13
Bernabé Cuiꞌne Saulo Yoꞌo Huëoye
Antioquía yejare Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi cuiꞌne Maijaꞌquë coca yeꞌyacohuaꞌi paëꞌë, sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. Icohuaꞌipi paëꞌë, Bernabé, Simón yequë mami Negro hueꞌequë, yequë Lucio Cirene aquë pajiꞌi, Manaén pajiꞌi, (Herodes ja̱ꞌre ai deꞌosiquë Galilea yeja cua̱ñequë paꞌisiquë) cuiꞌne Saulo pajiꞌi. Ja̱je paꞌicohuaꞌipi teꞌe muꞌse a̱imaꞌcohuaꞌipi mai Ëjaëre se̱jëna, deꞌo joyopi capi:
“Ja̱ohuaꞌire Bernabére cuiꞌne Saulore jëjo saojë̱ꞌë, yëꞌë nejajë caquë soiseꞌe nejaꞌcohuaꞌire.”
Caëna, a̱imaꞌpë Maijaꞌquëre se̱ni tëjini ja̱ohuaꞌire jë̱ñapi jëjo pajë se̱cacani jëjo saohuë, se ñajë saijë̱ꞌë cajë.
Chipre Pa̱ire Yëhuoye
Maijaꞌquë joyopi jëjo saoquëna, saicohuaꞌipi Bernabé cuiꞌne Saulo saëꞌë, Seleucia daripëna saicohuaꞌipi. Ja̱ropi jai yohuëna aya mëni Chipre hueꞌe saodohuëna saëꞌë. Saicohuaꞌipi Salamina yo saꞌrona ti̱ꞌani judío pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñana Maijaꞌquë coca quëa huëohuë. Juan i̱ohuaꞌire co̱casiꞌi caquë saisiquëje̱ i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre pajiꞌi. Siꞌa saodohuë quëaroja̱ijë Pafos daripëna sa ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani ja̱rona ñahuë, Israel pa̱ipi dahuëpi Barjesús hueꞌequëre. Ja̱ëpi Maijaꞌquë cocare cayë caquë pa̱ire cosoquë yoꞌoquë pajiꞌi. Ja̱ë dahuëpi Sergio Paulo ta̱ꞌñe asaquë ja̱ꞌre pa̱i ëjaë ja̱ꞌre pajiꞌi. Paꞌina, pa̱i ëjaëpi Bernabére cuiꞌne Saulore quërëja̱ijaꞌcohuaꞌire jëjo saopi, Maijaꞌquë coca quëajëna, asayere yë. Ja̱je yoꞌoquëtaꞌare griego pa̱i coca cato Elimas hueꞌequëpi dahuëpi pa̱i ëjaë sehuoyere ë̱sequë Bernabére cuiꞌne Saulore sa̱ñope capi. Caquëna, Saulopi Pablo hueꞌequëpi Maijaꞌquë joyo ti̱mësiquëpi i̱te ai ñani, 10 capi:
“¡Cosou, coꞌaquërepa, huati mamaquë siꞌaye deꞌoyere sa̱ñope yoꞌoquë ai! ¿Je yëhua Ëjaëre sa̱ñope yoꞌoye je̱ojaꞌquë aꞌni, mëꞌë? 11 Yure Maijaꞌquëpi mëꞌëre siꞌsesipi. Siꞌsequëna, tsoe muꞌseña ñamaꞌë paꞌi cuiꞌne ë̱së miañeje ñamaꞌë paꞌija̱ꞌquë aꞌë, mëꞌë.”
Ca macarepa Elimas ñamaꞌquë deꞌopi, ñamije paꞌioseꞌere ñaquë deꞌoni. Ja̱ maca i̱te jë̱tëna tse̱ꞌejë cuaja̱ꞌcohuaꞌini coꞌepi. 12 Ja̱re ñani ai deꞌoyere paꞌë, Ëjaë aye yeꞌyaye cuasaquë pa̱i ëjaë sehuopi.
