12
Santiagore Huaiye Cuiꞌne Pedrore Coye
Ja̱ muꞌseña pa̱i ëjaë Herodespi sehuosicohuaꞌi acohuaꞌire jo̱sa yoꞌoquë, Santiagore huaꞌtipi huani je̱ojëꞌë cua̱ñeina, huani je̱ohuë, Juan majaꞌyëre. Yoꞌorena, judío pa̱ipi ñani sihuajëna, Herodespi Pedroreje̱ tse̱ani copi, sihuaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë caquë. Iye cato yoꞌopi, levadura ne maꞌñe pan a̱ijë tsiꞌsi maca. Ja̱je yoꞌoquë Pedrore tse̱ani co hue̱ꞌñana copi, cuatro tsëca soldado pa̱i ñajë nëca hue̱ꞌñana, teꞌe tsëcapëre cuatro paꞌiohuaꞌi paꞌi hue̱ꞌñana. I̱ cato Egíptopi Maijaꞌquë Israel pa̱ire etoquë paꞌiseꞌere cuasajë, tsiꞌsi tëjisi maca tse̱asiquëre etoni pa̱ire i̱ñosiꞌi cuasaquë yoꞌopi. Ja̱je paꞌina, Pedro cato tse̱a cua̱ñosiquëpi pajiꞌi, etamaꞌquë cajë ña hue̱ꞌñare. Ja̱je paꞌitoje̱ sehuosicohuaꞌi cato Maijaꞌquëni se̱jë paëꞌë, siꞌa joyorepa cuasajë Pedroni cajë.
Pedro Cosiquëni Maijaꞌquëpi Etoye
Herodes ñaminaꞌa Pedrore etoni pa̱ire i̱ñosiꞌi cuasaquëna, Pedro cato huëore ca̱jiꞌi, caya soldado pa̱ina quë̱na mepi se sëasiquëpi jopore pare u̱i. Ca̱ina, yequë soldado pa̱ipi pa̱ire co huëꞌe eta saꞌrore etamaꞌquë cajë ñajë nëcahuë. Ja̱je paꞌi macarepa mai Ëjaë hui̱ñaë siꞌa co tuꞌrihuë mia merepa ñai nëcapi. Ja̱ maca Pedrore pato sëtoni capi:
“Esa huëijë̱ꞌë.”
Caquëna, jë̱ña hue̱seꞌe paꞌiseꞌe joye to̱mepi. Ja̱ maca Ëjaë jëjo daoquëpi capi:
“Mëꞌë ca̱ña su̱ñajëꞌë, cuiꞌne zapatoje̱ su̱ñajëꞌë.”
Caquëna, yoꞌoquëna, cuiꞌne yequeje̱ capi:
“Mëꞌë dëi juꞌi ca̱je su̱ñani yëꞌë ja̱ꞌre daijë̱ꞌë.”
Caëna, mai Ëjaë jëjo daoquë jeteyoꞌje dani etapi, coa huesërepa. Mai Ëjaë jëjo daoquëpi yoꞌoji, cuasamaꞌë pajiꞌi, coa ca̱ni ñañë cuasaquëpi. 10 Cuasaquëtaꞌa duꞌru nëcajë ñacohuaꞌire sa tëto sani cayaye acohuaꞌire sa tëto sani yuretaꞌa maꞌana eta hue̱ꞌñarepa acore ti̱ꞌarena, i̱oseꞌe huiꞌyo eta saꞌro huiꞌyona, etani maꞌajaꞌa teꞌe saëꞌë. Ja̱je co̱ni saiquëpi mai Ëjaë jëjo daoquëpi peo hue̱ꞌña sajiꞌi, teꞌire je̱oni.
11 Je̱o saquëna, yuretaꞌa Pedropi capi:
“Yuretaꞌa asayë, Herodes ñaminaꞌa yëꞌëre yoꞌo ja̱ꞌñere cuiꞌne Israel pa̱i yëꞌëre yoꞌoye yëyere Ëjaëpi asani i̱ hui̱ñaëre huasoja̱ꞌquëre jëjo daopi.”
