18
Takaa kaŋ nda Isa diyandi
(Matiyu 26.47–56; Marku 14.43–50; Luka 22.47–53)
Waatoo kaŋ Isa na hayey wey har ka ben, a fatta nda nga taalibey ka koy Sederoŋ gooroo boŋ faa ga kaŋ ra saddiŋa foo goo, nga nda ey. Žudas kaŋ gʼa nondi mo ga nongoo bay, zama Isa nda nga taalibey ga doona ka cere marga no din. Žudas huru lakkalkawyaŋ kaŋ hun sargari juwalkey jineborey nda Fariziyeŋey do, nda soojey jine ka koy no din, fitillayaŋ, nda bundu boŋ diinanteyaŋ, nda wongu jinayyaŋ goo i kone. Isa kaŋ ga hayey kul bay kaŋ ga kaa ka duu nga, a man ka nee i se: «May no war gʼa wiri?» I nʼa zaabi ka nee: «Isa Nazaret boraa.» Isa nee i se: «Agay ne.» Žudas kaŋ gʼa nondi goo i bande.
Waatoo kaŋ Isa nee i se: «Agay ne», i yee nda banda ka kaŋ ganda. A yee koyne kʼi hãa ka nee: «May no war gʼa wiri?» I nee: «Isa Nazaret boraa.» Isa zaabi ka nee: «Ay nee war se kaŋ agay no. Nda agay no war gʼay wiri, wa wey naŋ i ma koy.» Woo ti hala šennoo ma tabati kaŋ ra a nee: «Borey kaŋ nʼnʼi noo ya ne, ba affoo mana dere ya ne.»*
10 Simoŋ Piyer kaŋ kone takuba foo goo nʼa hoobu ka sargari juwalkey jineboraa tamoo kar ka kabe hennaa here haŋaa dunbu. Tamoo maaɲoo ti Malšus. 11 Isa nee Piyer se: «Ni takubaa yeeti nga hugoo ra. Ay si gurzugaa potoo hayaa haŋ kaŋ Baaba Irkoy nʼa noo ya ne wala?»
I na Isa ka koy Hannu do
(Matiyu 26.57–58; Marku 14.53–54; Luka 22.54)
12 Sooje margaroo, nda ngi boŋkoyni beeroo, nda Alyahuudey lakkalkey na Isa dii kʼa haw. 13 I nʼa ka koy Hannu do jina, zama Kayif kaŋ ti sargari juwalkey jineboraa jiiroo din, nga wandoo baaba no. 14 Kayif ti boraa kaŋ bay ka Alyahuudey hoyray ka nee: «Boro folloku ma buu jamaa dogoo ra baa.»
Piyer na Isa yankar
(Matiyu 26.69–70; Marku 14.66–68; Luka 22.55–57)
15 A gar, Simoŋ Piyer nda taalibi foo hanga Isa. Taaliboo din, sargari juwalkey jineboraa gʼa bay, a huru Isa bande sargari juwalkey jineboraa batumaa ra. 16 Amma Piyer goo ma kay taray, hugoo miɲoo jeroo ga. Taalibi faa kaŋ sargari juwalkey jineboraa gʼa bay fatta ka šelaŋ woyoo kaŋ ga hugoo miɲoo hawgay se ka Piyer hurandi. 17 Koŋŋaa kaŋ ga hugoo miɲoo hawgay nee Piyer se: «Ni mo, nʼgoo aroo woo taalibey ra wala?» A nee: «Ay sii i ra.» 18 Tamey nda lakkalkey goo ma kay no din, i na nuune diinandi ka cankan, zama hargu goo. Piyer goo i ra, a ga kay ka cankan.
Isa daŋandi sargari juwalkey jineboraa jine
(Matiyu 26.59–66; Marku 14.55–64; Luka 22.66–71)
19  Sargari juwalkey jineboraa na Isa hãa nga taalibey nda nga cawandoo ga. 20 Isa nʼa zaabi ka nee: «Agay, ay šelaŋ kaaray aduɲɲa se. Waati kul ay ga cawandi margahugoo nda Irkoy hugu beeroo kaŋ ra Alyahuudey ga cere marga, de mo ya na haya kul har tuguyan ra. 21 Macin se nʼgʼay hãa? Borey hãa kaŋ maa hayaa kaŋ ay nʼa har. Nga ne, ngi, i ga hayey bay kaŋ ay nʼi har.» 22 Šenney wey ga, lakkalkaw foo kaŋ goo no na Isa saŋ ka nee: «Takaa woo nda nʼga tuuru sargari juwalkey jineboraa se?» 23 Isa nʼa zaabi ka nee: «Nda ay mana šelaŋ ka boori, haya laalaa cebe ya ne kaŋ ay nʼa har, nda ay šelaŋ ka boori, macin se nʼgʼay kar?» 24 Woo banda ga, Hannu nʼa sanba a ga hawa sargari juwalkey jineboraa Kayif do.
