17
Isa na Irkoy ŋaaray nga boŋ se
Kaŋ Isa na hayey wey har, a na nga boŋoo jer ka beenaa guna, a nee: «Baaba Irkoy, waatoo kaa. Ni Izʼaroo daržandi hala a ma ni daržaa cebe, sanda takaa kaŋ nda nʼnʼa noo hini hundikoyni kul ga, hala borey kul kaŋ nʼnʼi noo a se, a mʼi noo hunayan abadantaa. Hunayan abadantaa manʼti kala, i ma ni bay, ni, Irkoy follokaa cimikoynoo nda boraa kaŋ nʼnʼa sanba kaŋ ti Isa Almasihu. Ay na ni daržaa cebe laboo ga. Ay na goyoo benandi kaŋ nʼnʼa noo ya ne yʼa tee. Sohõ ni, Baaba Irkoy, ay daržandi ni hunday jeroo ga nda daržaa kaŋ cindi ya ne ni jere za aduɲɲa mana tee.»
«Ay na ni maaɲoo bayrandi borey se kaŋ nʼnʼi noo ya ne aduɲɲa ra. Ni wane nda ey, amma nʼnʼi noo ya ne, i na ni šennoo dii. Sohõ i bay kaŋ hayaa kul kaŋ nʼnʼa noo ya ne mana hun kala ni do. Zama ay na šenney har i se kaŋ nʼnʼi har ya ne, i nʼi dii, i bay nda cimi kaŋ ni do ay hun, de i naanay kaŋ ni kʼay sanba.
Isa na Irkoy ŋaaray nga taalibey se
Ngi se agay, ay ga ŋaaray, manʼti aduɲɲa se ay ga ŋaaray, amma borey kaŋ nʼnʼi noo ya ne se, zama ni wane nda ey. 10 De mo haya kul kaŋ goo ay kone ti ni wane, haya kaŋ goo ma ne ti agay wane, de i nʼay jeerandi. 11 Ay si cindi aduɲɲa ra koyne, ngi, i goo aduɲɲa ra, agay, ay goo ma koy ni do. Baaba Irkoy henanantaa, mʼi hawgay ni maaɲoo kaŋ nʼnʼa noo ya ne maaganda se hala i ma tee affoo, takaa kaŋ nda agay nda ni ti affoo. 12 Waatoo kaŋ ay goo i bande, ay nʼi gaabu ni maaɲoo kaŋ nʼnʼa noo ya ne maaganda se. Ay nʼi hawgay, ba affoo mana dere i ra, nda manʼti halacintaa hala Citaaboo šennoo ma tabati.* 13 Sohõ ay goo ma koy ni do, ay ga woo har aduɲɲa ra hala ay ɲaaloo ma bara i ra, haya kul masʼa gaza. 14 Agay, ay nʼi noo ni šennoo, aduɲɲa konna ey, zama a sʼi may sanda takaa kaŋ nda a sʼay may. 15 Manʼti ya mma ŋaaray hala mʼi daŋ aduɲɲa se jere ga, amma ya mma baa mʼi hallasi boro laalaa ra kaŋ ti Ibilisi. 16 Aduɲɲa sʼi may takaa kaŋ nda a sʼay may. 17 Cimoo kʼi henanandi, ni šennoo, nga ti cimoo. 18 Takaa kaŋ nda nʼnʼay sanba aduɲɲa ra, agay mo nʼi sanba aduɲɲa ra. 19 [Agay,] ay gʼay boŋ jisandi jere ga ma ne ngi maaganda se, hala ngi mo ma jisandi jere ga ma ne nda cimi.»
Isa na Irkoy ŋaaray nga ganakey kul se
20 «Manʼti ngi hinne se ay ga ŋaaray, amma borey mo se kaŋ ga naanay agay ngi šennoo sabbu se, 21 hala i kul ma tee affoo, sanda takaa kaŋ nda ni, Baaba Irkoy nʼgoo ay ra, de agay, ay goo ni ra. Ngi mo ma tee affoo ir ra, hala aduɲɲa ma naanay kaŋ ni kʼay sanba. 22 Agay, ay nʼi noo daržaa kaŋ nʼnʼa noo ya ne, hala i ma tee affoo sanda takaa kaŋ nda ir ti affoo. 23 Ay goo i ra, ni goo ay ra, hala i ma tee affoo ka timme, de aduɲɲa ma bay kaŋ ni kʼay sanba, de mo nʼbagʼey sanda takaa kaŋ nda nʼbaa agay. 24 Baaba Irkoy, borey kaŋ nʼnʼi noo ya ne, ay si baa kala nongu kaŋ ra agay, ay goo, ngi mo ma bara ay bande hala i ma dii ay daržaa, woo kaŋ nʼnʼa noo ya ne, zama nʼbaa agay za aduɲɲa mana daara. 25 Baaba Irkoy šerrantaa, aduɲɲa mana ni bay, amma agay, ay na ni bay, de borey wey bay kaŋ ni kʼay sanba. 26 Ay na ni maaɲoo bayrandi i se, ay ga kaa kʼa bayrandi i se hala bajoo kaŋ nda nʼbaa agay ma bara i ra, de agay, ya bara i ra.»
* 17:12 17.12 Zabur 41.10.