12 Ja̱je yoꞌou cuasani Pedropi sajiꞌi, Juan pëca jaꞌco María huëꞌena Juanpi yequë mamije Marcos hueꞌequë pëca jaꞌco quëꞌrona. Ja̱rote jai pa̱i tsiꞌsicohuaꞌipi paëꞌë, Maijaꞌquëni se̱jë. 13 Paꞌijëna, Pedropi maꞌa eta saꞌrona ti̱ꞌani tëꞌcapi, soiquë. Soiquëna, asani teꞌo nomi tsi̱o Rode i̱o mami hueꞌecopi ¿nepi soiyeꞌni? cuasani sani ñasiꞌi caco eta saꞌro quëꞌrona dacoꞌë. 14 Dani Pedro yëꞌore asani sihuaco eta saꞌro huiꞌyocaimaꞌo coꞌye huëꞌhuë cacao, Pedropi eta saꞌrore paꞌiji quëasiꞌi caco. 15 Quëacona, i̱ohuaꞌipi i̱ote cahuë:
“Cuepeco, caco.”
Cajëna, cao:
“Nuñerepa cayë.”
Cacona:
“Pedrore ñacaiquë maꞌtëmo aquë paꞌini.”
16 Cajëna, ja̱ yëꞌtaꞌa Pedropi tëꞌcaye je̱omaꞌë pajiꞌi. Paꞌina, huiꞌyoni i̱te ñani ai quëquëhuë. 17 Quëquëjëna, jë̱tëpi camaꞌpë caquë yoꞌoni je̱orena, i̱te co hue̱ꞌñapi etoseꞌere quëapi. Quëaquë capi:
“Santiagore cuiꞌne yecohuaꞌire sehuosicohuaꞌire quëacaijë̱ꞌë, yëꞌëre etoseꞌere.”
Cani yequë hue̱ꞌñana sajiꞌi.
18 Ñata to̱mesi maca Pedro peoquëna, soldado pa̱i ai cuasajë huesëjë sa̱ꞌñe ai yoꞌojë cahuë. 19 Yoꞌojë cajëna, Herodespi cua̱ñepi, Pedrore coꞌejë̱ꞌë caquë. Cua̱ñeina, coꞌe jujahuë. Coꞌe jujarena, deꞌoye ñajëꞌë casicohuaꞌipi ñamaꞌpë paꞌisicohuaꞌire huani je̱ojëꞌë, cua̱ñepi. Cua̱ñeina, huani je̱ohuë, soldado pa̱ire. Ja̱je yoꞌosi jeteyoꞌje Herodes Judea paꞌiye je̱oni Cesareana sani pajiꞌi.
Herodes Ju̱ꞌiseꞌe
20 Herodes Sidón pa̱ire cuiꞌne Tiro pa̱ire pë̱i pajiꞌi. Paꞌina, i̱ohuaꞌipi pa̱i ëjaë Herodesre ca deꞌhuañuꞌu, cajë teꞌe. Ja̱je yoꞌoñuꞌu cahuë. Casicohuaꞌipi i̱ quë̱no macarepa co̱cai paꞌiquë Blasto hueꞌequëna cajeohuaꞌi deꞌohuë. Deꞌoni ja̱ëjaꞌa se̱iꞌë, Herodesre deꞌoye pë̱imaꞌëna, paꞌiyere. Tiro cuiꞌne Sidón pa̱i cato Herodes yejana a̱o huerocohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌina, ja̱je yoꞌohuë. 21 Ja̱je yoꞌosicohuaꞌini yequë muꞌse Herodespi capi, ja̱ muꞌse pa̱i tsiꞌsiye paꞌiji, caëna, tsiꞌsirena, deꞌo ca̱ñarepa su̱ñasiquëpi i̱ ñuꞌi pa̱ire cua̱ñe hue̱ꞌñana jaꞌruni cocare capi, pa̱ire. 22 Caquëna, asacohuaꞌipi tutu cuihuë. Ñeje cajë:
“Maijaꞌquëpi caji, pa̱ipi caye pa̱ji.”
23 Cajëna, Ëjaë hui̱ñaëre jëjo daoquëpi ju̱ꞌiñe nepi, i̱te, ja̱re i̱ti yoꞌojë ca macapi. Neina, pecona a̱o ju̱jiꞌi. Maijaꞌquëre jerepa paꞌipi cacaimaꞌ doꞌire ju̱jiꞌi, i̱jaꞌa coꞌye Maijaꞌquëje̱ paꞌi aꞌë caquë sihuaquë asa doꞌire.
24 Ja̱je yoꞌojë paꞌijëna, Maijaꞌquë coca cato jerepa jai sajiꞌi. Jai saina, siꞌa hue̱ꞌña i̱ti cocare quëahuë.
25 Bernabé cuiꞌne Saulo coꞌamaña ne tëjini Jerusalénpi coꞌijë Juanreje̱ dahuë, yequë mami Marcos hueꞌequëreje̱.