5
Isa na wircikoyni noo baani Betezata bangoo jeroo ga
Woo banda ga, Alyahuudey jingar foo tee, Isa žigi ka koy Žerizalem. Woo gar kaŋ Žerizalem ra, koyraa mee foo kaŋ se i ga nee Feejey Wanoo, nga jeroo ga, bangu foo nda galliya guu goo no, bangoo maaɲoo ti Betezata Ebere šenni ra. Galliyawey din ra, wircikoyni boobo kaŋ ti danawyaŋ, nda borojereyaŋ, nda bonguyaŋ goo ma kani [ka haroo guzuguzuyanoo batu. Zama ir Koyoo almalayka foo no ma zunbu bangoo ra, waati ka kaa waati ka haroo guzuguzu, de boro jinaa kaŋ ga doo haroo ra guzuguzuyanoo banda ga, ga duu baani, a ma tee wirci dumi kul kaŋ goo a ga.] Aru foo goo no din kaŋ ga wirci jiiri waranza cindi yaaha (38). Isa dii a, a ga kani, a bay kaŋ a gay a ga wirci, a nee a se: «Nʼga baa ma duu baani?» Wircikoynoo nʼa zaabi ka nee: «Ay Koyoo, ay sii nda boro kaŋ gʼay warra bangoo ra waati kaŋ haroo guzuguzandi. Waati kaŋ agay, ay ga koy, boro foo ga zunbu ay jine.» Isa nee a se: «Tun, ma ni daarijoo zaa, ma dira.» Dogoo din da aroo duu baani, a na nga daarijoo zaa, a dira. Hanoo din hunanzam zaari no. 10 Alyahuudey nee boraa kaŋ duu baani se: «Hunanzam zaari ti hõ, a si hima ma ni daarijoo zaa.» 11 A nʼi zaabi ka nee: «Boraa kaŋ nʼay noo baani ka nee ya ne: ‹Ni daarijoo zaa, ma dira.›» 12 I nʼa hãa ka nee: «May ti boraa kaŋ nee ma ne: ‹Zaa ka dira?›» 13 Amma aroo kaŋ duu baani si boraa bay, zama Isa dere jamaa ra* kaŋ goo no din ra.
14 Woo banda ga, Isa nʼa gar Irkoy hugu beeroo ra, a nee a se: «Nga ne, nʼduu baani, masi zunubu tee koyne, haya masi koy duu ni kaŋ jaase ijinaa.» 15 Aroo koy, a bayrandi Alyahuudey se kaŋ Isa ka nga noo baani. 16 Woo se Alyahuudey ga Isa gurzugay, zama a na hayey wey tee hunanzam zaaroo hane. 17 Amma [Isa] nʼi zaabi ka nee: «Ay Baaba Irkoy goo goyoo ga hala hõ, agay da goo a ga.» 18 Woo maaganda se Alyahuudey ga hanse ka ceeci koyne ngi mʼa wii, zama a ga hunanzam zaaroo hoo. Koyne mo a ga nee Irkoy se nga Baaba gundoo, a ga nga boŋ sawandi nda Irkoy.
Irkoy Izʼaroo hinoo
19 Isa na šennoo zaa ka nee i se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, Izʼaroo si hin ka haya kul tee nda nga boŋ nda manʼti haya kaŋ a dii Baaba Irkoy gʼa tee. Zama hayey kaŋ Baaba Irkoy gʼi tee, ngi no Izʼaroo mo gʼi tee. 20 Zama Baaba Irkoy ga baa Izʼaroo, de a ga haya kul cebe a se kaŋ a gʼa tee. A gʼa cebe hayayaŋ kaŋ a mʼi tee kaŋ bisa wey, de a ga tee war se boŋhaway. 21 Zama takaa kaŋ nda Baaba Irkoy ga bukawey tunandi kʼi hunandi, takaa din da Izʼaroo mo ga boro hunandi kaŋ a baa. 22 Koyne mo Baaba Irkoy si boro kul ciiti, amma a na ciitoo kul noo Izʼaroo se, 23 hala borey kul ma Izʼaroo beerandi sanda takaa kaŋ nda i ga Baaba Irkoy beerandi. Boro kaŋ si Izʼaroo beerandi si Baaba Irkoy beerandi kaŋ nʼa sanba.