Pablo Cuiꞌne Bernabé Antioquíare Paꞌiye Pisidia Yejare
13 Pablo cuiꞌne i̱te co̱cohuaꞌi jai yohuëna aya mëni Pafos daripë je̱oni Perge daripëna ti̱ꞌahuë, Perge daripë Panfilia yeja quëꞌro acona. Ja̱rona Juan je̱oni Jerusalénna coꞌipi. 14 Perge sa sani Pisidia yeja quëꞌro daripëna Antioquíana ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani huajë muꞌse paꞌina, Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena cacani jaꞌruhuë. 15 Jaꞌruni ñuꞌijëna, tsiꞌsi huëꞌe ëjaohuaꞌipi cua̱ñeseꞌe cuiꞌne Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyasi pëpë ña tëjini cahuë:
“Aꞌyë dohuë, pa̱ire yëhuoye paꞌito quëajë̱ꞌë, yurepi.”
16 Carena, ja̱ maca Pablo huëni nëcani jë̱tëpi camaꞌpë caquë jaꞌjëni capi:
“Ë̲mëohuaꞌi Israel pa̱i cuiꞌne siꞌaohuaꞌi yequë pa̱i Maijaꞌquëre caꞌracohuaꞌi asajë̱ꞌë. 17 Israel pa̱i Diusupi mai aiohuaꞌire joꞌya nepi. Joꞌya neni ja̱ohuaꞌija̱ꞌa jai pa̱i jojo saiye nepi, yequë pa̱i yeja Egíptore paꞌi maca cuiꞌne ja̱ jeteyoꞌje i̱ tutupi yoꞌoquë etopi, ja̱ yeja paꞌisicohuaꞌire. 18 Etouna, Israel pa̱ipi cuarenta o̱metëca pa̱i peo hue̱ꞌña cue̱nesi yejaja̱ꞌa cuꞌijë yoꞌojëna, Maijaꞌquëpi i̱ohuaꞌire deꞌoye ñacaijiꞌi, yoꞌo jujamaꞌë. 19 Ja̱je yoꞌoquë siete tsëcapë̱arepa Canaán yeja paꞌicohuaꞌire nejopi, ja̱ohuaꞌi yejare mai aipëna i̱sisiꞌi caquë. 20 Siꞌaye iye yoꞌoye cato cuatrocientos cincuenta o̱metëca pajiꞌi. Ja̱ paꞌisi jeteyoꞌje yuretaꞌa Maijaꞌquëpi Israel pa̱i yoꞌoyere ñani ca tëji ëjaohuaꞌire i̱sipi, Maijaꞌquëre quëacaiquë Samuel paꞌi macaja̱ꞌa. 21 Ja̱je yoꞌoye paꞌina, yuretaꞌa se̱iꞌë, yëquëre cua̱ñe ëjaëre pare necaijë̱ꞌë cajë. Se̱jëna, Maijaꞌquëpi Cis mamaquë Saúlni pa̱i ëjaëre necajiꞌi, cuarenta o̱metëca i̱ohuaꞌire cua̱ñejaꞌquëre. Ja̱ë cato Benjamín tsëcapë aquë pajiꞌi. 22 Paꞌina, jeteyoꞌje Maijaꞌquëpi Saúlre pa̱i ëjaërepa paꞌiye jioni Davidna i̱sipi, pa̱i ëjaërepa paꞌiye. Davidni Maijaꞌquë capi, ñeje: ‘Isaí mamaquë David cato yëꞌë yëyere yoꞌosiꞌi cuasaji. Ja̱je paꞌipi, yëꞌë ña hue̱ꞌñaje deꞌoye yoꞌoquë api.’ 23 Ja̱je paꞌina, i̱ ca nëoseꞌeje̱ paꞌye Israel pa̱ire huasosiꞌi caquë jëjo daopi, Jesure. Jesús cato David tsëcapë aquë pajiꞌi. 24 Ja̱ yëꞌtaꞌa Jesús daimaꞌnë Juanpi siꞌa Israel pa̱ire Maijaꞌquë coca quëapi. Quëaquë capi, ja̱ꞌnë cuasaseꞌere je̱oni Maijaꞌquëna po̱nëjëꞌë. Po̱nëjëna, oco doye paꞌiji. 25 Casiquëpi je̱ꞌnë i̱ pani tëjiye ti̱ꞌaquëna, capi Juan: ‘Yëꞌë mësaru cuasayeje̱ paꞌi peoyë. Yëꞌë paꞌisi jeteyoꞌje teꞌi jerepa paꞌipi daiji. Ja̱ëre yëꞌë i̱ zapato dutacaiyeque peoquëpi, teaye paꞌi aꞌë.’
