4
Isa nda Samari koyraa woyoo šennoo
Kaŋ Isa bay kaŋ Fariziyeŋey maa kaŋ nga ga taalibi tee kʼi batize ka bisa Yehiya, – woo gar manʼti Isa hunday no ma borey batize, nga taalibey no – a hun Žude ka yee ka koy Galile. A tilasu a ma bisa nda Samari gandaa. A too Samari koyra foo ra kaŋ se i ga nee Sišar kaŋ ga man faaroo kaŋ Yakuba bay kʼa noo nga izʼaroo Isufi se.* No din ra Yakuba dayoo goo. Isa fara diraa ra, a goro de dayoo jeroo ga, woo ti guuru woy cindi hinka (12) dimma ga.
Samari woy foo kaa ka hari gur. Isa nee a se: «Ay noo ya haŋ.» Woo gar nga taalibey koy koyraa ra ka ŋaayan day. Samari woyoo nee a se: «Taka foo ni, Alyahuudu, ga agay kaŋ ti Samari woy wiri hari?» Alyahuudey nda Samari borey si marga haya kul ra, nga se a na woo har. 10 Isa nʼa zaabi ka nee: «Nda a gar ni mma Irkoy nooyanoo bay nda boraa kaŋ goo ma nee ma ne: ‹Ay noo ya haŋ›, ni hunday no mʼa wiri ma haŋ, de a ga ni noo hari hunante.» 11 [Woyoo] nee a se: «Ay koyoo, aja sii ma ne, dayoo ga guusu, adiši man ra nʼga duu hari hunantaa? 12 Ni nka bisa ir baaba Yakuba kaŋ nʼir noo dayoo, nga hunday haŋ a ra, izey nda nga almaney haŋ a ra?» 13 Isa nʼa zaabi ka nee: «Boro kul kaŋ na haroo woo haŋ ga jaw koyne, 14 amma boro kaŋ na haroo haŋ kaŋ ay gʼa noo a se, šikka sii kaŋ a si jaw hala abada. Haroo kaŋ ay gʼa noo a se ga tee a ra isaɲaa kaŋ ga boosu hala hunayan abadantaa ra.» 15 Woyoo nee Isa se: «Ay koyoo, ay noo haroo woo hala ya si yee ka jaw, ya si yee ka kaa ne ra ka hari gur.»
16 Isa nee a se: «Koy ni kurɲoo cee, ma kaa ne ra.» 17 Woyoo nʼa zaabi ka nee: «Ay sii nda kurɲe.» Isa nee a se: «Nʼna har ka boori ka nee: ‹Ay sii nda kurɲe›, 18 zama kurɲe guu no nʼnʼa tee ka bisa, woo kaŋ goo ni kone sohõ da manʼti ni kurɲoo. Nʼna cimi har woo ra.» 19 Woyoo nee a se: «Ay Koyoo, ay ga dii kaŋ annabi ti ni. 20 Ir kaagey sujudu Irkoy se tondi hondoo woo boŋ, amma war, war ga nee kaŋ Žerizalem ti nongoo kaŋ ra boro ga hima ka sujudu.» 21 Isa nee a se: «Woyoo, naanay agay, waatoo ga kaa kaŋ ra manʼti tondi hondoo woo boŋ wala Žerizalem no war ga sujudu Baaba Irkoy se. 22 War ga sujudu haya se kaŋ war sʼa bay, ir ga sujudu haya se kaŋ ir gʼa bay, zama hallasiroo si hun kala Alyahuudey do. 23 Amma waatoo ga kaa, de mo waatoo kaa ka ben kaŋ ra sujudukaw cimey ga sujudu Baaba Irkoy se nda Hundi nda cimi, zama wey ti sujudukey kaŋ Baaba Irkoy gʼi ceeci. 24 Irkoy ti Hundi, adiši borey kaŋ ga sujudu a se mma hima ka sujudu a se nda Hundi nda cimi.» 25 Woyoo nee a se: «Ay ga bay kaŋ Isuubantaa kaŋ se i ga nee Almasihu ga hima ka kaa. Nda nga woo kaa, a ga haya kul bayrandi ir se.» 26 Isa nee a se: «Agay no, agay kaŋ ga šelaŋ ma ne.»
