8
Woy zinateeroo šennoo
Isa koy Zaytuɲaŋey tondi hondoo boŋ. Subbaahi tayaa ra, a yee koyne Irkoy hugu beeroo ra, alžamaa kul koy a do. A goro kʼi cawandi. Citaaboo baykey nda Fariziyeŋey kate a do woy foo kaŋ diyandi zinaa ra. I nʼa daŋ ngi game ka nee Isa se: «Alfagaa, woyoo woo nka diyandi a goo ma zinaa tee kaaray. Ašariyaa ra, Musa nʼir yaamar kaŋ woyey wey ciney i mʼi warra nda tondi kʼi wii. De ni, macin no nʼnee?» I nka woo har kʼa sii, hala ngi ma duu a ga fondo kʼa wurru. Amma Isa gunguma ka nga kabe-izoo ka hantum laboo ra. Kaŋ i mana fay nda i gʼa hãa, a tun ka nee i se: «Boraa kaŋ ga zunubu sii war ra ma jin kʼa warra nda tondi.» A yee koyne ka gunguma ka hantum laboo ra. Kaŋ i maa šennoo woo, i fatta affoo-foo ka sintin nda boro beerey. Isa cindi nga hinne nda woyoo kaŋ cindi gamey ra. 10 Isa tun, a nee woyoo se: «Woyoo, man borey? Boro na alhukum zurandi ni ga wala?» 11 Woyoo nee: «Baffoo, ay Koyoo.» Isa nee: «Agay mo, ay si alhukum zurandi ni ga. Koy, amma hõ banda ga, masi yee ka zunubu tee.»]
Isa ti aduɲɲa gaayoo
12 Isa yee koyne ka šelaŋ i se ka nee: «Agay, agay ti aduɲɲa gaayoo. Boro kaŋ hanga ay bande, šikka sii a si dira kubaa ra, hunayan gaayoo no a ga duu a.» 13  Fariziyeŋey nee a se: «Ni, ni boŋ ga nʼga seedetaray tee. Ni seedetaraa manʼti cimi.» 14 Isa nʼi zaabi ka nee: «Ba nda agay hunday no ma seedetaray tee ay boŋ ga, ay seedetaraa ti cimi, zama ay ga nongoo bay kaŋ ra ay hun, ay ga nongoo bay kaŋ ra ay ga koy. War binde, war si nongoo bay kaŋ ra ay hun wala nongoo kaŋ ra ay ga koy. 15 War, adamizey takaa nda war ga ciiti, agay, ay si boro kul ciiti. 16 Nda a gar kaŋ ya mma ciiti, ay ciitoo ti cimi, zama manʼti agay hinne no, amma agay nda Baaba Irkoy kaŋ nʼay sanba no. 17 War hunday ašariyaa ra, a hantumandi kaŋ boro hinka seedetaraa, nga ti cimi. 18 Agay, ay ga seedetaray tee ay boŋ ga, Baaba Irkoy mo kaŋ nʼay sanba ga seedetaray tee ay ga.» 19 I nee Isa se: «Man ni Baaba?» Isa zaabi ka nee: «War sʼay bay, war sʼay Baaba bay. Nda a gar war mmʼay bay, war gʼay Baaba mo bay.»
20 Isa mana šenney wey har kala nooroo jinaa hugoo ra, waatoo kaŋ a goo ma cawandi Irkoy hugu beeroo ra. Boro kul manʼa dii, zama nga waatoo mana kaa jina.
Baaba Irkoy ka Isa sanba
21 Isa nee i se koyne: «Agay, ay ga koy, war ga kaa kʼay ceeci, amma war ga buu war zunuboo ra. Nongoo kaŋ ra agay, ay ga koy, war, war si hin ka koy a ra.» 22 Alyahuudey nee: «A mma nga boŋ wii, zama a nee: ‹Nongoo kaŋ ra agay, ay ga koy, war, war si hin ka koy a ra›?» 23 A nee i se: «War, ganda wane nda war, agay, beene wane nda agay. War, aduɲɲa woo wane nda war, agay, aduɲɲa woo sʼay may. 24 Woo se ay nee war se kaŋ war ga buu war zunubey ra, zama nda war si naanay kaŋ agay ti ‹a ga bara›, war ga buu war zunubey ra.» 25 I nee a se: «Ni, may ti ni?» Isa nee i se: «Woo kaŋ ay nʼa har war se za sintinoo ga. 26 Haya boobo goo ay kone kaŋ ay gʼa har war ga, nda ka war ciiti. Amma boraa kaŋ nʼay sanba ti cimi, de agay, woo kaŋ ay nʼa dii miɲoo ra, ay gʼa har aduɲɲa se.»
27 I mana bay kaŋ Baaba Irkoy ga a ga šelaŋ ngi se. 28 Isa nee [i se]: «Waati kaŋ war ga kaa ka Boraa kaŋ tee Adamize jer, war ga bay kaŋ agay ti ‹a ga bara›, kaŋ ay si haya kul tee nda ay boŋ, amma hayaa kaŋ Baaba Irkoy nʼa cawandi ya ne, woo din no ay gʼa har. 29 Boraa kaŋ nʼay sanba goo ay bande, a manʼay naŋ agay hinne, zama agay, hayey kaŋ ga kan a se no ay gʼi tee waati kul.» 30 Waatoo kaŋ Isa goo ma wey har, boro boobo naanay a.