24 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, boro kaŋ ga haŋajer ay šennoo se, de a naanay boraa kaŋ nʼay sanba, boraa ga duu hunayan abadantaa, a si ciitandi, amma a nka hun buuyan ra ka koy hunayan ra. 25 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har war se, waatoo ga kaa, de mo waatoo kaa ka ben kaŋ ra bukawey ga maa Irkoy Izʼaroo jindoo, de wey kaŋ ga maarʼa ga huna. 26 Zama takaa kaŋ nda hunayan goo Baaba Irkoy kone, takaa din da nda hunayan goo Izʼaroo mo kone. 27 A nʼa noo hini a ma ciiti, zama nga ti Boraa kaŋ tee Adamize. 28 Woo masi war boŋey haw, zama waatoo ga kaa kaŋ ra borey kul kaŋ goo saarawey ra ga maa jindoo, 29 de i ga fatta. Goy henna teekey ga tun ka huna, amma goy laala teekey ga tun ciitoo se.»
Hayey kaŋ ga seedetaray tee Isa ga
30 «Ay si hin ka haya kul tee nda ay boŋ. Woo kaŋ ay maa Irkoy nʼa har nda ay ga ciiti. Ay ciitoo ga šerre, zama manʼti agay ibaayoo no ay gʼa ceeci, amma boraa kaŋ nʼay sanba ibaayoo no ay gʼa ceeci. 31 Nda agay hunday no ma seedetaray tee ay boŋ ga, ay seedetaraa manʼti cimi. 32 Boro foo no ma seedetaray tee ay ga, ay ga bay mo kaŋ nga seedetaraa ti cimi kaŋ a gʼa tee ay ga. 33 War, war na boroyaŋ sanba Yehiya do, a na seedetaray tee cimoo ga. 34 Agay, ay si too boro seedetaray ga, amma ya mma woo har hala war, war ma duu ka hallasi. 35 Yehiya ti fitillaa kaŋ ga dii, a ga gaay noo, amma war, war baa war ma ɲaali nga gaayoo ra guuru foo. 36 Agay, ay goo nda seedetaray kaŋ bisa Yehiya wanoo, zama teegoyey kaŋ Baaba Irkoy nʼi noo ya ne yʼi benandi, teegoyey din hunday kaŋ ay gʼi tee no ma seedetaray tee kaŋ Baaba Irkoy kʼay sanba. 37 Baaba Irkoy hunday kaŋ nʼay sanba na seedetaray tee ay ga. War mana bay ka maa jindoo, war mana bay ka dii nga alhaaloo, 38 nga šennoo si cindi war ra, zama boraa kaŋ nga, a nʼa sanba, woo din, war si naanay a. 39 War ga Citaaboo caw kʼa fesufesu, zama war ga hongu nga ra war ga duu hunayan abadantaa, nga no ma seedetaray tee ay ga. 40 War si baa war ma kaa ay do ka duu hunaroo.
41 Manʼti adamizey do ay ga duu darža. 42 Amma ay ga war bay kaŋ Irkoy bajoo sii war ra. 43 Agay, ay kaa ay Baaba Irkoy maaɲoo ga, war mana yadda ay ga. Nda boro foo kaa nga boŋ maaɲoo ga, war ga yadda a ga. 44 Taka foo nda war, war ga hin ka naanay, war kaŋ ga baa daržaa kaŋ hun borey do, de war si daržaa ceeci kaŋ ga hun Irkoy follokaa do? 45 War masi hongu kaŋ agay, ay ga war wurru Baaba Irkoy do. Musa kaŋ ga war ga naata ti war wurrukaa. 46 Nda a gar war nka naanay Musa war ga naanay agay mo, zama agay ti boraa kaŋ ga a hantum. 47 Amma nda war si naanay hayey kaŋ a nʼi hantum, taka foo nda war ga naanay ay šenney?»
* 5:13 5.13 «zama Isa dere jamaa ra», Grek šenni ra, almaganaa faa ti «zama Isa dere jamaa maaganda se». 5:33 5.33 Yehiya woo manʼti kala batizekaa.