12
Maryama na turaari doori Isa cewey ga
(Matiyu 26.6–13; Marku 14.3–9)
A cindi jirbi iddu Borcintaraa jingaroo ma tee kaŋ Isa koy Betani, nongoo kaŋ ra Lazar kaŋ a nʼa tunandi bukawey ra goo. I na hawray tee a se no din, Mart ga alhaadimay, Lazar goo borey ra kaŋ ga goro ŋaadogoo ra Isa bande. Maryama na liitar jere turaari alhakiika hay šenda kaŋ se i ga nee nar ka Isa cewey yon, a na nga hinbirey ka cewey tuusu, hugoo too nda turaaroo hewoo. Žudas Iskariyot, taalibey affoo kaŋ ga kaa kʼa nondi nee: «Cin se turaaroo woo mana neerandi nzorfu kaaray tamma boŋ zangu hinza (300) ka nondi talkey se?» Manʼti a mma huzun talkey se, nga se a na woo har, amma zay no, nga ti nooroo talfikaa, a ga haya zaa kaŋ huru a ra. Woo se Isa nee: «A naŋ, a mʼa jisi ay suturayanoo zaaroo se. War nda talkey no waati kul, amma agay si cindi war bande waati kul.»
Sargari juwalkey jineborey hawandifutay Lazar ga
Alyahuudey ra, jama beeri bay kaŋ Isa goo no din, manʼti Isa hinne se i kaa, amma hala ngi ma dii Lazar mo kaŋ a nʼa tunandi bukawey ra. 10  Sargari juwalkey jineborey kayandi kaŋ ngi ga Lazar mo wii, 11 zama nga maaganda se boro boobo mooru Alyahuudey ka naanay Isa.
Isa huru Žerizalem sanda kokoy
(Matiyu 21.1–11; Marku 11.1–11; Luka 19.28–40)
12 Subaa ra, waatoo kaŋ alžama beeroo kaŋ kaa jingaroo ra maa kaŋ Isa ga kaa Žerizalem, 13 i na teenayɲaa kabeyaŋ zaa ka fatta kʼa kubay. I ga kaati ka nee:
«Hozaana!
Albarka ma huru boraa ra
kaŋ goo kaa ir Koyoo maaɲoo ga
kaŋ ti Izirayel kokoyoo.»*
14 Isa duu farka-ize foo, a goro a ga sanda takaa kaŋ nda a hantumandi Citaaboo ra ka nee:
15 «Masi hunbur, Siyoŋ koyraa ize woyoo,
nga ne, ni kokoyoo ga kaa,
a goo ma goro farka woy, nga izoo ga.»
16 Hayey wey, nga taalibey mana faham i se jina, amma waatoo kaŋ Isa jeerandi, i hongu kaŋ a hantumandi a ga, de mo ngi nʼi tee a se.
17 Alžamaa kaŋ goo Isa bande waatoo kaŋ a na Lazar cee kʼa fattandi saaraa ra kʼa tunandi bukawey ra, na seedetaray tee. 18 Woo se alžamaa nʼa kubay, zama i maa kaŋ a na tammaasa kayfantaa woo tee. 19  Fariziyeŋey nee cere se: «War ga dii kaŋ war si duu baffoo. Nga ne, aduɲɲa kul koy a bande.»
Grekyaŋ goo ma Isa ceeci
20 Grekyaŋ goo borey ra kaŋ žigi ka koy sujudu jingaroo ra. 21 I koy Filip do kaŋ ti Betsayda kaŋ goo Galile boro kʼa wiri a ga ka nee: «Ir koyoo, ir ga baa ir ma dii Isa.» 22 Filip koy a har Andere se jina, Andere nda Filip koy a har Isa se. 23 Isa nʼi zaabi ka nee: «Waatoo kaa kaŋ ra Boraa kaŋ tee Adamize ga jeerandi. 24 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, nda alkama gurunboo mana kaŋ laboo ra ka buu, a ga cindi nga foo, amma nda a buu, a ga ize boobo hay. 25 Boro kaŋ ga baa nga hundoo gʼa mursu, boraa kaŋ konna nga hundoo aduɲɲa woo ra, a nkʼa gaabu hunayan abadantaa se. 26 Boro kaŋ ga alhaadimay ya ne, kala a ma hanga agay, de mo nongu kaŋ ra agay, ay goo, nga ra ay tamoo mo goo. Boro kaŋ ga alhaadimay ya ne, Baaba Irkoy gʼa beerandi.»
