6
Isa na boro zenber guu (5.000) ŋandi
(Matiyu 14.13–21; Marku 6.30–44; Luka 9.10–17)
Woo banda ga, Isa koy Galile kaŋ se i ga nee Tiberiyad, isabangoo boŋ faa ga. Alžama beeri hanga a, zama i ga dii tammaasa kayfantey kaŋ a gʼi tee wircikoyney se. Isa žigi tondi hondoo boŋ ka goro, nga nda nga taalibey. Borcintaraa jingaroo kaŋ ti Alyahuudey jingaroo man. Isa na nga boŋoo jer, de a dii alžama beeri kaŋ ga kaa nga do, a nee Filip se: «Man ra ir ga ŋaayan day hala borey wey ma ŋaa?» A nka šennoo woo har kʼa sii, zama a ga hayaa bay kaŋ nga gʼa tee. Filip nʼa zaabi ka nee: «Ba nzorfu kaaray tamma boŋ zangu hinka (200) takula si wasa hala boro kul ma duu a ra ikaccu-kaccu.» Nga taalibey affoo kaŋ ti Andere, Simoŋ Piyer armaa nee a se: «Zankaaru foo goo ne kaŋ kone orž takula guu nda hamiisa hinka goo, amma macin no woo gʼa hanse alžama beeroo se?» 10 Isa nee a se: «Wa borey gorandi.» Subu boobo goo no din. I goro, arey hinnaa ga too zenber guu (5.000) cine. 11 Isa na takulawey zaa, a na Irkoy foo nda goy, a nʼi zamna borey kaŋ ga goro se, takaa din da hamiisawey mo, a nʼi noo haya kaŋ ga wasa i se. 12 Waatoo kaŋ i kungu, a nee nga taalibey se: «Wa wey kaŋ cindi marga hala haya kul masi mursu.» 13 I nʼi marga, i na kokondo woy cindi hinka (12) too nda woo kaŋ cindi orž takula guu dunbu-dunbantey ŋaayanoo banda ga. 14 Kaŋ borey dii tammaasa kayfantaa kaŋ Isa nʼa tee, i nee: «Nda cimi, woo ti annaboo kaŋ ga hima ka kaa aduɲɲa ra.» 15 Isa bay kaŋ i ga kaa ka nga dii ka nga tee kokoy, a hun no din ka yee koyne tondi hondoo boŋ nga hinne.
Isa dira nda nga cewey hari boŋ
(Matiyu 14.22–33; Marku 6.45–52)
16 Waynaa kaŋyanoo ga, Isa taalibey koy isabangoo miɲoo ga. 17 I huru harihii foo ra ka deŋ ka koy isabangoo boŋ faa ga, Kaparnahum here. Kubaa huru, amma Isa mana koy i do. 18 Hew beeri tun, isabangoo boosu. 19 Taalibey na hiyoo hun ka koy haya kaŋ ga too kilomeetar guu ka koy iddu taka kaŋ i ga dii Isa ga dira nda nga cewey isabangoo boŋ ka man hiyoo. I hunbur. 20 Amma Isa nee i se: «Agay no, war masi hunbur.» 21 I baa ngi mʼa zaa harihiyoo ra, amma dogoo din da hiyoo too nongoo kaŋ ra i ga koy guraa ga.
Jamaa ga Isa ceeci
22 Subaa ra, alžamaa kaŋ cindi isabangoo boŋ faa ga, dii kaŋ harihii sii no din kala afolloku, Isa mana huru nga taalibey bande a ra, amma taalibey hinne ka koy. 23 Harihii fooyaŋ mo hun Tiberiyad ka kaa nongoo jeroo ga kaŋ ra i na takulawey ŋaa waatoo kaŋ ir Koyoo na albarka daŋ Irkoy se ka ben. 24 Waatoo kaŋ jamaa dii kaŋ Isa sii no, nga taalibey mo sii no, i huru hiyey ra ka koy Kaparnahum kʼa ceeci.
