11
Pedro Sehuosicohuaꞌire Quëaye
Israel pa̱i tsëca peocohuaꞌipi Maijaꞌquë coca deꞌoyerepa sehuoseꞌere Jesús jëjo saocohuaꞌipi cuiꞌne yëquë sehuocohuaꞌipi asahuë, Judea paꞌicohuaꞌipi. Asani Pedropi Jerusalénna coꞌina, Israel pa̱i sehuoye sehuocohuaꞌipi i̱ yoꞌoseꞌere sa̱ñope cahuë.
Cajë i̱te se̱iꞌë:
“¿Me yoꞌoquë Israel pa̱i peocohuaꞌi huëꞌena cacani i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni a̱i yoꞌo uꞌni?”
Cajëna, Pedropi siꞌaye i̱te duꞌru macarepa huëoni yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye ja̱ohuaꞌire quëapi:
“Jope daripëre paꞌi Maijaꞌquëre se̱i ca̱ni ñañeje paꞌye ñahuë. Ñaquëna, maꞌtëmopi jai ca̱ꞌtipëje̱ paꞌiona, ayasi tuꞌure cajeseꞌe si̱capë̱a que̱ꞌquesicona, yëꞌë quëꞌrona casaëna, ñahuë. Ayasi tuꞌure ñaquëna, siꞌaohuaꞌi nëicohuaꞌi, a̱ñaje paꞌiohuaꞌi coti saihuëpi cuꞌicohuaꞌi, cuiꞌne jaꞌjëcohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijëna, yëꞌëre yëꞌoseꞌe jutapi: ‘Pedro huëijë̱ꞌë. Huëni huani a̱ijëꞌë,’ capi. Caquëna, cahuë: ‘Pa̱siꞌi, Ëjaë. A̲i maꞌñe aꞌë. Siꞌsi aꞌë. Siꞌsiohuaꞌire yëꞌë ti a̱imaꞌquë aꞌë,’ cahuë. Caquëna, ti̱jupë yëꞌoseꞌe yëꞌëre juta co̱pi: ‘Maijaꞌquë tsoa to̱seꞌere siꞌsi aꞌë camaꞌë paꞌijë̱ꞌë,’ capi. 10 Ja̱je toaso̱ñe Maijaꞌquë cuiꞌne paꞌye capi. Ca tëjina, ayasi tuꞌupi maꞌtëmona mëni huesëo. 11 Ja̱ macarepa toaso̱ ë̱mëohuaꞌi Cesarea yejapi jëjo daosicohuaꞌipi yëꞌëre coꞌecohuaꞌipi yëꞌë paꞌi huëꞌena ti̱tahuë. 12 Ti̱tarena, Maijaꞌquë joyopi yëꞌëre cua̱ñepi: ‘I̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni saijë̱ꞌë,’ caquë ‘ai cuasamaꞌë,’ capi. Caëna, asani saëꞌë, icohuaꞌi seis sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. Sani siꞌaohuaꞌi paꞌi huëꞌena cacahuë. 13 Cacarena, Maijaꞌquë jëjo daoquëre i̱ huëꞌena ñaseꞌere cuiꞌne ñaquëna, i̱ caseꞌere quëapi. Jopena mëꞌë joꞌyare jëjo saojë̱ꞌë, Simón Pedro hueꞌequëre daja̱ꞌcohuaꞌire. 14 Ja̱ëpi dani huaso coca quëaquëna, asani mëꞌë cuiꞌne më tsëcapë huasosicohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë capi, quëapi. 15 Quëaquëna, asani yëꞌëpi cocare quëa huëoquëna, deꞌo joyopi i̱ohuaꞌina dajiꞌi, maire duꞌru macarepa daiseꞌeje̱ paꞌye. 16 Ja̱ maca mai Ëjaërepa caseꞌere cuasahuë, ‘Juan cato ocopi dopi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato deꞌo joyore i̱si cua̱ñojaꞌcohuaꞌi aꞌë.’ 17 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi maire Ëjaë Jesucristore sehuocohuaꞌire i̱siseꞌeje̱ paꞌye i̱siru, ¿me sa̱ñope Maijaꞌquë yoꞌo maꞌñe aꞌë cayeꞌni?” Capi, Pedro.
