11
Lazar buuyanoo
Aru foo kaŋ maaɲoo ti Lazar, a cindi ka wirci, Betani boro no kaŋ ti Maryama nda Mart nga woymaa koyraa. Maryama kaŋ nʼir Koyoo yon nda turaari ka nga hinbirey ka cewey tuusu, nga no nga armaa Lazar wirci. Woymey sanba Isa do ka nee: «Ir Koyoo, nga ne, ni baakaa ga wirci.» Kaŋ Isa maa woo, a nee: «Woo manʼti buuyan wirci, amma Irkoy daržaa se a goo, hala Irkoy Izʼaroo ma daržandi woo ra.»
A gar Isa ga baa Mart, nda nga woymaa Maryama, nda Lazar. Waatoo kaŋ a maa kaŋ a ga wirci, a cindi nongoo kaŋ ra a goo ka jirbi hinka tee koyne. Woo banda ga, a duu ka nee taalibey se: «Ir ma koy koyne Žude.» Taalibey nee a se: «Rabbi, sohõ da Alyahuudey ceeci ka tondi ka ni warra ka ni wii, de nʼga koy no din koyne?» Isa zaabi ka nee: «Manʼti guuru woy cindi hinka (12) bara zaari ra? Boro kaŋ ga dira zaaroo ra, a si kati, zama a ga dii aduɲɲa woo gaayoo. 10 Amma, boro kaŋ ga dira cijinoo ra, a ga kati, zama gaayoo sii a ra.»
11 Woo no Isa nʼa har. Woo banda ga, a nee i se: «Lazar, ir ceroo nka jirbi, amma ay ga koy hala yʼa tunandi jirboo ra.» 12 Woo se taalibey nee a se: «Ir Koyoo, nda a nka jirbi, a ga hallasi.» 13 Isa mana šelaŋ kala Lazar buuyanoo ga, amma i mma nee kala hunanzamay jirbi ga a goo. 14 Waatoo din Isa nee i se kaaray: «Lazar buu. 15 A kan ya ne war maaganda se kaŋ ay sii no din, hala war ma duu ka naanay, amma ir ma koy a do.» 16 Toma kaŋ se i ga nee Taway, nee taalibey cindey se: «Ir mo ma koy hala ir ma buu a bande.»
Isa ti tunyanoo nda hunaroo
17 Waatoo kaŋ Isa koy, a gar Lazar goo saaraa ra za jirbi taaci. 18 Betani ga man Žerizalem, kilomeetar hinza cine bara gamey ra. 19 Alyahuudey ra, boro boobo kaa Mart nda Maryama do ka fondi i se nda ngi armaa buuroo. 20 Waatoo kaŋ Mart maa kaŋ Isa goo ma kaa, a koy a kubay. Amma Maryama goro hugey do. 21 Mart nee Isa se: «Ay Koyoo, nda a gar ni mma bara ne, agʼarmaa si buu, 22 [amma] ba sohõ da hunday ay ga bay kaŋ haya kul kaŋ nʼnʼa wiri Irkoy ga, Irkoy gʼa noo ma ne.» 23 Isa nee a se: «Ni armaa ga tun.» 24 Mart nee a se: «Ay ga bay kaŋ a ga tun zaari koraa tunyanoo hane.» 25 Isa nee a se: «Agay, agay ti tunyanoo nda hunaroo, boro kaŋ ga naanay agay, ba nda a buu, a ga huna. 26 Baahunante kul kaŋ ga naanay agay, šikka sii a si buu abada. Nʼga naanay woo wala?» 27 A nee a se: «Ayyo, ay Koyoo, agay, ay ga naanay kaŋ ni ti Almasihu, Irkoy Izʼaroo kaŋ ga kaa aduɲɲa ra.»
Isa mundawey doo
28 Kaŋ Mart na woo har ka ben, a koy nga woymaa Maryama do kʼa cee tuguyan ra ka nee: «Alfagaa goo ne, a ga ciya ma ne.» 29 Za a maarʼa, a tun nda cahãyan ka koy a do. 30 Isa mana too kate koyraa ra jina, a sii kala nongoo kaŋ ra Mart nʼa kubay. 31 Waatoo kaŋ Alyahuudey kaŋ kaa Maryama hugoo ra ka fondi, dii kaŋ a cahã ka tun ka fatta, i hanga a, zama i mma hongu kaŋ a mma koy saaraa do ka hẽe.
