» Filip nee a se: «Kaa ka dii.» 47 Isa dii kaŋ Nataniyel goo ma kaa nga do, a šelaŋ a ga ka nee: «Izirayel boro cimoo ne kaŋ ra zanbayan sii.» 48 Nataniyel nee a se: «Taka foo nda nʼgʼay bay?» Isa nʼa zaabi ka nee: «Za Filip mana ni cee jeejayɲaŋoo cire, ay dii ni.» 49 Nataniyel nʼa zaabi ka nee: «Rabbi, Irkoy Izʼaroo ti ni, Izirayel kokoyoo ti ni.» 50 Isa nʼa zaabi ka nee: «Zama ay nee ay dii ni jeejayɲaŋoo cire, nga se nʼga naanay wala? Nʼga kaa ka dii haya kaŋ bisa woo.» 51 A yee ka nee a se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, war ga dii beenaa ga feeri, Irkoy almalaykey ga žigi i ga zunbu Boraa kaŋ tee Adamize boŋ.»
* 1:6 1.6 Yehiya woo manʼti kala batizekaa. 1:21 1.21 Alhukumoo 18.15–18. 1:23 1.23 Ezayi 40.3. § 1:42 1.42 Yehiya da se i ga nee Yunusa, Matiyu 16.17ra. * 1:45 1.45 Alhukumoo 18.18; Ezayi 9.5–6; Ezekiyel 34.23. 1:51 1.51 Sintinoo 28.12.