16
Timoteopi Pablore, Silasre Co̱ Huëoye
Pablopi Derbena cuiꞌne Listrana ti̱ꞌani ja̱rona Timoteore ñapi. Judío nomiopi sehuosico mamaquëni cuiꞌne i̱ pëca jaꞌquëpi griego pa̱i pajiꞌi. Ja̱je paꞌini Timoteore sehuosicohuaꞌipi deꞌoquë api cahuë, Listra cuiꞌne Iconia paꞌicohuaꞌipi. Ja̱je caquëni Pablopi i̱te co̱jaꞌquëre sasiꞌi, cuasaquë. Ja̱ yëꞌtaꞌa samaꞌnë Timoteo ca̱ꞌnihuëre yëto tëapi, judío pa̱i i̱ saija̱ꞌto paꞌicohuaꞌipi coꞌaye camaꞌcohuaꞌini caquë. Cuiꞌne siꞌaohuaꞌi Timoteore griego pa̱i mamaquë api, asa doꞌire ja̱je yoꞌopi. Ja̱je yoꞌosi jeteyoꞌje siꞌa daripë̱a maña i̱ohuaꞌi sa saiyeje̱ paꞌye Jesús jëjo saocohuaꞌi cuiꞌne Jerusalén paꞌicohuaꞌi sehuosicohuaꞌi ëjaohuaꞌi caseꞌere quëahuë, sehuosicohuaꞌina ñeje yoꞌojë̱ꞌë cajë. Ja̱je yoꞌojëna, sehuosicohuaꞌipi i̱ohuaꞌi sehuoseꞌere i̱tire paꞌë asajë tutu quëꞌi joñoa paëꞌë. Paꞌijëna, muꞌseña ñape jai pa̱i sehuojë jai saëꞌë.
Pablo Ca̱ni Ñañe Macedonia Aquëre
Deꞌo joyopi Asia yejana Maijaꞌquë coca quëaye ë̱se doꞌire Frigia yeja cuiꞌne Galacia yeja sa tëto sani, Misia yeja niamona ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani ja̱ropi Bitinia sañuꞌu cuasahuë. Cuasajëtaꞌare Jesús joyopi ë̱sepi. Ë̲sequëna, Misia yejaje̱ sa tëto sani Troas yo saꞌrona meñe cajehuë. Cajeni ja̱rona Pablopi ca̱ni ñapi, teꞌi Macedonia aquëpi nëcaquë i̱te yëquëre dani co̱caijë̱ꞌë caquëna. 10 Ja̱je Pablopi ca̱ni ñaëna, ja̱ro Macedoniana deꞌo coca quëaye paꞌiji caquë Maijaꞌquëpi soiji cajë ne deꞌhuahuë, sañuꞌu cajë.
Pablo Cuiꞌne Silas Filipos Paꞌiye
11 Troas yo saꞌrona aya mëisicohuaꞌipi teꞌe muꞌserepa saëꞌë, Samotracia saodohuëna. Saisicohuaꞌipi ñatasi muꞌse Neápolisna ti̱ꞌahuë. 12 Ti̱ꞌani ja̱ropi Filiposna saëꞌë, romano pa̱i daripëna. Ja̱ro Macedonia yeja ai ëja daripëre pana saëꞌë. Sani ja̱rona pëahuë, tsoe muꞌseña maña. 13 Pëasicohuaꞌipi huajë muꞌse paꞌina, pa̱i daripëpi hueꞌsena etani saëꞌë. Tsiaya të̱ꞌtëpa quëꞌrona sani cuasahuë, judío pa̱i Maijaꞌquëre se̱ hue̱ꞌñaꞌë. I̱ño cuasani jaꞌruni ñuꞌijë deꞌo cocare quëahuë, nomiohuaꞌire i̱ti maca tsiꞌsini ñuꞌicohuaꞌire. 14 Quëajëna, teꞌo nomio Lidia hueꞌecopi, Tiatira daripë pa̱iopi, jai doꞌi ca̱ña ma ja̱ꞌñe i̱sicopi tsiꞌsicohuaꞌi ja̱ꞌre pacoꞌë. Ja̱je paꞌiona, Maijaꞌquëpi Pablo cayere deꞌoyerepa asaja̱co caquë necaina, ai Pablo cayeseꞌe asao, siꞌaye i̱ quëaye. Ja̱o cato Maijaꞌquëre se̱co pacoꞌë. 15 Ja̱je paꞌiopi i̱o tsëcapë ja̱ꞌre co̱ni oco do cua̱ñoni yëquëre cao:
“Mësarupi yëꞌëre sehuosicore pare ñani yëꞌë huëꞌena sani pëajë̱ꞌë.”
