14
Pablo Cuiꞌne Bernabé Iconiore Paꞌiye
Pablopi cuiꞌne Bernabépi Iconiore paꞌijë judío pa̱i tsiꞌsi huëꞌena cacani Maijaꞌquë coca quëajëna, jai pa̱i judío pa̱i cuiꞌne judío pa̱i peocohuaꞌi sehuohuë. Sehuojëna, judío pa̱i sehuomaꞌcohuaꞌipi sa̱ñope yoꞌoja̱jë cajë judío pa̱i peocohuaꞌire cua̱ñejëna, sehuosicohuaꞌire coꞌaye cuasa huëohuë. Ja̱je coꞌaye cuasa huëo doꞌire ai tsoe ja̱ daripëna pëani Maijaꞌquë coca deꞌoyerepa quëahuë. Quëajëna, Maijaꞌquëpi pa̱i yoꞌo ti̱ꞌa maꞌñe yoꞌo tutu i̱siquëna, jaiye deꞌoyere yoꞌohuë. Ja̱je yoꞌojëna, Maijaꞌquë oiye i̱ohuaꞌi quëaye doꞌi quëꞌyerepa paꞌiye i̱ñopi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱ti daripë acohuaꞌipi caya tsëca huasicohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijë yecohuaꞌipi judío pa̱i cayere deꞌoye aꞌë, cacaëꞌë. Cajëna, yecohuaꞌipi Ëjaë jëjo saocohuaꞌi cayere deꞌoye aꞌë, cacaëꞌë. Ja̱je cajë paꞌijëna, judío pa̱ipi cuiꞌne judío pa̱i peocohuaꞌipi Pablore cuiꞌne Bernabére coꞌaye yoꞌojë quë̱na pë̱api je̱a joꞌañuꞌu cajë i̱ti daripë ëjaohuaꞌi ja̱ꞌre coca cani teꞌe ja̱je yoꞌoye deꞌoji, cuasa nëohuë. Cuasa nëoseꞌere asani Pablopi cuiꞌne Bernabépi catihuë, Listrana cuiꞌne Derbena Licaonia yejana cuiꞌne i̱ti yeja yequë daripë̱a paꞌiyena. Catini ja̱roje̱ quëahuë, deꞌo cocare.
Pablore Quë̱na Pë̱api Je̱añe
Listra daripëre teꞌi ë̱më tsi̱ꞌnëna cuꞌimaꞌquë ai deꞌosiquëpi pajiꞌi, coa ñuꞌiquëpi. Coa ñuꞌiquëpi Pablo quëayere asaquë Maijaꞌquëpi yëꞌëre ne coꞌyaye paꞌiji cuasaquë ñujiꞌi. Ñuꞌina, Pablopi i̱ ja̱je Maijaꞌquëre cuasaye asani 10 ai tutu capi:
“Huëni nëcajë̱ꞌë.”
Caquëna, ca macarepa teꞌere papi huëni nëcani cuꞌi huëopi. 11 Ja̱je Pablo yoꞌouna, ñani Licaonia cocapi tutu cuijë cahuë:
“Diusuohuaꞌipi pa̱ije paꞌiohuaꞌi deꞌoni mai quëꞌrona cajeni yoꞌoyë.”
12 Cajë Bernabéni diusu Zeus hueꞌyohuë. Hueꞌyojë Pabloni i̱ti coca ca doꞌire Hermes hueꞌyohuë. Listra pa̱i diusu mamire hueꞌyohuë. 13 Ja̱ maca yuretaꞌa pa̱i daripë caca saꞌro yëꞌquë macare diusu Zeuste se̱ huëꞌe paquëpi i̱ti huëꞌe ñacai ëjaëpi duruhue̱quëre cuiꞌne deꞌo joro neseꞌere dapi. Dani Jesús jëjo saocohuaꞌire deꞌocohuaꞌire paꞌni caquë se̱siꞌi, caquë yoꞌopi. Yoꞌoquëna, yecohuaꞌije̱ i̱ ja̱ꞌre se̱ñuꞌu, cajë yoꞌohuë. Yoꞌojë i̱ohuaꞌi ai yoꞌojë pacohuaꞌini nëicohuaꞌire huani coa i̱sijë se̱ñuꞌu, cajë yoꞌohuë. 14 Yoꞌoyere asani Bernabépi cuiꞌne Pablopi coꞌaji, ja̱ yoꞌoye cajë. Juꞌi ca̱ñana coꞌrëjë, cuijë sa to̱mejaëꞌë, i̱ohuaꞌi jopona. 15 Ñeje cuihuë:
“¿Merepa mësaru ja̱je yoꞌoyeꞌni? Yëquë cato mësaruje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. Yure mësaru coa yoꞌoye je̱oni Maijaꞌquë i̱ti yeja, maꞌtëmo, jai tsiaya cuiꞌne siꞌaye i̱ote paꞌiye deꞌhuasiquëre pani sehuoni paꞌija̱jë cajë quëañuꞌu cajë daisicohuaꞌi aꞌë. 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yequë muꞌseña cato i̱ohuaꞌiseꞌe i̱ohuaꞌi yëyeje̱ yoꞌojë paꞌija̱jë caquë ñapi, Maijaꞌquë. 17 Ja̱je yoꞌojë paꞌitoje̱ Maijaꞌquëpi deꞌoye yoꞌoyeja̱ꞌa i̱ñopi, yëꞌë paꞌiye caquë. Ja̱je paꞌina, i̱pi mësarute oco cuiꞌne deꞌoye quë̱quëna tëaye cuiꞌne a̱iñe cuiꞌne sihuajë paꞌiye i̱siji.”
