10
Kurkaa nda feejey filla yaasayantaa
Isa nee: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ mana huru nda feejey kaloo miɲoo, a sar ka huru nda nongu foo, boraa din zay no, komakaw no. Amma boro kaŋ huru nda kaloo miɲoo, nga ti feejey kurkaa. Boraa woo kaloo miɲoo hawgaykaa ga feeri a se, feejey ga maa jindoo. Nga boŋ feejey, a gʼi cee nda maaɲey, de a gʼi ka koy taray. Waati kaŋ a na nga waney kul fattandi, a ga dira i jine, de feejey ga hanga a, zama i ga jindoo bay. Yaw, šikka sii, i si hanga a, amma i mma zuru a ga, zama i si yawey jindey bay.»
Isa na filla yaasayantaa woo har i se, amma i mana faham hayaa kaŋ ti woo kaŋ ga a šelaŋ i se.
Isa ti kurkaw hennaa
Isa nee koyne: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se kaŋ agay, agay ti feejey kaloo miɲoo. Borey kul kaŋ kaa [ay jine], zayyaŋ nda komakawyaŋ no, feejey mana haŋajer i se. Agay, agay ti kaloo miɲoo, boro kaŋ huru nda agay, a ga hallasi, a ga huru, a ga fatta, de a ga duu kurdoo. 10 Zayoo si kaa haya kul se kala nga ma zay, ka jinde kaa, kʼi halaci. Agay, ay kaa hala i ma duu hunayan, i ma duu a nda baayan.
11 Agay, agay ti kurkaw hennaa. Kurkaw hennaa ga nga hundoo noo buuyan se feejey sabbu se. 12 Boraa kaŋ ga goy banaw hinne se kaŋ manʼti kurkaw, a si feejey may, ga dii ganjihanšoo ga kaa, a ga feejey naŋ ka zuru. Ganjihanšoo gʼi haamay, a gʼi say. 13 Boraa ga zuru, zama banaw de se a ga goy, a si huzun nda feejey. 14 Agay, agay ti kurkaw hennaa, ay gʼay waney bay, ay waney mo gʼay bay, 15 sanda takaa kaŋ nda Baaba Irkoy gʼay bay, agay da mo ga Baaba Irkoy bay, ay gʼay hundoo noo buuyan se feejey sabbu se. 16 Ay goo nda feejiyaŋ kaŋ sii kaloo woo ra. Wey din mo, kala ya kate ey. I ga maa ay jindoo, i ga tee kur foo, kurkaw foo.
17 Woo se Baaba Irkoy ga baa agay, zama agay, ay gʼay hundoo noo buuyan se, hala ya yee ka duu a. 18 Boro kul sʼa kaa ay ra, agay hunday no mʼa noo nda ay boŋ. Ay goo nda hini kʼa nondi, ay goo nda hini ka yee kʼa zaa. Woo ti yaamaroo kaŋ ay duu a ay Baaba Irkoy ga.»
19 Fay-fayyan yee koyne ka huru Alyahuudey game šenney wey maaganda se. 20 Boro booboyaŋ i ra nee: «Ganji bara a ra, a mma hollo. Cin se war ga haŋajer a se?» 21 Affooyaŋ nee: «Šenney wey manʼti boro kaŋ ra ganji goo šenney. Ganji ga hin ka danawyaŋ moɲey feeri wala?»
Alyahuudey wanji Isa ga
22 Waatoo woo Irkoy hugu beeroo yeetiyanoo jere ga Irkoy se jingaroo no, Žerizalem ra. Jiyaw waati no. 23 Isa goo ma dira-dira Sulaymaana galliyaa ra kaŋ goo Irkoy hugu beeroo ra. 24 Alyahuudey nʼa kuubi kʼa bere, de i nee a se: «Waati foo no nʼgʼir lakkaley kaa kulba? Nda ni, ni ti Almasihu, a har ir se kaaray.» 25 Isa nʼi zaabi ka nee: «Ay nʼa har war se, war si naanay. Teegoyey kaŋ agay, ay nʼi tee ay Baaba Irkoy maaɲoo ga, ngi no ma seedetaray tee ay ga. 26 Amma war, war mana naanay, zama war sii ay feejey ra [sanda takaa kaŋ nda ay nʼa har war se]. 27 Ay feejey ga maa ay jindoo se, agay, ay gʼi bay, de i ga hanga agay. 28 Agay, ay gʼi noo hunayan abadantaa, šikka sii kaŋ i si halaci abada, de boro sʼi kom kʼi kaa ay kaboo ra. 29 Ay Baaba Irkoy kaŋ nʼi noo ya ne bisa haya kul, de mo boro kul si hin kʼi kom kʼi kaa Baaba Irkoy kaboo ra. 30 Agay nda Baaba Irkoy, ir ti affoo.»
31 Alyahuudey yee koyne ka tondi zaa ka nee ngi mmʼa warra nda a kʼa wii. 32 Isa na šennoo zaa ka nee i se: «Teegoy henna booboyaŋ ay nʼi cebe war se kaŋ hun ay Baaba Irkoy do. Teegoy foo se war ga tondi kʼay warra kʼay wii?» 33 Alyahuudey nʼa zaabi ka nee: «Manʼti teegoy henney se ir ga tondi ka ni warra ka ni wii, amma Irkoy wowyanoo se, zama ni kaŋ ti adamize, nʼga ni boŋ tee Irkoy.» 34 Isa nʼi zaabi ka nee: «A mana hantumandi war ašariyaa ra ka nee: ‹Agay hunday nee, koyyaŋ ti war›?* 35 Nda a nee borey se ‹koyyaŋ› kaŋ Irkoy meešennoo kaa i se, de Citaaboo si hin ka tuusandi, 36 boraa kaŋ Baaba Irkoy nʼa jisandi jere ga nga boŋ se kʼa sanba aduɲɲa ra, war, war nee: ‹Ni mma Irkoy wow›, zama ay nee: ‹Irkoy Izʼaroo ti agay.› 37 Nda ay sʼay Baaba Irkoy teegoyey tee, war masi naanay agay. 38 Amma nda ay gʼi tee, ba nda war si naanay agay, wa naanay teegoyey, hala war ma bay, war ma faham kaŋ Baaba Irkoy goo ay ra, ay goo Baaba Irkoy ra.» 39 [Woo banda ga,] i ceeci kʼa dii koyne, amma a hun i ra.
40 A koy koyne Žurdeŋ isaa se banda, nongoo kaŋ ra Yehiya bay ka borey batize. A cindi no din. 41 Boro boobo koy a do, i nee: «Yehiya mana tammaasa kayfante kul tee, amma hayaa kul kaŋ a nʼa har aroo woo ga ti cimi.» 42 Boro boobo naanay a no din.
* 10:34 10.34 Zabur 82.6.