27 I goo woo da ra kaŋ nga taalibey kaa, boŋey haw kaŋ Isa ga šelaŋ woy bande. Amma boro kul mana nee: «Macin no nʼga wiri?» wala «Macin no nʼgoo mʼa har a bande?» 28 Woo banda ga, woyoo na nga hooboo naŋ ka koy koyraa ra ka nee borey se: 29 «Wa kaa ka dii boro foo kaŋ na hayaa kul har ya ne kaŋ ay nʼa tee. A ga hin ka tee nga ti Almasihu?» 30 Borey fatta koyraa ra ka koy a do.
31 Waatoo woo, Isa taalibey nʼa suurandi ka nee: «Rabbi, ŋaa!» 32 Amma a nee i se: «Agay, ay goo nda ŋaayan kaŋ war, war sʼa bay.» 33 Taalibey nee cere se: «Boro ka kate a se ŋaayan?» 34 Isa nee i se: «Ay ŋaahayaa manʼti kala ya boraa kaŋ nʼay sanba ibaayoo tee, ka nga goyoo benandi. 35 War hunday si nee kaŋ ne nda handu taaci hegaa ga tee? Nga ne, ay ga nee war se, war ma war boŋey jer ka faarey guna, zama i nin hegaa se. Za sohõ da 36 hegaykaa ga duu banaw, a ga faari-izey marga hunayan abadantaa se. Woo ra boro hinkaa kaŋ ti dumakaa nda hegaykaa ga ɲaali cere bande. 37 Zama woo ra yaasaa na cimi har kaŋ nee: ‹Affoo ga duma, affoo ga hegay.› 38 Agay, ay na war sanba war ma hayaa hegay kaŋ war manʼa goy. Affooyaŋ goy, de war huru ngi goyoo ra.»
39 Koyraa din Samari boro boobo naanay Isa, woyoo deedaa maaganda se kaŋ na seedetaray tee ka nee: «A na hayaa kul kaŋ ay nʼa tee har ya ne.» 40 Koyne mo kaŋ Samari borey kaa a do, i nʼa suurandi a ma cindi ngi bande. A cindi no din jirbi hinka. 41 Boro boobo kaŋ bisa borey wey naanay nga šennoo maaganda se. 42 I nee woyoo se: «Manʼti ni fillaa se ir ga naanay, zama ir hunday maa a se, ir ga bay mo kaŋ nda cimi, nga ti aduɲɲa Hallasikaa.»
Isa na kokoyoo goykaw beeri foo izʼaroo noo baani
43 Jirbi hinkaa woo banda ga, Isa hun no din ka koy Galile, 44 zama nga zaati ka bayrandi kaŋ annabi si beerandi nga boŋ gandaa ra. 45 Waatoo kaŋ a too Galile, Galile borey nʼa kubay henna, za i dii hayey kul kaŋ a nʼi tee Žerizalem jingaroo hane, zama ngi hunday koy jingaroo ra.
46 A yee Kana kaŋ goo Galile kaŋ ra a bay ka haroo bere kʼa tee alaneb hari moora. Kaparnahum ra, kokoyoo goykaw beeri foo goo kaŋ izʼaroo ga wirci. 47 Kaŋ a maa kaŋ Isa hun Galile ka koy Žude, a koy a do kʼa ŋaaray a ma doo nga izʼaroo do kʼa noo baani, zama a ga baa ka buu. 48 Isa nee a se: «Nda war mana dii tammaasayaŋ nda kayfiyaŋ, šikka sii war si naanay.» 49 Kokoyoo goykaa nee a se: «Ay Koyoo, doo za ay izoo mana buu.» 50 Isa nee a se: «Koy, ni izʼaroo ga huna.» Aroo naanay šennoo kaŋ Isa nʼa har, a koy. 51 A goo ma doo da kaŋ nga tamey nʼa kubay ka nee a se kaŋ nga izoo ga huna. 52 A nʼi hãa wala waati foo no a baa a se. I nee a se: «Bi, zaarikay guuru foo dimma ga no gaaham konnoo ben a ga.» 53 Baaboo lakkaloo zunbu kaŋ waatoo din hunday no Isa nee nga se: «Ni izʼaroo ga huna.» A naanay, nga nda nga hugoo borey kul. 54 Woo ti Isa tammaasa kayfante hinkantoo kaŋ a yee kʼa tee kaŋ a hun Žude ka koy Galile.
* 4:5 4.5 Sintinoo 33.19; Žozuwe 24.32.