20
Saaray koonoo šennoo
(Matiyu 28.1–8; Marku 16.1–8; Luka 24.1–12)
Jirbiiyyaa zaari jinaa kaŋ ti alhadoo, Maryama Magdala boraa koy saaraa do za subbaahi tayaa kaŋ kubay goo, a dii kaŋ tondoo kaŋ ga saaraa miɲoo daabu hun a ga. A zuru ka koy Simoŋ Piyer nda taaliboo kaŋ Isa ga bagʼa do ka nee i se: «I nʼir Koyoo zaa saaraa ra, de mo ir si bay nongu kaŋ ra i nʼa daŋ.»
Piyer nda taalibi faa fatta ka koy saaraa do. Ngi boro hinkaa zuru cere bande, taalibi faa zuru ka bisa Piyer, de a nʼa jin ka too saaraa do. A gunguma ka fuuni, a dii kaŋ kasancaa jisandi, amma a mana huru. Simoŋ Piyer kaŋ goo dumaa ga kaa. A huru saaraa ra, a dii kaŋ kasancaa jisandi nda šukkaa kaŋ bay ka bara Isa boŋoo ga, a mana jisandi kasance faa ra, amma a kunkunandi jere ga. Waatoo din taalibi faa kaŋ jin ka too saaraa do huru nga mo, a dii, a naanay. Zama hala waatoo din i mana faham Citaaboo šennoo se kaŋ nee kaŋ Isa ga hima ka tun bukawey ra.* 10 Woo banda ga, taalibey yee ngi do.
Isa bangay Maryama Magdala boraa se
(Matiyu 28.9–10; Marku 16.9–11)
11 Maryama ga kay taray, saaraa jeroo ga, a ga hẽe. Kaŋ a goo ma hẽe, a gunguma ka fuuni saaraa ra, 12 de a dii almalayka hinka kaŋ ga bankaaray kaarayyaŋ goo, i goo ma goro nongoo kaŋ ra Isa kunturoo bay ka jisandi, affoo goo boŋoo heroo ra, affaa goo cewey heroo ra. 13 I nee a se: «Woyoo, macin se nʼga hẽe?» A nʼi zaabi ka nee: «I nkʼay Koyoo zaa, de mo ay si bay nongu kaŋ ra i nʼa daŋ.» 14 Kaŋ a na woo har kul a ɲeli, de a dii Isa goo ma kay, amma a mana bay wala Isa no. 15 Isa nee a se: «Woyoo, macin se nʼga hẽe? May no nʼgʼa wiri?» A mma nee saddiŋaa koyoo no, a nee a se: «Ay koyoo, nda ni, ni kʼa ka koy, nongoo har ya ne kaŋ ra nʼnʼa daŋ, ya koy a zaa.» 16 Isa nee a se: «Maryama!» A ɲeli, de a nee a se Ebere šenni ra: «Rabbuni!» – maanaa «Alfagaa». 17 Isa nee a se: «Masʼay dii, zama ya na žigi ka koy [ay] Baaba Irkoy do jina. Amma koy agʼarmey do, de ma nee i se kaŋ ay ga žigi ka koy ay Baaba do kaŋ ti war Baaba, ay Koyoo do kaŋ ti war Koyoo.»
18 Maryama Magdala boraa koy bayrandi taalibey se ka nee i se kaŋ nga dii ir Koyoo, de a na hayey wey har nga se.
Isa bangay nga taalibey se
(Matiyu 28.16–20; Marku 16.14–18; Luka 24.36–49)
19 Hanoo din hunday, jirbiiyyaa zaari jinaa kaŋ ti alhadoo, alaasaroo ra, hugoo kaŋ ra taalibey goo miɲey ga daaba Alyahuudey hunburay se. Isa kaa ka kay gamey ra, a nee i se: «Alaafiyaa ma kaa war ga!» 20 Kaŋ a na woo har, a na nga kabey nda nga caraa cebe i se. Taalibey ɲaali nda ir Koyoo diiroo. 21 [Isa] nee i se koyne: «Alaafiyaa ma kaa war ga!» Takaa kaŋ nda ay Baaba Irkoy nʼay sanba, agay mo ga war sanba. 22 Šennoo woo banda ga, a na miɲoo hewoo funsu i ga ka nee i se: «Wa dii Hundi Henanantaa! 23 Borey kaŋ war ga ngi zunubey yaafa, i ga yaafandi, wey kaŋ war wanji ka ngi zunubey yaafa, i si yaafandi.»
Isa bangay Toma se
24 Toma kaŋ se i ga nee Taway, taalibi woy cindi hinkaa (12) affoo sii i bande waatoo kaŋ Isa bangay. 25 Taalibey cindey cindi i ga nee a se: «Ir dii ir Koyoo.» Amma a nee i se: «Nda ay mana dii nga kabey pontey dogey, nda ay manʼay kabe-izoo daŋ pontey dogey ra, nda ay manʼay kaboo daŋ caraa ra, laabudda, ay si naanay.»
26 Jirbi yaaha banda ga, Isa taalibey goo kunehere koyne, de Toma goo i bande. Isa kaa, hugoo miɲey ga daaba, a kay gamey ra. A nee i se: «Alaafiyaa ma kaa war ga!» 27 Woo banda ga, a nee Toma se: «Ni kabe-izoo daŋ ne, ay kabey guna, kate ni kaboo mo, a daŋ ay caraa ra. Masi tee boro kaŋ si naanay, amma ma naanay!» 28 Toma nʼa zaabi ka nee: «Ni ti ay Koyoo, ay Irkoy!» 29 Isa nee a se: «Zama nʼdii agay, nga se ni naanay. Borey duu gomni kaŋ mana dii agay, amma i naanay.»
Citaaboo woo hantumyanoo addaliloo
30 Isa yee ka tammaasa kayfante booboyaŋ tee koyne [nga] taalibey jine kaŋ mana hantumandi citaaboo woo ra. 31 Hayey wey hantumandi hala war ma naanay kaŋ Isa ti Almasihu, Irkoy Izʼaroo, de nda war naanay, war ma duu nga maaɲoo ra hunayan.
* 20:9 20.9 Zabur 16.10.