16
«Ay na hayey wey har war se hala war masi koy naanay naŋ. I ga war kaa ngi margahugey ra, de mo waati ga kaa kaŋ boro kul kaŋ na war wii ga hongu nga nka Irkoy gana. I ga wey tee, zama i manʼay Baaba Irkoy bay, i manʼay bay. Amma ya nka wey har war se hala waati kaŋ ngi waatoo kaa, war ma hongu kaŋ agay, ay nʼi har war se. Hayey wey, ya nʼi har war se za sintinoo ga, zama ay goo war bande.»
Hayey kaŋ Faabakaa gʼi tee
«Sohõ ay ga koy boraa do kaŋ nʼay sanba, boro kul sʼay hãa war ra ka nee: ‹Man ra nʼga koy?› Amma kaŋ se ay na woo har, nga se war biney hanse ka maray. Agay, ay ga cimoo har war se: A baa war se ya koy, zama nda ay mana koy, Faabakaa si kaa war do, amma nda ay koy, ay gʼa sanba war do. Waati kaŋ a kaa, a ga aduɲɲa layboo cebe a se haya kaŋ ti zunubu here, haya kaŋ ti šerretaray here, nda haya kaŋ ti ciitoo here. Haya kaŋ ti zunubu here, zama i mana naanay agay. 10 Haya kaŋ ti šerretaray here, zama ay ga koy Baaba Irkoy do, de mo war si dii agay koyne. 11 Haya kaŋ ti ciitoo here, zama aduɲɲa boŋkoynoo ciitandi.
12 Haya booboyaŋ goo ay kone kaŋ ay ga baa yʼi bayrandi war se, amma war si hin kʼi dii sohõ da. 13 Waati kaŋ a kaa, nga, Hundi cimikoynoo, a ga war gongu cimoo kul ra, zama a si šelaŋ nga boŋ ga, amma a ga hayaa har kaŋ a maarʼa, de a ga hayey har war se kaŋ ga kaa ka kaa. 14 A gʼay jeerandi, zama a ga hayaa zaa kaŋ ti agay wane kʼa bayrandi war se. 15 Haya kul kaŋ ti Baaba Irkoy wane, agay wane, woo se ay ga nee kaŋ a ga hayaa zaa kaŋ ti agay wane kʼa bayrandi war se.»
Binemarayyanoo ga bere ka tee ɲaali
16 «Ne nda kayna war si yee ka dii agay, ne nda kayna koyne, war ga dii agay.» 17 Nga taalibey ra, affooyaŋ nee cere se: «Macin no a ga baa kʼa har ir se: ‹Ne nda kayna war si yee ka dii agay, ne nda kayna koyne, war ga dii agay?› Macin no a ga baa kʼa har kaŋ a nee: ‹Zama ya mma koy Baaba Irkoy do?›» 18 I nee mo: «Macin no a ga baa kʼa har [kaŋ a nee]: ‹Ne nda kayna›? Ir si bay haya kaŋ no a ga baa ka nee.» 19 Isa bay kaŋ i mma baa i ma nga hãa, a nee i se: «War ga cere hãa nda hayaa kaŋ ay nʼa har ka nee: ‹Ne nda kayna war si yee ka dii agay, ne nda kayna koyne, war ga dii agay.› 20 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, war ga kaa ka hẽe ka yooyo, de aduɲɲa ga ɲaali. War, war biney ga kaa ka maray, amma war binemarayyanoo ga bere ka tee ɲaali. 21 Waati kaŋ woy ga duu nga boŋ, binemarayyan ga tee a se, zama nga waatoo ka kaa. Waati kaŋ a na zankaa daŋ aduɲɲa ra, a si yee ka hongu nga zaraboo, ɲaaloo maaganda se, zama adamize foo kaa aduɲɲa ra. 22 Takaa din da, war mo, war biney ga maray sohõ da, amma ay ga kaa ka dii war koyne, de war biney ga ɲaali, de war ɲaaloo, boro kul sʼa kaa war ra.
23 Hanoo din, war sʼay hãa nda haya kul. Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, haya kaŋ war nʼa ŋaaray Baaba Irkoy ga ay maaɲoo ga, a gʼa noo war se. 24 Hala sohõ war mana haya kul ŋaaray ay maaɲoo ga. Wa ŋaaray, war ga duu hala haya kul masi war ɲaaloo gaza.»
Isa duu aduɲɲa ga hinay
25 «Ay na wey har war se nda filla yaasayanteyaŋ. Waatoo ga kaa kaŋ ay si yee ka šelaŋ war se nda filla yaasayanteyaŋ, amma ay ga šelaŋ war se kaaray Baaba Irkoy ga. 26 Hanoo din, war ga ŋaaray ay maaɲoo ga, ay si nee war se kaŋ ay ga Baaba Irkoy ŋaaray war se, 27 zama Baaba Irkoy hunday ga baa war, zama war baa agay, de mo war, war naanay kaŋ agay, ay mana hun kala Irkoy do. 28 Ay hun Baaba Irkoy do ka kaa aduɲɲa ra, ay ga yee ka hun aduɲɲa ra ka koy Baaba Irkoy do.» 29 Nga taalibey nee a se: «Nga ne, sohõ nʼga šelaŋ kaaray, de nʼsi haya kul har nda filla yaasayante. 30 Sohõ ir bay kaŋ nʼga haya kul bay, a si too boro kul ma ni hãa, woo se ir ga naanay kaŋ Irkoy do ni hun.» 31 Isa zaabi ka nee i se: «War ga naanay sohõ? 32 Nga ne, waatoo goo kaa, de mo waatoo kaa ka ben kaŋ ra war ga say-say, boro foo kul ga koy nga do, de war gʼay naŋ agay hinne, amma manʼti agay hinne no, zama Baaba Irkoy goo ay bande. 33 Ay na wey har war se hala ay bande war ma duu alaafiyaa. War ga zarabi aduɲɲa ra, amma wa bine tee, agay, ay duu aduɲɲa ga hinay.»