9
Isa na aru kaŋ hayandi nda danawtaray moɲey feeri
Kaŋ Isa ga bisa, a dii boro foo kaŋ hayandi nda danawtaray. Nga taalibey nʼa hãa ka nee: «Rabbi, may ka zunubu tee, boraa woo wala nga hayragey, kaŋ se a hayandi nda danawtaray?» Isa zaabi ka nee: «Manʼti woo wala nga hayragey ka zunubu tee se, amma a nka teendi hala Irkoy hinoo ma bangay a ga. Ir, a tilasu ir ma boraa kaŋ nʼay sanba teegoyey goy kullihinne zaaroo no. Cijinoo ga kaa kaŋ ra boro kul si hin ka goy. Kullihinne ay goo aduɲɲa ra, agay ti aduɲɲa gaayoo.»
Kaŋ a na hayey wey har ka ben, a tufa laboo ra, a na labu diibi nda nga meeharoo, a na danaa moɲey yon nda laboo. A nee a se: «Koy, ma ɲumay bangoo ra kaŋ se i ga nee Silowe» – kaŋ maanaa ti «Dontokaa». A koy, a ɲumay, a yee kate a ga dii.
Nga taalammey nda borey kaŋ bay ka dii a waatoo kaŋ a ga tee gariibu, nee: «Manʼti woo da ka cindi ka goro ka gariibu?» Boro fooyaŋ ga nee: «Nga no.» Affooyaŋ ga nee: «Abada, a mma hima nda a.» A nee: «Agay hunday no.» 10 I nee a se: «[Adiši] taka foo nda ni moɲey feera?» 11 A nʼi zaabi ka nee: «Boraa kaŋ maaɲoo ti Isa ka labu diibi kʼay moɲey yon ka nee ya ne: ‹Koy Silowe, ma ɲumay.› Ay koy, ay ɲumay, ay dii.» 12 I nee a se: «Man ra a goo?» A nee: «Ay si bay.»
Fariziyeŋey na danaa kaŋ moɲey feera hãa
13 I na aroo kaŋ cindi ka dana ka koy Fariziyeŋey do. 14 Woo gar hunanzam zaari hane no Isa na labu diibi ka aroo moɲey feeri. 15 Fariziyeŋey mo yee kʼa hãa wala taka foo nda a dii. A nee i se: «Labu no a nʼa diibi kʼa daŋ ay moɲey ga, ay ɲumay, ay dii.» 16 Fariziyeŋey ra boroyaŋ nee: «Boraa woo mana hun Irkoy do, zama a si hunanzam zaaroo kayandi.» De affooyaŋ ga nee: «Taka foo nda adamize zunubante ga hin ka tammaasa kayfantey wey dumi tee?» Fay-fayyan huru i game. 17 I yee koyne ka nee danaa se: «De ni, macin no nʼnee a ga, ni kaŋ a na ni moɲey feeri?» A nee: «Annabi no.»
18 Alyahuudey mana naanay kaŋ a cindi ka tee danaw jina, a dii, hala waatoo kaŋ i na danaa kaŋ dii, hayragey cee kate. 19 I nʼi hãa ka nee: «War izʼaroo ti woo kaŋ war ga nee a hayandi a ga dana? Taka foo a ga dii sohõ?» 20 Nga hayragey zaabi ka nee: «Ir ga bay kaŋ ir izʼaroo ti woo, a hayandi mo a ga dana. 21 Amma takaa kaŋ nda a dii sohõ wala boraa kaŋ na moɲey feeri, ir hunday sʼa bay. Wʼa hãa, aru beeri no, a ga hin ka šelaŋ nga boŋ maaɲoo ga.» 22 Wey ti hayey kaŋ hayragey nʼi har, zama i ga hunbur Alyahuudey, hayaa kaŋ se, Alyahuudey nka waafaku kaŋ, nda boro nee nga deene boŋoo ga Almasihu no, i ga boraa kaa margahugoo ra. 23 Woo se nga hayragey nee: «Aru beeri no, wʼa hãa.»
24 Ngi cee hinkantoo, i ciya boraa se kaŋ cindi ka dana, i nee a se: «Irkoy beerandi ka cimoo har, ir ga bay kaŋ boraa din zunubante no.» 25 A zaabi ka nee: «Nda zunubante no, ay si bay. Haya foo ay gʼa bay kaŋ ti ay cindi ka dana, sohõ ay ga dii.» 26 I nee a se: «Macin no a nʼa tee ma ne? Taka foo nda a na ni moɲey feeri?» 27 A nʼi zaabi ka nee: «Ay nʼa har war se ka bisa, war mana haŋajer ya ne. Macin se war ga baa war ma maa koyne? War mo mma baa war ma tee nga taalibey?» 28 I nʼa wow ka nee: «Ni ti nga taalibi. Ir, ir manʼti kala Musa taalibey. 29 Ir, ir ga bay kaŋ Musa se Irkoy šelaŋ, amma woo, ir si bay nongu kaŋ ra a hun.» 30 Aroo zaabi ka nee i se: «Woo ti boŋhaway kaŋ war si nongoo bay kaŋ ra a hun, amma a nʼay moɲey feeri. 31 Ir ga bay kaŋ Irkoy si haŋajer zunubante se, amma boro kaŋ ga hunbur a, de a ga nga ibaayoo tee, boraa din se a ga haŋajer. 32 Abada, ir mana bay ka maa boro kaŋ hayandi a ga dana moɲey ma feera. 33 Nda a gar boraa woo nka mana hun Irkoy do, a si hin ka baffoo tee.» 34 I nʼa zaabi ka nee: «Ni kul mana hayandi kala zunubu ra, de nga no, ni no mʼir cawandi?» I nʼa warra taray.
Mayyaŋ ti danaw cimi-cimey?
35 Isa maa kaŋ i na aroo warra taray. A nʼa kubay, a nee a se: «Ni, nʼga naanay Boraa kaŋ tee Adamize wala?» 36 A nʼa zaabi ka nee: «May no, ay Koyoo, hala ya naanay a?» 37 Isa nee a se: «Nʼdii a, boraa kaŋ goo ma šelaŋ ni bande no.» 38 A nee: «Ay naanay, ay Koyoo.» A sujudu Isa jine.
39 Isa nee: «Ciitiyan se agay, ay kaa aduɲɲa ra, hala borey kaŋ si dii ma dii, wey kaŋ ga dii ma tee danaw.» 40  Fariziyeŋyaŋ kaŋ goo jeroo ga maa hayey wey, i nee a se: «Ir mo, danawyaŋ ti ir wala?» 41 Isa nee i se: «Nda a gar danawyaŋ ti war, zunubu si duwandi war ra. Amma sohõ war ga nee: ‹Ir ga dii›, war zunuboo ga cindi.»