14
Isa ti fondaa kaŋ ga koy Baaba Irkoy do
Isa nee i se: «War biney masi hasara, wa naanay Irkoy*, war ma naanay agay mo. Gorodoo boobo goo ay Baaba Irkoy hugoo ra. Nda a gar manʼti cimi no, ay ga nee war se: ‹Ay ga doo hanse war se› wala? De waati kaŋ ay koy, ay ga doo hanse war se, ay ga yee kate, ay ga war zaa ay bande hala nongu kaŋ ra agay, ay goo, war mo ma bara a ra. Nongoo kaŋ ra [agay,] ay ga koy, war ga nga fondaa bay.»
Toma nee a se: «Ay Koyoo, ir si nongoo bay kaŋ ra nʼga koy, taka foo nda ir ga nga fondaa bay?» Isa nee a se: «Agay, agay ti fondaa, nda cimoo, nda hunaroo. Boro kul si too Baaba Irkoy do nda manʼti nda agay. Nda war nʼay bay, war gʼay Baaba Irkoy mo bay. Za sohõ war gʼa bay, war dii a.»
Filip nee a se: «Ay Koyoo, Baaba Irkoy cebe ir se, a ga wasa ir se.» Isa nee a se: «Alwaatoo kul kaŋ ay nʼa tee war bande, manʼay bay, Filip? Boro kaŋ dii agay, a dii Baaba Irkoy. Taka foo nʼga nee: ‹Baaba Irkoy cebe ir se›? 10 Mana naanay kaŋ agay, ay goo Baaba Irkoy ra, Baaba Irkoy goo ay ra? Šenney wey kaŋ ay gʼi har war se, ay sʼi har nda ay boŋ. Baaba Irkoy kaŋ ga duumi ay ra no ma nga teegoyey tee. 11 Wa naanay agay kaŋ ay goo Baaba Irkoy ra, Baaba Irkoy mo goo ay ra, wala war ma naanay teegoyey wey sabbu se. 12 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ ga naanay agay, teegoyey mo kaŋ ay gʼi tee, a gʼi tee. Koyne mo a ga hayayaŋ tee kaŋ bisa wey, zama agay, ay ga koy Baaba Irkoy do, 13 de mo haya kul kaŋ war nʼa ŋaaray ay maaɲoo ga, ay gʼa tee, hala Baaba Irkoy ma jeerandi Izʼaroo ra. 14 Nda war na haya wiri ay ga ay maaɲoo ga, agay, ay gʼa tee.»
Isa na allaahidu noo kaŋ Hundi Henanantaa ga kaa
15 «Nda war ga baa agay, war gʼay yaamarey dii. 16 De agay, ay ga Baaba Irkoy ŋaaray a ma war noo Faabakaw tana hala a ma cindi war bande abada. 17 Nga ti Hundi cimikoynoo kaŋ aduɲɲa si hin ka duu a, zama a si dii a, a sʼa bay. War, war gʼa bay, zama a cindi war bande, a ga kaa ka bara war ra. 18 Ay si war naŋ sanda alyatimyaŋ, ay goo kaa war do. 19 Ne nda kayna aduɲɲa si dii agay koyne, amma war, war ga dii agay, zama agay, ay ga huna, war mo, war ga huna. 20 Hanoo din, war ga bay kaŋ ay goo ay Baaba Irkoy ra, de war, war goo ay ra, agay, ay goo war ra.
21 Boro kaŋ kone ay yaamarey goo, de a nʼi dii, nga no ma baa agay. Boro kaŋ ga baa agay, ay Baaba Irkoy ga baa boraa, ay ga bagʼa, de agay hunday gʼay boŋ bayrandi a se.»
22 Žud kaŋ manʼti Iskariyot nee a se: «Ay Koyoo, macin se ir se nʼga baa ma ni boŋ bayrandi, amma manʼti aduɲɲa se?» 23 Isa zaabi ka nee a se: «Boro kaŋ ga baa agay, a gʼay šennoo dii. Ay Baaba Irkoy ga bagʼa. Ir ga koy a do, ir ga gorodoo tee a do. 24 Boro kaŋ si baa agay, a sʼay šenney dii. Šennoo kaŋ war ga maarʼa, manʼti agay wane nda a, amma Baaba Irkoy kaŋ nʼay sanba wane nda a.
25 Ay na hayey wey har war se kaŋ ay cindi war bande. 26 Faabakaa kaŋ ti Hundi Henanantaa kaŋ Baaba Irkoy gʼa sanba ay maaɲoo ga, nga, a ga haya kul cawandi war se. A ga war hongandi haya kul kaŋ [agay,] ay nʼa har war se.
27 Ay ga alaafiyaa cindandi war bande, ay ga war noo agʼalaafiyaa. Manʼti takaa kaŋ nda aduɲɲa gʼa noo nda agay, ay gʼa noo war se. War biney masi hasara, i masi jiti. 28 War maa kaŋ agay, ay nee war se: ‹Ay ga koy, de ay goo kaa war do.› Nda a gar war ga baa agay, war ga ɲaali nda kaŋ ay ga koy Baaba Irkoy do, zama Baaba Irkoy bisa agay. 29 Sohõ ay na woo har war se za a mana tee, hala waati kaŋ a tee, war ma naanay. 30 Ay si šenni boobo har war bande koyne, zama aduɲɲa boŋkoynoo goo kaa. A sii nda ay ga hini kul. 31 Amma kala aduɲɲa ma bay kaŋ ay ga baa Baaba Irkoy, ay ga goy nda sanda takaa kaŋ nda a nʼay yaamar. Wa tun, ir ma hun ne.»
* 14:1 14.1 «wa naanay Irkoy», Grek šenni ra, almaganaa faa ti «war ga naanay Irkoy».