32 Kaŋ Maryama too nongoo kaŋ ra Isa goo, a dii a, a sujudu a jine cewey cire ka nee a se: «Ay Koyoo, nda a gar ni mma bara ne, agʼarmaa si buu.» 33 Kaŋ Isa dii a ga hẽe, Alyahuudey kaŋ kaa a bande mo ga hẽe, a futu nga binoo ra, a maray. 34 A nee: «Man ra war nʼa daŋ?» I nee a se: «Ir Koyoo, kaa ka dii.» 35 Isa mundawey doo. 36 Alyahuudey nee: «Guna takaa kaŋ nda a ga bagʼa.» 37 Affooyaŋ i ra nee: «Manʼti nga ka danaa moɲey feeri, a mana taka tee kaŋ ra woo mo masi buu wala?»
Isa na Lazar tunandi
38 Isa yee koyne ka futu nda kunehere ka koy saaraa do. Guusu no, de tondi no ma miɲoo daabu. 39 Isa nee: «Wa tondoo kaa!» Bukaa woymaa kaŋ ti Mart nee a se: «Ay Koyoo, a na hew zaa, zama jirbi taacantoo ra a goo.» 40 Isa nee a se: «Ay mana nee ma ne kaŋ nda nʼnaanay, nʼga dii Irkoy daržaa?» 41 I na tondoo kaa. Isa na nga boŋoo jer beene, a nee: «Baaba Irkoy, ay ga albarka tee ma ne, zama nʼna haŋajer ya ne. 42 Agay, ay ga bay kaŋ waati kul nʼga haŋajer ya ne, amma alžamaa kaŋ gʼay kuubi kʼay bere maaganda se ay šelaŋ hala i ma naanay kaŋ ni kʼay sanba.» 43 Kaŋ a na hayey wey har ka ben, a na jinde jer ka kaati ka nee: «Lazar, fatta kate!» 44 Bukaa tun ka fatta, cewey nda kabey ga hawa nda kasance, ndumoo ga guma nda šukka. Isa nee i se: «Wʼa feeri, war mʼa naŋ a ma koy.»
Boŋkoyney hawandifutay Isa ga
(Matiyu 26.1–5; Marku 14.1–2; Luka 22.1–2)
45 Alyahuudey ra, boro booboyaŋ kaŋ kaa Maryama do kaŋyaŋ dii hayey kaŋ Isa nʼi tee, i naanay a. 46 Affooyaŋ i ra koy Fariziyeŋey do ka hayey har i se kaŋ Isa nʼi tee. 47 Woo ga, sargari juwalkey jineborey nda Fariziyeŋey na hoyraykey margaroo gorandi ka nee: «Macin no ir gʼa tee, zama boraa woo ga tammaasa kayfante boobo tee? 48 Nda ir nʼa naŋ takaa woo, boraa kul ga kaa ka naanay a, Rom borey ga kaa kʼir dogoo nda ir gandaa taa.»
49 Affoo i ra kaŋ se i ga nee Kayif, jiiroo din sargari juwalkey jineboraa no, a nee i se: «War, war si haya kul bay, 50 war si laasaabu kaŋ boro folloku ma buu jamaa dogoo ra baa war se gandaa kul ma halaci.» 51 A mana woo har nda nga boŋ, nga ti sargari juwalkey jineboraa jiiroo din, a nka annabitaray tee ka bayrandi kaŋ Isa ga hima ka buu gandaa se, 52 de manʼti gandaa hinne se, amma ka Irkoy izey mo kaŋ say-say marga kʼi tee affoo.
53 Za hanoo din, i kayandi kaŋ ngi gʼa wii. 54 Woo se Isa si yee ka dira Alyahuudey gamey ra i ma dii nga. A mooru no din ka koy laamaa kaŋ ga man saajoo, koyraa ra kaŋ se i ga nee Efrayim. A cindi no din, nga nda nga taalibey.
55 Alyahuudey Borcintaraa jingaroo man, boro boobo hun gandaa ra ka žigi ka koy Žerizalem ka ngi boŋ henanandi za jingaroo mana too. 56 I ga Isa ceeci, de i ga nee cere se Irkoy hugu beeroo ra: «Macin no war nee? Šikka sii kaŋ a si kaa jingaroo ra wala?» 57 Woo gar, sargari juwalkey jineborey nda Fariziyeŋey na yaamar noo kaŋ boro kaŋ na nongoo bay kaŋ ra a goo mʼa har hala ngi mʼa dii.