Ja̱je caco ai se̱ona, i̱o huëꞌena sani pëahuë.
16 Pëasicohuaꞌipi teꞌe muꞌse Maijaꞌquëre se̱ hue̱ꞌñana saijë teꞌo nomi tsi̱o ta̱ꞌñe yequë muꞌseña paꞌi ja̱ꞌñere quëa joyore hueꞌeconi ti̱ꞌahuë. Ja̱je paꞌiopi i̱o ëjaohuaꞌire jaiye curiquë necaico pacoꞌë, i̱o ta̱ꞌñe ca doꞌipi. I̱o cato i̱ohuaꞌi joꞌyao pacoꞌë. 17 Ja̱je paꞌiopi Pablore cuiꞌne yëquëre peꞌte huëoni peꞌteco cuio:
“¡Icohuaꞌi cato Diusu tutu quëꞌire pare necaicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi mësarute huaso cocare pare quëayë!”
18 Ja̱jeseꞌe siꞌa muꞌseña cuico peꞌteroja̱iona, yoꞌo jujani Pablopi coꞌye po̱nëni i̱ote ta̱ꞌñe ca cocare capi:
“Jesucristo mamipi cua̱ñeñë, icore je̱oni etani saijë̱ꞌë, coꞌa joyo.”
Ca macarepa ja̱re i̱ti macapi coꞌa joyo i̱ote etani sajiꞌi.
19 Ja̱je huatipi etaëna, i̱o ëjaohuaꞌipi ñani yure curiquë neñe peoji cuasajë Pablore cuiꞌne Silasre tse̱ahuë. Tse̱ani coꞌamaña huero hue̱ꞌñana sahuë, ja̱ daripë ëjaohuaꞌi quëꞌrona. 20 Dani ëjaohuaꞌire cahuë:
“Icohuaꞌi Israel pa̱i aꞌë. Ja̱ohuaꞌipi mai daripë ai jo̱sa yoꞌoyë. 21 Israel pa̱i yoꞌoyere yeꞌyayë, ja̱ohuaꞌi. ¿Me mai romano pa̱i i̱ohuaꞌi caye asani yoꞌoyeꞌni?”
22 Cajëna, siꞌaohuaꞌi cuiꞌne cahuë. Cajëna, ja̱ daripë pa̱i yoꞌoye ñacohuaꞌipi Pablore cuiꞌne Silasre juꞌi ca̱ña duꞌteni siꞌsejë̱ꞌë, cua̱ñehuë. 23 Cua̱ñejëna, ai siꞌsehuë. Siꞌse tëjini co hue̱ꞌñana sani cosicohuaꞌire ñaquëre deꞌhua ñajëꞌë, icohuaꞌire cajë cua̱ñeni co huesohuë. 24 Cua̱ñerena, asani ai sa̱ꞌnahuë tuꞌrihuëna sani copi. Coni so̱quë totona co̱ña nesicona nëcañoa jua nëoni hue̱ñopi.
25 Hue̱ñosicohuaꞌipi ñuꞌijë jopo ñami paꞌina, Pablopi cuiꞌne Silaspi co̱ni Maijaꞌquëre se̱jë cuiꞌne jë̱jë yoꞌojëna, siꞌa cosicohuaꞌi asahuë. 26 Ja̱ macarepa yejapi ai ñuꞌcueo. Ñuꞌcuecona, co hue̱ꞌña eta saꞌnoapi siꞌaye huiꞌyo sao, cuiꞌne pa̱ire quë̱na meapi hue̱seꞌeje̱ to̱me sapi, peo hue̱ꞌña. 27 Ja̱ maca cosicohuaꞌire ñaquëpi sëtani huiꞌyoseꞌe eta saꞌnoa paꞌiona, ñani cosicohuaꞌipi tsoe etahuë cuasaquë i̱ huaꞌtipi dutani coꞌye huasiꞌi caquë yoꞌopi. 28 Yoