7
Isa koy Tendewey jingaroo ra
Woo banda ga, Isa na Galile dira, a si baa nga ma Žude dira, zama Alyahuudey ga ceeci ngi mʼa wii. Woo gar, Alyahuudey Tendewey jingaroo man. Isa armey nee a se: «Hun ne ka koy Žude hala ni taalibey ma dii ni teegoyey kaŋ nʼgʼi tee. Zama boro kul si goy tuguyan ra nda a ga baa borey ma nga bay. Nda nʼga teegoyey wey tee, ni boŋ bayrandi aduɲɲa se.» Ba nga armey mana naanay a. Isa nee i se: «Agay alwaati hennaa mana kaa jina, amma war, alwaatey kul ti war wane. Aduɲɲa si hin ka konna war, amma agay, a ga konna agay, zama ay goo ma seedetaray tee a ga kaŋ nga teegoyey ga laala. War, wa žigi ka koy jingaroo ra, agay, ay si žigi ka koy jingaroo ra [jina], zama agay alwaati hennaa mana too.» Kaŋ a na hayey wey har ka ben, nga hunday cindi Galile.
10 Waatoo kaŋ Isa armey žigi ka koy jingaroo ra, waatoo din nga mo žigi. Manʼti borey mma dii a kaaray, amma [a ga hima nda sanda] tuguyan ra a koy. 11 Alyahuudey gʼa ceeci jingaroo ra, i nee: «Man boraa din?» 12 Alžamaa na kakaw beeri tee a ga. Boroyaŋ ga nee: «Boro boryo no.» Affooyaŋ ga nee: «Kalaa, a mma borey derandi.» 13 Woo kul, boro kul si šelaŋ a ga kaaray alžamaa jine, Alyahuudey hunburay se.
Isa cawandi Irkoy hugu beeroo ra
14 Waatoo kaŋ jingaroo too nga gamoo ga ka ben no Isa žigi ka koy Irkoy hugu beeroo ra ka cawandi. 15 Alyahuudey boŋey haw, de i ga nee: «Taka foo nda woo ga Citaaboo bay, ka gar a mana caw?» 16 Isa nʼi zaabi ka nee: «Manʼti agay wane nda hayaa kaŋ ay gʼa cawandi, boraa kaŋ nʼay sanba wane nda a. 17 Boro kaŋ ga baa nga ma nga ibaayoo tee, a ga bay wala hayaa kaŋ ay gʼa cawandi, Irkoy do a hun wala ay boŋ ga ay ga šelaŋ. 18 Boro kaŋ ga šelaŋ nga boŋ ga, nga boŋ daržaa no a gʼa ceeci. Amma boro kaŋ ga boraa kaŋ na nga sanba daržaa ceeci, boraa din ti cimi, taari sii a ra. 19 Manʼti Musa ka war noo ašariyaa wala? Boro sii war ra kaŋ ga ašariyaa dii. Macin se war ga ceeci kʼay wii?» 20 Alžamaa zaabi ka nee: «Ganji bara ni ra, may no ma ceeci ka ni wii?» 21 Isa nʼi zaabi ka nee: «Ay na teegoy folloku tee, de war kul boŋey haw. 22 Musa na war noo yaamar kaŋ war ma hurubangu, amma manʼti nga do a hun, a mana hun kala kaagey do, woo se ba hunanzam zaari hane war ga boro daŋbangu. 23 Nda boro ga hurubangu hunanzam zaari hane hala Musa ašariyaa masi hoondi, taka foo nda war ga futu ay ga, zama ay na boro kunturoo kul noo baani hunanzam zaari hane? 24 War masi boro guna ka ciiti, amma wa ciiti nda fondaa.»
Borey ga cere hãa wala Isa ti Almasihu
25 Žerizalem boro fooyaŋ nee: «Manʼti woo da no i ga ceeci ngi mʼa wii? 26 Nga ne, jamaa ra a ga šelaŋ, amma i si haya kul har a se. Alwakiiley bay nda cimi kaŋ boraa woo ti Almasihu? 27 Woo, ir ga nongoo bay kaŋ ra a hun, amma Almasihu, waati kaŋ a kaa, boro kul si bay nongu kaŋ ra a hun.» 28 Isa ga cawandi Irkoy hugu beeroo ra, a kaati ka nee: «War gʼay bay, war ga nongoo bay kaŋ ra ay hun? Ya na kaa nda ay boŋ, boraa kaŋ nʼay sanba ti cimi, war, war sʼa bay. 29 Agay, ay gʼa bay, zama nga do ay hun, nga kʼay sanba.» 30 Woo se i ceeci kʼa dii, amma boro kul mana kabe fur a ga, zama nga waatoo mana kaa jina. 31 Alžamaa ra, boro boobo naanay a, i nee: «Almasihu, waati kaŋ a kaa, a mma tammaasa kayfante tee ka bisa wey kaŋ boraa woo nʼi tee wala?»