26 Ja̱je paꞌiye sëte ë̱mëohuaꞌi Maijaꞌquë doꞌijë Abraham tsëcapë acohuaꞌi, cuiꞌne mësaru ti̱ohuaꞌi, Maijaꞌquëre caꞌrajë i̱ yëyeje̱ paꞌicohuaꞌi, iye huaso coca mësaru asa ja̱ꞌñere jëjo daoseꞌe aꞌë. 27 Jerusalén paꞌicohuaꞌi cuiꞌne i̱ohuaꞌi ëjaohuaꞌije̱ Jesure huesëjë coa pa̱ije paꞌire ñahuë. Ñajë cuiꞌne huajë muꞌseña ñape pa̱i tsiꞌsi huëꞌepi Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyaseꞌere ñanije asa ti̱ꞌañe pa̱huë. Pa̱jë ja̱re i̱ohuaꞌipi Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi caseꞌere yoꞌo ti̱ꞌacaëꞌë, Jesure huani je̱o maca. 28 Jesús coꞌaye yoꞌoseꞌere ti̱ꞌamaꞌpëtaꞌa Jesure huani je̱oñere Pilatopi soldado pa̱ina cua̱ñejaquë cajë se̱iꞌë. 29 Ja̱ jeteyoꞌje yuretaꞌa siꞌaye iye yoꞌo ja̱ꞌñere toyaseꞌe cayere yoꞌo tëjini so̱quë sarahua dequëni casani yejana ta̱huë. 30 Ja̱je yoꞌosiquëtaꞌare Maijaꞌquëpi i̱te huajëquëre huëopi. 31 Huëosiquëpi Jesús jai so̱ muꞌseña ñaiquë i̱ñopi, i̱ ja̱ꞌre co̱ni Galileapi Jerusalénna saina, saisicohuaꞌire. Yure ja̱ohuaꞌipi i̱ coca quëacohuaꞌi paꞌiyë.
32 Ja̱je paꞌiye sëte yëquë mësarute deꞌo cocare quëayë, mai aiohuaꞌire ca nëoseꞌere yoꞌo ti̱ꞌapi, mai paꞌi maca i̱ ca nëosi tsëcapë acohuaꞌina. 33 Ja̱ i̱ ca nëoseꞌere yoꞌo ti̱ꞌaquë Jesure ju̱ꞌisiquëni huajëquëre huëopi, Maijaꞌquëpi. Salmos cayaye acore toyaseꞌeje̱ paꞌye yoꞌopi. Ja̱pi caji, ñeje: ‘Mëꞌë yëꞌë mamaquë aꞌë. Yurepi yëꞌë mëꞌë jaꞌquë aꞌë.’ 34 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë yequë hue̱ꞌña toyaseꞌeja̱ꞌa capi: ‘Davidre i̱sija̱ꞌquë aꞌë, ca nëoseꞌere. Deꞌoyere pare nuñerepa ca nëoseꞌere i̱sija̱ꞌquë aꞌë, mëꞌëre.’ Ja̱je paꞌina, tsoe Maijaꞌquëpi quëapi, ju̱ꞌisiquëpi huëi ja̱ꞌñe cuiꞌne i̱ ca̱pë ja̱ꞌjuñe pa̱ ja̱ꞌñe. 35 Ja̱je paꞌina, yequë hue̱ꞌña toyaseꞌe caji: ‘Mëꞌë joꞌyaë deꞌoquërepa ca̱pë ja̱ꞌju huesëye mëꞌëpi ë̱seja̱ꞌquë aꞌë.’ 36 Deꞌoji, yure ja̱je paꞌiye sëte casiꞌi. David cato Maijaꞌquë i̱te cua̱ñeseꞌeje̱ paꞌye i̱ pa̱ire necani tëjini ju̱ni huesëpi, i̱ aiohuaꞌi ju̱ꞌiseꞌeje̱ paꞌye. Ja̱je ju̱ni i̱ ca̱pë ja̱ꞌju huesëpi. 37 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ë, Maijaꞌquë huëosiquë Jesús ca̱pë cato ja̱ꞌjuñe pa̱pi. 38-39 Ja̱je paꞌiye sëte mësaru Maijaꞌquë doꞌijëpi asaye paꞌiji, Jesuja̱ꞌa coꞌaye yoꞌoseꞌe oni yeje cua̱ñoñe paꞌiji, cajë. Ja̱je paꞌina, siꞌaye Moisés cua̱ñeseꞌe oni yejeye pa̱seꞌere Jesure i̱re pare asacohuaꞌire oni yejeye paꞌiji, i̱tire paꞌë. 40 Deꞌhua ñajëꞌë, mësaruna Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyaseꞌe to̱mequë i̱ohuaꞌi toyaseꞌe cato caji:
41 Nuñere pare ñajëtaꞌa coꞌaji cajë coecohuaꞌi, ne huesëjë̱ꞌë.
Mësaru paꞌi muꞌseña yëꞌëpi coꞌamañare nequëna,
Yecohuaꞌipi mësarute quëatoje̱ care payë cajë sehuocaiye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
42 Judío pa̱i tsiꞌsi huëꞌepi Pablo cuiꞌne i̱ cajeohuaꞌi co̱ni etajëna, tsi̱ꞌnëna, judío pa̱irepa peocohuaꞌipi cahuë: Yequë semana huajë muꞌse paꞌina, cuiꞌnare quëajë̱ꞌë, yëquëre. 43 Ca tëjisi maca tsiꞌsi huëꞌepi Pablo cuiꞌne Bernabé saijëna, jai pa̱i judío pa̱ipi cuiꞌne judío pa̱i peocohuaꞌipi judío yeꞌyayena huero yeꞌyesicohuaꞌipi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre saëꞌë. Saijëna, i̱ohuaꞌipi yëhuojë cahuë. Nuñerepa Maijaꞌquë mësarute oi soiseꞌere paꞌijë̱ꞌë, yoꞌo jujamaꞌpë.
44 Casicohuaꞌipi yequë semana huajë muꞌse ti̱ꞌaëna, ja̱ daripë paꞌicohuaꞌipi siꞌaohuaꞌi tsiꞌsiye jaꞌi maca jai pa̱i tsiꞌsihuë, Maijaꞌquë coca asañuꞌu cajë. 45 Tsiꞌsijëna, ñani Israel pa̱ipi ë̱sejë oijë Pablo ai coꞌaquë api sa̱ñope ca huëohuë. 46 Cajëna, Pablopi cuiꞌne Bernabépi quëcojë sa̱ñope cahuë, i̱ohuaꞌire:
“Mësaru judío pa̱ini duꞌru macarepa Maijaꞌquë coca quëaye paꞌiji. Paꞌisiconi mësarupi coejë cuiꞌne ti pani huesëyere paye cuasamaꞌpëna, yure cato judío pa̱i peocohuaꞌina sani quëaye paꞌiji. 47 Ja̱je paꞌina, Ëjaëpi yëquëre cua̱ñequë capi:
Siꞌa pa̱ire miacaija̱ꞌquëre je̱oñë, mësarute.
Yëꞌë huaso cocare siꞌa hue̱ꞌña soꞌo paꞌicohuaꞌire quëacaijë̱ꞌë.”
48 Ja̱je caquëna, asani judío pa̱i peocohuaꞌipi sihuajë siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë coca ai deꞌoye aꞌë, cajë ti pani huesëyere ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë, caquë ña nëosicohuaꞌipi sehuohuë. 49 Sehuojëna, ja̱je Maijaꞌquë coca quëahuë, ja̱ yeja paꞌicohuaꞌire. 50 Ja̱je sehuojëtaꞌare judío pa̱ipi Pablore cuiꞌne Bernabére eto saoñuꞌu cajë, deꞌo nomiohuaꞌi ja̱ꞌre cuiꞌne deꞌo ë̱mëohuaꞌire cuiꞌne i̱ti daripë ëjaohuaꞌi ja̱ꞌre coca cahuë, sa̱ñope ja̱ohuaꞌire yoꞌoñuꞌu cajë cani sa̱ñope yoꞌojë etohuë. 51 Etorena, saijë i̱ohuaꞌi nëcañoa yaꞌore ti̱ꞌto to̱huë, ja̱ohuaꞌi yoꞌoyere sa̱ñope cayere i̱ñojë. Ja̱je yoꞌoni Iconiana saëꞌë. 52 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱ti sehuosicohuaꞌi cato sihuahuë, deꞌo joyopi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre paꞌina.