Isa šelaŋ nga buuyanoo ga
27 «Sohõ ay binoo gʼay maray, cin no ay ga nee? – ‹Baaba Irkoy, ay hallasi waatoo woo ra›? Amma woo da se ay kaa alwaatoo woo ra. 28 Baaba Irkoy, ni maaɲoo daržandi!» Jinde foo hun beenaa ra ka nee: «Ay nʼa daržandi, ay gʼa daržandi koyne.» 29 Jamaa kaŋ ga kay no din kaŋ maa, nee kaŋ beenaa jiŋjiŋyanoo no, affooyaŋ nee: «Almalayka ka šelaŋ a se.» 30 Isa zaabi ka nee: «Manʼti agay se jindoo woo fatta, amma war maaganda se. 31 Sohõ no aduɲɲa woo ciitoo ga tee. Sohõ aduɲɲa woo boŋkoynoo ga warrandi taray. 32 Agay, waati kaŋ ay jerandi laboo ga, ay ga borey kul cendi kate ay ga.» 33 A nka woo har ka cebe buuyanoo kaŋ nda nga ga hima ka buu. 34 Alžamaa nʼa zaabi ka nee: «Ir nka maa ašariyaa ra kaŋ Almasihu ga duumi hala abada, de taka foo ra nʼga nee kala Boraa kaŋ tee Adamize ma jerandi? May ti Boraa kaŋ tee Adamize woo?» 35 Isa nee i se: «Gaayoo goo war game waati kayna koyne. Hala de war goo nda gaay, wa dira a ra, kubaa masi koy hin war. Boro kaŋ ga dira kubaa ra si bay nongu kaŋ ra nga ga koy. 36 Hala de gaayoo goo war do, wa naanay gaayoo, hala war ma tee gaay izeyaŋ.» Kaŋ Isa na wey har, a mooru ka koy tugu i se.
Alžamaa mana naanay Isa
37 Tammaasa kayfantey kul kaŋ a nʼi tee i jine, i mana naanay a, 38 hala hayaa kaŋ annabi Ezayi nʼa har ma tabati, a nee:
«Ir Koyoo, may ka naanay ir šennoo?
May se ir Koyoo hinoo bayrandi?»
39 Woo se i si hin ka naanay, zama Ezayi yee koyne ka nee:
40 «Irkoy na moɲey danandi,
a na biney šendandi,
hala moɲey masi duu ka dii,
biney masi faham, Irkoy nee:
‹I masi koy tuubi
yʼi noo baani.›»§
41 Ezayi na woo har, zama a nka dii Isa daržaa, a šelaŋ a ga.
42 Woo kul, ba jineborey ra, boro boobo naanay a. Amma Fariziyeŋey maaganda se i si ngi boŋ bangandi, i masi koy ngi gaaray margahugoo ra. 43 Zama i ga baa adamizey ma ngi noo darža ka bisa Irkoy wanoo.
Isa šennoo ga borey ciiti
44 Isa kaati ka nee: «Boro kaŋ ga naanay agay, manʼti agay no a naanay a, amma boraa kaŋ nʼay sanba no a naanay a. 45 Boro kaŋ dii agay, boraa kaŋ nʼay sanba no a dii a. 46 Agay, ay kaa aduɲɲa ra sanda gaay, hala boro kul kaŋ ga naanay agay masi cindi kubaa ra. 47 Boro kaŋ maa ay šenney, a mana gaabu i ga, manʼti agay no mʼa ciiti, zama ay mana kaa hala ya aduɲɲa ciiti, amma ya nka kaa ka aduɲɲa hallasi. 48 Boro kaŋ wanji ay ga, a mana yadda ay šenney ga, a goo nda nga ciitikaa: šennoo kaŋ ay nʼa har no mʼa ciiti zaari koraa hane. 49 Zama ya na šelaŋ nda ay boŋ, amma Baaba Irkoy kaŋ nʼay sanba hunday kʼay noo yaamaroo woo kaŋ ay gʼa har nda woo kaŋ ga ay ga šelaŋ. 50 Ay ga bay mo kaŋ nga yaamaroo ti hunayan abadantaa. Woo se hayey kaŋ ay gʼi har, ay gʼi har sanda takaa kaŋ nda Baaba Irkoy nʼi har ya ne.»
* 12:13 12.13 Zabur 118.25–26. 12:15 12.15 Sofoni 3.16; Zakarya 9.9. 12:38 12.38 Ezayi 53.1. § 12:40 12.40 Ezayi 6.9–10.