15
Isa ti alanebɲaa cimoo
«Agay, agay ti alanebɲaa cimoo, ay Baaba Irkoy ti alaneb faaroo beerikaa. Tuuri kabe kul kaŋ goo ay ga kaŋ si ize tee, a gʼa dunbu, amma wey kaŋ ga ize tee, a gʼi henanandi hala i ma ize tee ka tonton. War, war henan ka ben šennoo kaŋ ay nʼa har war se maaganda se. Wa duumi ay ra, agay, ay ga duumi war ra. Takaa kaŋ nda tuuri kabe si hin ka ize tee nda nga boŋ, nda manʼti a mma duumi alanebɲaŋoo ga, takaa din da war mo, sanda tuuri kabe war si hin ka ize kul tee* nda manʼti war nka duumi ay ra. Agay, agay ti alanebɲaŋoo, war, war ti kabey. Boro kaŋ duumi ay ra, agay, ay ga duumi a ra, a ga ize boobo tee sanda tuuri kabe, zama bila agay war si hin ka haya kul tee. Boro kaŋ si duumi ay ra ga warrandi taray, a ga kogu sanda tuuri kabe, woo banda ga, tuuri kabey ga margandi ka warrandi nuune ra, de i ga ton. Nda war duumi ay ra, ay šenney duumi war ra, wa haya ŋaaray kaŋ war ga baa, a ga teendi war se. Woo ra ay Baaba Irkoy ga jeerandi: war ma ize boobo tee sanda tuuri kabe, war ma tee ay taalibey. Takaa kaŋ nda Baaba Irkoy bagʼay, takaa din da nda agay mo baa war. Wa duumi ay bajoo ra. 10 Nda war gʼay yaamarey dii, war duumi ay bajoo ra sanda takaa kaŋ nda ay nʼay Baaba Irkoy yaamarey dii, de ay duumi nga bajoo ra.
11 Ay na hayey wey har war se hala ay ɲaaloo ma bara war ra, haya kul masʼa gaza. 12 Ay yaamaroo ne: war ma baa cere sanda takaa kaŋ nda ay baa war. 13 Baji beeri sii no kaŋ bisa boro ma nga hundoo noo buuyan se nga cerey maaganda. 14 Ay cerey ti war nda war ga hayey tee kaŋ ay gʼi ka war yaamar. 15 Ay si nee war se tam koyne, zama tam si hayaa bay kaŋ nga koyoo gʼa tee. Ay nee war se ay cerey, zama haya kul kaŋ ay maarʼa ay Baaba Irkoy do, ay nʼa bayrandi war se. 16 Manʼti war kʼay suuba, amma agay ka war suuba ka war daŋ hala war ma koy, war ma hin ka izeyaŋ tee§ sanda tuuri kabe, war izey ma duumi hala haya kaŋ war nʼa wiri Baaba Irkoy ga ay maaɲoo ga, a mʼa noo war se. 17 Hayey wey nda ay na war yaamar hala war ma baa cere.»
Aduɲɲa konna Isa nda nga ganakey
18 «Nda aduɲɲa konna war, war ma bay kaŋ agay no a jin ka konna agay. 19 Nda a gar aduɲɲa wane nda war, aduɲɲa ga baa borey kaŋ ti nga wane, amma zama a si war may, de mo ay na war suuba ka war kaa a game, woo se a ga konna war. 20 Wa hongu šennoo kaŋ ay nʼa har war se kaŋ ti: ‹Tam si bisa nga koyoo.› Nda i nʼay gurzugay, i ga war mo gurzugay, nda i nʼay šennoo dii, i ga war mo šennoo dii. 21 Amma wey kul i gʼi tee war se ay maaɲoo sabbu se, zama i si boraa bay kaŋ nʼay sanba. 22 Nda a gar ya nka mana kaa ka šelaŋ i se, i si duu zunubu. Sohõ i si duu kobay ka nee ngi mana zunubu tee. 23 Boro kaŋ konna agay, konna ay Baaba Irkoy mo. 24 Nda a gar ya nka mana teegoyey tee i jine kaŋ boro kul manʼi tee, i si duu zunubu. Sohõ i dii ey, de i konna agay nda ay Baaba Irkoy. 25 Amma woo tee hala šennoo kaŋ hantumandi ngi ašariyaa ra ma tabati kaŋ nee: ‹I konna agay bila addalil.›*
26 Waati kaŋ Faabakaa kaa kaŋ ay gʼa sanba war se ka hun Baaba Irkoy do, nga ti Hundi cimikoynoo kaŋ ga hun Baaba Irkoy do, a ga seedetaray tee ay ga. 27 War mo, war ga tee seede, zama za sintinoo ga, war goo ay bande.»
* 15:4 15.4 «ka ize tee» manʼti kala haya kaŋ boro gʼa tee Irkoy maaganda se. 15:5 15.5 Sorro 4to. 15:8 15.8 Sorro 4to. § 15:16 15.16 Sorro 4to. * 15:25 15.25 Zabur 35.19; 69.5.