21
Isa bangay taalibi iyye se
Woo banda ga, Isa bangay koyne taalibey se Tiberiyad isabangoo jeroo ga. Takaa ne kaŋ nda a bangay: Simoŋ Piyer, nda Toma kaŋ se i ga nee Taway, nda Nataniyel kaŋ Kana kaŋ goo Galile boro no, nda Zebede izʼarey, nda nga taalibey boro hinka koyne goo cere bande. Simoŋ Piyer nee i se: «Ay ga koy hamiisa hoo.» I nee a se: «Ir mo, ir ga koy ni bande.» I fatta ka koy huru harihiyoo ra. Cijinoo woo, i mana baffoo dii.
Subbaahi tayaa ra, Isa goo ma kay guraa ga, amma taalibey mana bay wala Isa no. Isa nee i se: «Zankey, hamiisa sii war kone?» I nʼa zaabi ka nee: «Kalaa.» A nee i se: «Wa filijoo warra hiyoo caraw gumaa here, war ga duu.» I nʼa warra, i mana hin kʼa cendi koyne, hamiisaa booboyanoo maaganda se. Taaliboo kaŋ Isa ga bagʼa nee Piyer se: «Ir Koyoo no!» Za Simoŋ Piyer maa kaŋ ir Koyoo no, a na nga kaayoo daŋ, zama gaa koonu no a goo, de a na nga boŋ cetaw isabangoo ra. Taalibey cindey kaa nda hiyoo, i na filijoo kaŋ ga too nda hamiisa kursu, zama i si mooru guraa, kabedaaru zangu hinka (200) cine bara ngi nda guraa game.
Kaŋ i zunbu guraa ga, i dii denji-ciray kaŋ hamiisa goo a boŋ nda takula. 10 Isa nee i se: «Wa kate hamiisawey ra kaŋ war ne kʼi dii.» 11 Simoŋ Piyer huru hiyoo ra ka filijoo cendi kate guraa ga, a ga too nda hamiisa beeri zangu nda woyguu cindi hinza (153). Woo kul kaŋ duwandi, filijoo mana kottu. 12 Isa nee i se: «Wa kaa ka ŋaa.» Taalibey ba affoo mana yadda kʼa hãa ka nee: «May ti ni?» Zama i ga bay kaŋ ir Koyoo no. 13 Isa man, a na takulaa zaa kʼi noo, hamiisaa mo takaa din da. 14 Cee hinzantoo ti woo kaŋ Isa ga nga boŋ bangandi nga taalibey se, za a tun bukawey ra banda ga.
Isa nda Piyer faajikaaraa
15 Waatoo kaŋ i ŋaa ka ben, Isa nee Simoŋ Piyer se: «Simoŋ, Yehiya* izʼaroo, nʼga baa agay ka bisa borey wey wala?» A nee a se: «Ayyo, ay Koyoo, ni, nʼga bay kaŋ ay ga baa ni.» Isa nee a se: «Ay feeji-izey kur!» 16 Cee hinkantoo, a nee koyne: «Simoŋ, Yehiya izʼaroo, nʼga baa agay wala?» A nee a se: «Ayyo, ay Koyoo, ni, nʼga bay kaŋ ay ga baa ni.» Isa nee a se: «Tee ay feejey kurkaa.» 17 A nee a se cee hinzantoo ra: «Simoŋ, Yehiya izʼaroo, nʼga baa agay wala?» Piyer binoo maray kaŋ hala cee hinza a ga nee nga se: «Nʼga baa agay wala?» A nee a se: «Ay Koyoo, ni, nʼga haya kul bay, nʼga bay kaŋ ay ga baa ni.» [Isa] nee a se: «Ay feejey kur. 18 Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har ma ne, waatoo kaŋ nʼga zanka, nʼga ni gamoo haw nda ni boŋ, nʼga koy nongu kaŋ ra nʼbaa. Amma waati kaŋ ni žen, nʼga ni kabey šerre, de boroyaŋ ga ni gamoo haw, i ga ni ka koy nongu kaŋ nʼsi baa ra.» 19 A nka woo har ka cebe buuyanoo kaŋ nda Piyer ga kaa ka Irkoy jeerandi. Kaŋ a šelaŋ ka ben, a nee a se: «Hanga agay.»
Isa nda taaliboo kaŋ a ga bagʼa faajikaaraa
20 Piyer ɲeli, de a ga dii taaliboo kaŋ Isa ga bagʼa goo ma kaa ngi bande, boraa kaŋ hawraa waati a bere Isa gandey here ka nee a se: «Ay Koyoo, may ma ni nondi?» 21 Kaŋ Piyer ga dii a, a nee Isa se: «De woo, ay Koyoo, macin no ma kaa ka tee a ga?» 22 Isa nee a se: «Nda ay baa a ma cindi hala ya kaa, ni baa foo? Ni, hanga agay.» 23 Woo ga, šennoo dira armey game kaŋ taaliboo din si buu. Ka gar Isa mana nee a se kaŋ a si buu, amma a nka nee: «Nda ay baa, a ma cindi hala ya kaa, [ni baa foo?]»
Isa na haya booboyaŋ tee kaŋ mana hantumandi
24 Taaliboo din no ma hayey wey seedetaraa too, nga kʼi hantum. Ir ga bay mo kaŋ nga seedetaraa ti cimi.
25 Haya booboyaŋ goo no kaŋ Isa nʼi tee koyne. Nda i nʼi fesufesu kʼi hantum affoo-foo, ay si tammahã wala ba aduɲɲa ga hin ka citaabey zaa kaŋ ra i ga hantumandi.
* 21:15 21.15–17 Yehiya da se i ga nee Yunusa, Matiyu 16.17ra. 21:20 21.20 Zamnaa 13.25.