18 Caquëna, asani Jerusalén acohuaꞌi sehuosicohuaꞌipi sa̱ñope caye je̱oni Maijaꞌquë ai deꞌoyerepa yoꞌoji, cajë cahuë:
“Ja̱je yoꞌoquë judío pa̱i peocohuaꞌire i̱siji, i̱te sehuoni ti pani huesëye ti̱ꞌañe.”
Antioquía Pa̱i Sehuoye
19 Estebanre huani je̱osi jeteyoꞌje Jesure sehuocohuaꞌire jo̱sa yoꞌo huëohuë. Jo̱sa yoꞌo huëorena, yecohuaꞌipi Feniciana, Chipre saodohuëna, cuiꞌne Antioquía daripëna cati saëꞌë. Saisicohuaꞌipi ja̱rona Israel pa̱iseꞌere Maijaꞌquë coca quëahuë. Yequë pa̱iretaꞌa quëaye pa̱huë. 20 Pa̱jëtaꞌare Chipre cuiꞌne Cirene quëꞌro acohuaꞌi sehuosicohuaꞌipi Antioquía daripëna ti̱ꞌani griego pa̱ire mai Ëjaë Jesús deꞌo cocare quëahuë, judío pa̱i peocohuaꞌina. 21 Mai Ëjaë i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni paꞌina, deꞌoye quëajëna, jai pa̱i ja̱ꞌnë i̱tire paꞌë cuasaseꞌe je̱oni Ëjaë Jesuna sehuohuë.
22 Ja̱je yoꞌojëna, sehuosicohuaꞌi Jerusalén paꞌicohuaꞌipi asani Bernabére Antioquía daripëna jëjo saohuë. 23 Jëjo saorena, Bernabépi ti̱ꞌani Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌire Maijaꞌquë deꞌoye yoꞌocaiyere ñapi. Ñani ai sihuapi. Sihuaquë Bernabé yëhuopi, deꞌoyerepa. Ti je̱omaꞌpë tuijë mai Ëjaërepa caseꞌeje̱, caquë yëhuopi. 24 Bernabé cato ai deꞌoquë pajiꞌi. Maijaꞌquëre ai cuasaquëpi cuiꞌne deꞌo joyo ti̱mësiquëpi pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi yëhuoquëna, asani jai pa̱i sehuohuë, mai Ëjaë caseꞌere.
25 Ja̱ jeteyoꞌje Bernabépi Saulore coꞌesiꞌi caquë Tarso daripëna sajiꞌi. 26 Sani ti̱ꞌani i̱te Antioquía daripëna sapi. Sani ja̱rona teꞌe o̱metëcahuë pëahuë, sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. Pëani paꞌijë jai pa̱ire yeꞌyahuë. Ja̱rona Antioquía daripëna duꞌru macarepa Cristiano hueꞌyohuë, sehuosicohuaꞌire.
27 Ja̱ muꞌseña Antioquíana ti̱tahuë, Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌipi Jerusalén daicohuaꞌipi. 28 Ti̱tasicohuaꞌi aquëpi Agabo hueꞌequëpi nëcaquë capi, deꞌo joyopi quëaquëna, yequë muꞌseña paꞌi ja̱ꞌñere. Yequë muꞌseña siꞌa hue̱ꞌña a̱iñe peoquëna, pa̱i a̱i ëa ju̱ꞌijaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je tëto sajiꞌi, Claudio César pa̱i ëjaërepa paꞌi maca. 29 Ja̱je caëna, asani Antioquía sehuosicohuaꞌipi Judea sehuosicohuaꞌire co̱cai ja̱ꞌñere i̱sini jëjo saoñuꞌu cahuë, pa̱i ñape cuasaye jaꞌye. 30 Cani i̱sini yuretaꞌa i̱ti i̱siseꞌere jëjo saohuë, Bernabé cuiꞌne Saulo ja̱ꞌre sehuosicohuaꞌi aiohuaꞌina Judeana.