Lakkalkawyaŋ sanbandi i ma Isa dii
32  Fariziyeŋey maa kaŋ jamaa goo ma ŋuunuŋuunu ka hayey wey har Isa ga, sargari juwalkey jineborey nda Fariziyeŋey na lakkalkawyaŋ sanba i mʼa dii. 33 Isa nee: «Ay goo war bande waati kayna koyne, nga banda ga, ay ga koy boraa kaŋ nʼay sanba do. 34 War ga kaa kʼay ceeci, amma war si duu [agay], nongoo kaŋ ra agay, ay ga koy, war, war si hin ka koy a ra.» 35 Alyahuudey nee cere se: «Man ra a ga baa nga ma koy kaŋ ra ir si hin ka duu a? Alyahuudey kaŋ say-say Grekey ra do a ga baa nga ma koy ka Grekey cawandi? 36 Macin ti šennoo woo kaŋ a nʼa har ka nee: ‹War gʼay ceeci, amma war si duu [agay], nongoo kaŋ ra agay, ay ga koy, war si hin ka koy a ra.›»
Hari hunanteyaŋ
37 Zaari kokorantaa hane, jingaroo zaari beeroo, Isa tun ka kay ka kaati ka nee: «Boro kaŋ ga jaw, a ma kaa ay do ka haŋ. 38 Boro kaŋ ga naanay agay, isa hari hunanteyaŋ ga fatta a ra sanda takaa kaŋ nda Citaaboo nʼa har.»* 39 A si šelaŋ kala Irkoy Hundoo ga kaŋ boro kaŋ naanay a ga duu a. Hundoo mana nondi jina, zama Isa mana huru nga daržaa ra.
Alžamaa fay-fay Isa maaganda se
40 Alžamaa ra boroyaŋ kaŋ maa šenney wey nee: «Nda cimi, woo ti annaboo.» 41 Affooyaŋ nee: «Woo ti Almasihu.» Affooyaŋ mo nee: «Galile da no Almasihu ga hun wala? 42  Citaaboo mana nee kaŋ Dawda banda-ka-zunboo, Betelehem koyraa kaŋ ra Dawda bay ka bara, nga ra Almasihu ga hun?» 43 Alžamaa fay-fay Isa maaganda se. 44 Boroyaŋ i ra baa ngi mʼa dii, amma boro kul mana kabe fur a ga.
Alyahuudey jineborey naanay jaŋaa
45 Lakkalkey yee sargari juwalkey jineborey nda Fariziyeŋey do. I nee i se: «Macin se war mana kate a?» 46 Lakkalkey zaabi ka nee: «Abada adamize kul mana bay ka šelaŋ sanda boraa woo takaa!» 47 Fariziyeŋey nʼi zaabi ka nee: «War mo, war nka dere wala? 48 Ir jineborey wala Fariziyeŋey, boro goo i ra kaŋ naanay a wala? 49 Amma alžamaa woo kaŋ si ašariyaa bay, laalihayayaŋ no.»
50 Nikodem kaŋ bay ka koy Isa do, ngi affoo no, a nee i se: 51 «Ir ašariyaa ga alhukum zurandi boro ga za i mana haŋajer a se, ka bay hayaa kaŋ a nʼa tee wala?» 52 I nʼa zaabi ka nee: «Ni mo, Galile boro ti ni? Fisi ka guna, nʼga dii kaŋ annabi si hun Galile.»
53 [Woo banda ga, boro foo kul koy nga hugoo do.
* 7:38 7.37–38 «Boro kaŋ ga jaw, a ma kaa ay do ka haŋ. 38 Boro kaŋ ga naanay agay, isa hari hunanteyaŋ ga fatta a ra sanda takaa kaŋ nda Citaaboo nʼa har», Grek šenni ra, almaganaa faa ti «Boro kaŋ ga jaw, a ma kaa ay do ka haŋ, 38 woo ti boro kaŋ ga naanay agay. Sanda takaa kaŋ nda Citaaboo nʼa har, isa hari hunanteyaŋ ga fatta a ra.», Ezekiyel 47.1; Zakarya 14.8. 7:42 7.42 Samiyel 2to 7.12; Miše 5.1.