2
Hiijaa kaŋ tee Kana koyraa ra
Jirbi hinzantoo hane, hiijay foo tee Kana kaŋ goo Galile. Isa ɲaa goo no din. Isa nda nga taalibey mo ciyandi hiijaa ra. Alaneb hari mooraa kuma, Isa ɲaa nee a se: «Borey sii nda alaneb hari koyne.» Isa nee a se: «Ɲaŋay, macin ka agay nda ni daŋ woo ra? Ay waatoo mana too jina.» Ɲaŋoo nee tamey se: «Haya kul kaŋ a nʼa har war se, war mʼa tee.»
Woo gar tondi kusu iddu goo no din Alyahuudey alwalaa haroo se. Affoo kul ga liitar woyyaaha (80) ka koy zangu nda waranka (120) cine zaa. Isa nee i se: «Wa hari kusey wey too nda hari.» I nʼi too hala miɲey ga. A nee i se: «Sohõ wa gur ka koy nda a ŋaayaney jineboraa se.» I koy nda a. Waatoo kaŋ ŋaayaney jineboraa na haroo kaŋ bere ka tee alaneb hari moora taba, a si bay nongu kaŋ ra a hun, ka gar kaŋ tamey kaŋ na haroo gur ga bay, a na aruhiiji taagaa cee 10 ka nee a se: «Boro kul, alaneb hari moora hennaa no a ga jin kʼa zamna, nda hoyandikey too, waatoo din i mʼi noo woo kaŋ si hanse ka boori. Ni, nʼgaabu alaneb hari hennaa ga kala sohõ.»
11 Isa tammaasa kayfantey ijinaa ti woo kaŋ a nʼa tee Kana ra kaŋ goo Galile. A na nga daržaa bangandi, de nga taalibey naanay a. 12 Woo banda ga, a doo ka koy Kaparnahum, nga, nda nga ɲaa, nda nga armey, nda nga taalibey. I cindi no din, amma i mana jirbi boobo tee.
Isa na maamalakey gaaray Irkoy hugu beeroo ra
(Matiyu 21.12–13; Marku 11.15–17; Luka 19.45–46)
13 Alyahuudey Borcintaraa jingaroo man, Isa žigi ka koy Žerizalem. 14 A na haw nda feeji neerekawyaŋ, nda tuuzun neerekawyaŋ, nda nooru barmaykawyaŋ kaŋ goo ma goro gar Irkoy hugu beeroo ra. 15 A na karfuyaŋ tee barzu. A na borey kul, nda feejey, nda hawey gaaray kʼi kaa Irkoy hugu beeroo ra. A na barmaykey noorey mun, a na taabaley gum. 16 A nee tuuzun neerekey se: «Wa wey kaa ne ra! War masʼay Baaba Irkoy hugoo tee maamalahugu!» 17 Nga taalibey hongu kaŋ a hantumandi Citaaboo ra ka nee: «Ni hugoo bajoo alhuzunoo gʼay ŋaa nda kunehere.»*
18 Woo banda ga, Alyahuudey šelaŋ ka nee: «Macin ti tammaasa kayfantaa kaŋ nʼga tee ir se ka cebe kaŋ nʼgoo nda hini ka hayey wey tee?» 19 Isa nʼi zaabi ka nee: «Wa Irkoy hugoo woo kayri, jirbi hinza ra ay gʼa kayandi.» 20 Alyahuudey nee: «Jiiri woytaaci cindi iddu (46) no Irkoy hugoo woo nʼa tee cinayan ra, ni, nʼgʼa kayandi jirbi hinza ra?» 21 Amma Irkoy hugoo kaŋ ga Isa šelaŋ manʼti kala nga hunday gaahamoo. 22 Woo se waatoo kaŋ ra a tun bukawey ra, nga taalibey hongu kaŋ a nʼa har. I naanay Citaaboo nda šennoo kaŋ Isa nʼa har.
Haya kul kaŋ goo adamize ra, Isa gʼa bay
23 Kaŋ Isa goo Žerizalem, Borcintaraa jingaroo waati, boro boobo naanay maaɲoo kaŋ i dii tammaasa kayfantey kaŋ a gʼi tee. 24 Amma Isa si naanay ey, a gʼi kul bay, 25 zama a si too boro ma šelaŋ a se adamize ga. Nga, a ga haya bay kaŋ goo adamize ra.
* 2:17 2.17 Zabur 69.10.