Ibirahima banda boro cimi-cimey
31 Isa nee Alyahuudey se kaŋ ga naanay a: «Nda war duumi ay šennoo ra, nda cimi ay taalibey ti war. 32 Woo ra war ga cimoo bay, de cimoo ga war sawal.» 33 I nʼa zaabi ka nee: «Ibirahima hayroo ti ir, abada ir mana bay ka tee boro baɲɲaa. Taka foo nʼga nee ir ga sawalandi?» 34 Isa zaabi ka nee i se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se kaŋ boro kul kaŋ ga zunubu tee, manʼti kala zunubu baɲɲa. 35 Ka gar baɲɲaa si cindi hugoo ra hala abada, hugoo koyoo izoo ga cindi hala abada. 36 Adiši nda Izʼaroo na war sawal, nda cimi war ga sawalandi. 37 Ay ga bay kaŋ Ibirahima hayroo ti war, amma war ga ceeci kʼay wii, zama ay šennoo si tee war se. 38 Hayey kaŋ agay, ay dii ey Baaba Irkoy do no ay gʼi har. War, hayey kaŋ war maarʼey war baaba do no war gʼi tee.»
39 I na Isa zaabi ka nee: «Ir baaba ti Ibirahima.» Isa nee i se: «Nda a gar Ibirahima izeyaŋ ti war, war ga Ibirahima teegoyey tee. 40 Sohõ war ga ceeci kʼay wii, ka gar kaŋ agay ka cimoo har war se kaŋ ay maarʼa Irkoy do. Woo, Ibirahima manʼa tee. 41 War, war ga war baaba teegoyey tee.» I nee a se: «Ir, ir mana hayandi woy nda aru izefututaray ra, Baaba folloku bara ir se, Irkoy.» 42 Isa nee i se: «Nda a gar Irkoy war Baaba no, war ga baa agay, zama Irkoy do ay hun ka kaa. Ya na kaa nda ay boŋ, nga kʼay sanba. 43 Macin se war sʼay deene šennoo bay? Zama war si hin ka maa ay šennoo se. 44 War, war hun war baaba ga kaŋ ti Ibilisi. War baaba boonawey no war ga baa war mʼi tee. Woo din, za sintinoo ga borowiikaw no. A si kay cimoo ra, zama cimi sii a kone. Waati kaŋ a ga taari, nga boŋ hayey ga a goo, zama taariharkaw no, taarey baaba no. 45 Agay, haya kaŋ se ay ga cimoo har, woo se war si naanay agay. 46 War ra, may ma kay ka cebe kaŋ ay na zunubu tee. Nda ay ga cimoo har, macin se war, war si naanay agay? 47 Irkoy boro ga haŋajer Irkoy šenney se, woo se war si haŋajer, zama war manʼti Irkoy boro.»
Isa bisa Ibirahima
48 Alyahuudey na Isa zaabi ka nee: «Manʼti cimi no ir nʼa har kaŋ ir nee kaŋ Samari boro ti ni, ganji goo ni ra?» 49 Isa zaabi ka nee: «Agay, ganji sii ay ra, ay Baaba Irkoy no ay gʼa beerandi, war, war gʼay kaynandi. 50 Agay, manʼti ay boŋ daržaa no ay gʼa ceeci. Boro goo no kaŋ gʼa ceeci ya ne, a ga ciiti. 51 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ nʼay šennoo dii, šikka sii, boraa si dii buuyan hala abada.»
52 Alyahuudey nee a se: «Sohõ ir bay kaŋ ganji goo ni ra. Ibirahima nda annabey buu, nga no ni, nʼga nee: ‹Boro kaŋ nʼay šennoo dii, šikka sii, a si buuyan taba hala abada.› 53 Adiši ni, ni nka bisa ir baaba Ibirahima kaŋ buu? Annabey mo buu. Ni ti may?» 54 Isa zaabi ka nee: «Nda a gar ya mmʼay boŋ daržandi, ay daržaa ti yaada. Ay Baaba no mʼay daržandi, nga kaŋ war, war nee: ‹Nga ti ir Koyoo.› 55 War sʼa bay, agay binde gʼa bay. Nda ay nee ay sʼa bay, ay ga hima nda war, taariharkaw. Amma ay gʼa bay, de ay ga nga šennoo dii. 56 War baaba Ibirahima binoo kan nda kaŋ nga ga dii ay zaaroo. A dii a mo, a ɲaali.» 57 Alyahuudey nee a se: «Nʼsii nda jiiri woyguu (50) jina, amma nʼdii Ibirahima?» 58 Isa nee i se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, za Ibirahima mana hayandi, agay ti ‹a ga bara›.»
59 Woo ga, i na tondiyaŋ zaa ka nee ngi mʼa cetaw nda ey, amma Isa tugu ka fatta Irkoy hugu beeroo ra.