Piyer yee ka Isa yankar
(Matiyu 26.71–75; Marku 14.69–72; Luka 22.58–62)
25 Simoŋ Piyer goo ma kay no din a ga cankan. I nee a se: «Ni mo, nʼgoo nga taalibey ra wala?» A nʼa yankar ka nee: «Ay sii i ra.» 26  Sargari juwalkey jineboraa tamey affoo kaŋ ti boraa kaŋ Piyer na haŋaa dunbu boro, nee a se: «Ya na dii ni a bande saddiŋaa ra wala?» 27 Piyer yee koyne kʼa yankar, dogoo din da gorgaa ciya.
I na Isa ka koy goforner Pilat do
(Matiyu 27.1–2, 11–14; Marku 15.1–5; Luka 23.1–5)
28 I na Isa ka hun Kayif do ka koy goforneroo tuujidogoo ra. Subbaahi tayaa no. Ngi hunday mana huru goforneroo batumaa ra hala ngi masi žiibi, de ngi ma hin ka Borcintaraa jingaroo ŋaayanoo ŋaa. 29  Pilat fatta taray ka koy i do ka nee: «Macin no war nee aroo woo nʼa tee?» 30 I nʼa zaabi ka nee: «Nda a gar woo manʼti goy futu teekaw, ir si kate a ni do.» 31 Woo ga, Pilat nee i se: «Wʼa dii war hunday, war mʼa ciiti nda war ašariyaa.» Alyahuudey nee a se: «Ir sii nda fondo ka boro wii.» 32 Woo ti hala šennoo ma tabati kaŋ Isa nʼa har ka cebe buuyanoo kaŋ nda nga ga buu. 33 Pilat yee goforner tuujidogoo ra, a na Isa cee ka nee a se: «Ni ti Alyahuudey kokoyoo wala?» 34 Isa zaabi ka nee: «Ni nka woo har nda ni boŋ, wala boroyaŋ ka šelaŋ ma ne ay ga?» 35 Pilat zaabi ka nee: «Alyahuudu ti agay wala? Ni gandaa nda sargari juwalkey jineborey na ni daŋ ay kaboo ra, macin no nʼnʼa tee?» 36 Isa zaabi ka nee: «Ay Laamaa, manʼti aduɲɲa woo wane nda a. Nda a gar ay Laamaa, aduɲɲa woo wane nda a, ay tamey ga wongu hala ya si huru Alyahuudey kabey ra, amma sohõ da ay Laamaa, manʼti laboo woo wane nda a.» 37 Pilat nee a se: «Adiši kokoy ti ni?» Isa zaabi ka nee: «Ni hunday kʼa har kokoy ti agay. Hayaa kaŋ se ay hayandi, hayaa kaŋ se ay kaa aduɲɲa ra, manʼti kala ka seedetaray tee cimoo ga. Boro kul kaŋ ti cimoo wane ga haŋajer ay jindoo se.» 38 Pilat nee a se: «Cimoo ti macin?»
I na Isa zukandi ka nee i mʼa wii
(Matiyu 27.15–31; Marku 15.6–20; Luka 23.13–25)
Šennoo woo banda ga, Pilat yee koyne ka fatta ka koy Alyahuudey do ka nee i se: «Agay, ya na dii a ga addalil kul. 39 Alaada no war se, ya boro foo taŋ war se Borcintaraa jingaroo ga. Adiši war ga baa ya Alyahuudey kokoyoo taŋ war se wala?» 40 I yee koyne ka kaati ka nee: «Manʼti nga, amma Barabas.» Ka gar Barabas manʼti kala zay beeri.
* 18:9 18.9 Zamnaa 6.39; 17.12. 18:14 18.14 Zamnaa 11.49–50. 18:32 18.32 Zamnaa 3.14; 12.32–33.