Isa ti hunayan takulaa
25 Waatoo kaŋ i na Isa gar isabangoo boŋ faa ga, i nee a se: «Rabbi, waati foo no nʼkaa ne ra?» 26 A nʼi zaabi ka nee: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, war gʼay ceeci, manʼti tammaasa kayfantey kaŋ war dii ey se, amma war goo ay bande, zama war ŋaa, war kungu. 27 War masi goy ŋaahayaa kaŋ ga mursu se, amma wa goy ŋaahayaa se kaŋ ga cindi hala hunayan abadantaa ra. Ŋaahayaa, Boraa kaŋ tee Adamize gʼa noo war se, zama nga no Baaba Irkoy nʼa tabatandi.»
28 I nee Isa se: «Macin no ir mʼa tee hala ir ma hin ka Irkoy teegoyey tee?» 29 Isa nʼi zaabi ka nee: «Irkoy teegoyoo ti, war ma naanay boraa kaŋ nga, a nʼa sanba.» 30 I nee a se: «Macin ti tammaasa kayfantaa kaŋ ni, nʼgʼa tee hala ir ma dii a ka naanay ni? Macin no nʼgʼa tee? 31 Ir kaagey na ŋaahayaa kaŋ se i ga nee man ŋaa saajoo ra sanda takaa kaŋ nda a hantumandi Citaaboo ra ka nee: ‹A nʼi noo takula kaŋ hun beenaa ra i mʼa ŋaa.›*» 32 Isa nee i se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, manʼti Musa ka war noo takulaa kaŋ hun beenaa ra, amma ay Baaba Irkoy no ma war noo beenaa takula alhakiikaa, 33 zama Irkoy takulaa manʼti kala boraa kaŋ zunbu ka hun beenaa ra ka aduɲɲa noo hunayan.» 34 I nee a se: «Ir Koyoo, ir noo takulaa woo waati kul.» 35 Isa nee i se: «Agay, agay ti hunayan takulaa. Boro kaŋ kaa ay do, šikka sii, a si heray, boro kaŋ ga naanay agay, šikka sii, a si jaw abada.
36 Amma ay ga nee war se, war dii [agay], amma war si naanay. 37 Haya kul kaŋ Baaba Irkoy nʼa noo ya ne ga kaa ay do. Boro kaŋ kaa ay do, šikka sii ay sʼa warra taray. 38 Zama manʼti ya agay ibaayoo tee se ay zunbu ka hun beenaa ra, amma boraa kaŋ nʼay sanba ibaayoo no ay gʼa tee. 39 A gar boraa kaŋ nʼay sanba ibaayoo manʼti kala haya kul kaŋ a nʼa noo ya ne ba affoo masi dere i ra, de zaari koraa hane yʼi tunandi. 40 Ay Baaba Irkoy ibaayoo manʼti kala boro kul kaŋ dii Izʼaroo, a naanay a, ma duu hunayan abadantaa, de ya boraa tunandi zaari koraa hane.»
41 Alyahuudey ŋuunuŋuunu Isa ga, zama a nee: «Agay ti takulaa kaŋ zunbu ka hun beenaa ra.» 42 I nee: «Manʼti Isa Isufi izʼaroo ti woo, ir ga ɲaŋoo nda baaboo bay? Taka foo sohõ a ga nee: ‹Beenaa ra ay zunbu ka hun?›» 43 Isa nʼi zaabi ka nee: «War masi ŋuunuŋuunu cere ra. 44 Boro kul si hin ka kaa ay do, nda manʼti ay Baaba Irkoy kaŋ nʼay sanba kʼa cendi, de agay, ay gʼa tunandi zaari koraa hane. 45 A hantumandi annabey citaabey ra ka nee: ‹Irkoy gʼi kul cawandi.› Takaa din da, boro kul kaŋ maa Baaba Irkoy se ka hayey kaŋ a gʼi cawandi dii, ga kaa ay do. 46 Manʼti boro nka bay ka dii Baaba Irkoy, boraa hinne kaŋ hun Irkoy do, nga ti boraa kaŋ dii Baaba Irkoy.
