13
Isa na nga taalibey cewey ɲumay
Za Borcintaraa jingaroo mana too, Isa ga bay kaŋ nga waatoo kaa ka hun aduɲɲa woo ra ka koy Baaba Irkoy do. A baa nga borey kaŋ goo aduɲɲa ra, a bagʼey hala nongu kaŋ ga a si bisa.*
Hawraa ga, Ibilisi daŋ ka ben Žudas, Simoŋ Iskariyot izʼaroo binoo ra a mʼa nondi. Isa kaŋ ga bay kaŋ Baaba Irkoy na hayey kul daŋ nga kaboo ra, a bay mo kaŋ Irkoy do nga hun, Irkoy do nga ga koy. A tun hawraa ga, a na nga darbawey kaa kʼi jisi ka zaara zaa ka gamahaw. Woo banda ga, a na hari doori tuu ra ka duu ka taalibey cewey ɲumay kʼi tuusu nda zaaraa kaŋ ga gamoo haw. Kaŋ a too Simoŋ Piyer ga, a nee a se: «Ay Koyoo, ni no mʼay cewey ɲumay?» Isa nʼa zaabi ka nee: «Hayaa kaŋ agay, ay goo mʼa tee, nʼsi maanaa bay sohõ da, amma woo banda ga, nʼga kaa ka faham a se.» Piyer nee a se: «Abada nʼsʼay cewey ɲumay!» Isa nʼa zaabi ka nee: «Nda ay mana ni ɲumay, nʼsii nda ay do baa.» Simoŋ Piyer nee a se: «Ay Koyoo, manʼti ay cewey hinne, amma ay kabey nda ay boŋoo mo!» 10 Isa nee a se: «Boro kaŋ ɲumay ka ben si too kala cee ɲumayyan hinne ga, za nga kul no ma henan. War, war henan, amma manʼti war kul.» 11 A ga boraa bay kaŋ gʼa nondi, woo se a nee: «Manʼti war kul no ma henan.»
12 Kaŋ a na ngi cewey ɲumay ka ben, a na nga darbawey zaa, a goro ŋaadogoo ra koyne, a nee i se: «War faham woo kaŋ ay nʼa tee war se wala? 13 War, war ga nee ya ne ‹Alfagaa› nda ‹Koy›, war šelaŋ ka boori, zama nga ti agay. 14 Nda agay, ay na war cewey ɲumay, agay kaŋ ti Koy nda Alfagaa, war mo, war ga hima ka cere cee ɲumay. 15 Zama himakasinay no kaŋ ay nʼa noo war se hala takaa kaŋ ay nʼa tee war se, war mo mʼa tee. 16 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, tam si bisa nga koyoo, diyaw mo si bisa boraa kaŋ nʼa sanba. 17 Nda war ga hayey wey bay, war ga duu gomni nda war gʼi tee. 18 Manʼti war kul ga ay goo, agay, ay ga borey bay kaŋ ay nʼi suuba, amma hala Citaaboo šennoo ma tabati kaŋ nee: ‹Boraa kaŋ goo ma takula ŋaa ay bande bere ay ga kʼay tafa.› 19 Za sohõ ay gʼa har war se za woo mana tee, hala waati kaŋ a tee, war ma naanay kaŋ agay ti ‹a ga bara›. 20 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ na diyaa dii kaŋ ay gʼa sanba, boraa nʼay dii. Boro kaŋ nʼay dii, a na boraa kaŋ nʼay sanba dii.»
Isa bayrandi kaŋ nga taalibi foo ga kaa ka nga nondi
(Matiyu 26.20–25; Marku 14.17–21; Luka 22.21–23)
21 Kaŋ Isa na hayey wey har ka ben, binoo maray, a nee kaaray: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, war affoo gʼay nondi.» 22 Taalibey na cere guna-guna, i si bay boro kaŋ ga a goo. 23 Nga taalibey affoo, woo kaŋ Isa ga bagʼa, goo ŋaadogoo ra Isa gandey here. 24 Simoŋ Piyer na kabe ka šelaŋ a se a ma hãa boro kaŋ ga Isa goo. 25 Taaliboo din bere Isa gandey here, a nee a se: «Ay Koyoo, may no?» 26 Isa zaabi ka nee: «Boraa ti woo kaŋ se ay ga takula dunba sufa kʼa noo.» Kaŋ a na dunboo sufa, a nʼa [zaa kʼa] noo Žudas, Simoŋ Iskariyot izʼaroo se. 27 Za takulaa dunboo nondi, nga no Ibilisi huru Žudas ra. Isa nee a se: «Hayaa kaŋ nʼgʼa tee, a tee nda cahãyan.» 28 Woo, borey kul kaŋ goo ŋaadogoo ra mana faham haya kaŋ se a na woo har a se. 29 Haya kaŋ se Žudas ti nooroo talfikaa, woo se boro fooyaŋ ga hongu kaŋ Isa nka nee a se kaŋ a ma koy hayey day kaŋ ga ngi ga too jingaroo se, wala a nka nee a se kaŋ a ma misikiiney noo haya. 30 A na takulaa dunboo taa, a fatta dogoo din da. Cijinoo too.
Yaamar taaga
31 Waatoo kaŋ Žudas fatta, Isa nee: «Sohõ Boraa kaŋ tee Adamize jeerandi, Irkoy jeerandi a ra. 32 [Nda Irkoy jeerandi a ra,] Irkoy mo gʼa jeerandi nga boŋ ra, a gʼa jeerandi sohõ da. 33 Ay zankey, ay goo war bande alwaati kayna koyne. War gʼay ceeci, de sanda takaa kaŋ nda ay nʼa har Alyahuudey se ka nee: ‹Nongoo kaŋ ra ay ga koy, war si hin ka koy a ra›, war mo ay gʼa har war se sohõ. 34 Ay ga war noo yaamar taaga kaŋ ti war ma baa cere sanda takaa kaŋ nda ay baa war, war mo ma baa cere. 35 Woo ra borey kul ga bay kaŋ ay taalibey ti war, nda war goo nda baji cere se.»
Isa bayrandi kaŋ Piyer ga nga yankar
(Matiyu 26.31–35; Marku 14.27–31; Luka 22.31–34)
36 Simoŋ Piyer nee a se: «Ay Koyoo, man ra nʼga koy?» Isa zaabi ka nee [a se]: «Nongoo kaŋ ra ay ga koy, sohõ nʼsi hin ka hanga agay. Amma nʼga kaa ka hanga agay waati tana.» 37 Piyer nee a se: «Ay Koyoo, macin se ay si hin ka hanga ni sohõ da? Ay gʼay hundoo noo buuyan se ni maaganda se.» 38 Isa zaabi ka nee: «Nʼga ni hundoo noo buuyan se ay maaganda se? Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har ma ne, šikka sii gorgaa si ciya kaŋ nʼgʼay yankar cee hinza.»
* 13:1 13.1 «hala nongu kaŋ ga a si bisa», Grek šenni ra, almaganaa faa ti «hala benantaa ga». 13:18 13.18 Zabur 41.10.