18 Ja̱je siꞌaye canije ai yoꞌojë maña duruhue̱quëre huaiye pa̱jëꞌë, cajë ë̱sehuë, diusuohuaꞌire i̱sijë se̱ñuꞌu cajë yoꞌocohuaꞌire.
19 Ja̱je yoꞌojë ca maca da ti̱tahuë, Israel pa̱i, Antioquía yeja cuiꞌne Iconia yeja paꞌicohuaꞌi. Ja̱ohuaꞌipi ti̱tani ti̱ñe cuasayena pa̱ire po̱nahuë. Po̱narena, Pablore quë̱na pë̱api je̱a joꞌahuë. Je̱a joꞌani huani je̱ohuë, cuasajë pa̱i paꞌi daripë hueꞌsena quërë etohuë. 20 Quërë je̱orena, sehuosicohuaꞌipi i̱ u̱i hue̱ꞌñana tsiꞌsini nëcajëna, huëjiꞌi. Huëni pa̱i daripëna cacapi. Cacasiquëpi ñatasi muꞌse Bernabé ja̱ꞌre co̱ni Derbe daripëna saëꞌë.
21 Sani ja̱ro Derbena deꞌo coca quëajëna, jai pa̱i sehuohuë. Sehuorena, ñani ja̱ropi Listrana, Iconiana cuiꞌne Antioquía darina coꞌihuë. 22 Coꞌini, ja̱ro sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌire yoꞌo jujamaꞌpë ñese tuijë̱ꞌë, cahuë. Cajë cuiꞌne Maijaꞌquëre cuasare pajë paꞌijë̱ꞌë, cahuë. Ja̱je cajë cuiꞌne yequeje̱ cahuë, Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌtena cacañuꞌu cani jaiye ai yoꞌoye paꞌiji. 23 Ja̱je cajë cuiꞌne yequeje̱ sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱a ñape i̱ohuaꞌi ëjaohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌire nehuë. Neni a̱o a̱imaꞌcohuaꞌipi Maijaꞌquëre se̱jë yoꞌo tëjini icohuaꞌire deꞌoye ñacaijë̱ꞌë, cajë Maijaꞌquëre se̱cacaëꞌë, i̱ohuaꞌi sehuosiquëna.
Antioquíana Pablopi Cuiꞌne Bernabépi Coꞌiye
24 Pisidia yeja sa tëto sani Panfilia yejana ti̱ꞌahuë. 25 Ti̱ꞌani Perge yeja paꞌicohuaꞌire deꞌo coca quëahuë. Quëa tëjini Antalia daripëna saëꞌë. 26 Sani ja̱rona yuretaꞌa yohuëna aya mëni Antioquíana, Maijaꞌquë oiye ayepi necaijë̱ꞌë cajë cua̱ñe sitona, i̱ohuaꞌi deꞌoye i̱ti caseꞌeje̱ ne tëji sitona coꞌihuë. 27 Coꞌini Antioquíana ti̱tani siꞌa sehuosicohuaꞌire siꞌsoni Maijaꞌquë i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni yoꞌoquëna, Ëjaëpi judío pa̱i peocohuaꞌipi sehuoja̱jë caquë ja̱to saꞌroje̱ paꞌiore huiꞌyocaquëna, deꞌoye sehuoseꞌere quëahuë. 28 Quëasicohuaꞌipi sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni i̱ti macana pëani tsoe paëꞌë, ja̱rote.