47 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ ga naanay duu hunayan abadantaa. 48 Agay, agay ti hunayan takulaa. 49 War kaagey na man ŋaa saajoo ra, i buu. 50 Woo ti takulaa kaŋ ga zunbu ka hun beenaa ra, hala boro ma ŋaa a masi buu. 51 Agay, agay ti takula hunantaa kaŋ zunbu ka hun beenaa ra. Boro kaŋ ŋaa takulaa woo ra, a ga huna hala abada. Takulaa kaŋ agay, ay gʼa noo manʼti kala ay hamoo kaŋ ay gʼa noo aduɲɲa hunaroo se.»
52 Woo ga, Alyahuudey na cere kakaw ka nee: «Taka foo nda woo ga hin kʼir noo nga hamoo ir mʼa ŋaa?» 53 Isa nee i se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, nda war mana Boraa kaŋ tee Adamize hamoo ŋaa ka nga kuroo haŋ, hunayan sii war ra. 54 Boro kaŋ nʼay hamoo ŋaa kʼay kuroo haŋ, boraa duu hunayan abadantaa, de agay, ay gʼa tunandi zaari koraa hane. 55 Zama ay hamoo ti ŋaayan cimoo, ay kuroo ti haŋhaya cimoo. 56 Boro kaŋ nʼay hamoo ŋaa kʼay kuroo haŋ ga duumi ay ra, agay mo ga duumi boraa ra. 57 Takaa kaŋ nda Baaba Irkoy hunantaa nʼay sanba, agay, ay ga duu hunayan Baaba Irkoy ra, takaa din da boro kaŋ nʼay ŋaa ga duu hunayan ay ra. 58 Woo ti takulaa kaŋ zunbu ka hun beenaa ra. Manʼti war kaagey kaŋ na man ŋaa, i buu, takaa no. Boro kaŋ na takulaa woo ŋaa ga huna hala abada.»
59 Isa mana hayey wey cawandi kala Kaparnahum margahugoo ra.
Hunayan abadantaa šenney
60 Isa taalibi boobo maa a se, de i nee: «Woo manʼti šenni, may no ma hin ka haŋajer a se?» 61 Isa bay hayaa kaŋ nga taalibey gʼa ŋuunuŋuunu šennoo woo ga, a nee i se: «Woo mma war maray? 62 De nda war dii Boraa kaŋ tee Adamize ga žigi ka koy nongoo kaŋ ra a bay ka cindi…? 63 Irkoy Hundoo no ma hunandi, gaaham si baffoo hanse. Šenney kaŋ ay nʼi har war se manʼti kala Hundi nda hunayan. 64 Amma boroyaŋ goo war ra kaŋ si naanay.» Zama, za sintinoo ga, Isa ga borey bay kaŋ si naanay nda boraa kaŋ ga nga nondi. 65 A tonton ka nee: «Woo se ay nee war se kaŋ boro kul si hin ka kaa ay do nda manʼti Baaba Irkoy kʼa donandi a se.»
66 Woo maaganda se nga taalibey boro boobo yee nda banda, i mana dira a bande koyne. 67 Woo banda ga, Isa nee taalibi woy cindi hinkaa (12) se: «De war mo, war ga baa war ma koy wala?» 68 Simoŋ Piyer nʼa zaabi ka nee: «Ir Koyoo, may do ir ga koy? Hunayan abadantaa šenney sii kala ni kone. 69 De mo ir naanay, ir bay mo kaŋ ni ti Irkoy Boro Henanantaa.» 70 Isa nʼi zaabi ka nee: «Manʼti agay ka war, taalibi woy cindi hinkaa (12) suuba? Amma war affoo manʼti kala šaytan.» 71 A si šelaŋ kala Žudas ga kaŋ ti Simoŋ Iskariyot izʼaroo. Nga no ma kaa ka Isa nondi, nga taalibi woy cindi hinkaa (12) affoo.
* 6:31 6.31 Fattaroo 16.4, 15; Zabur 78.24. 6:45 6.45 Ezayi 54.13.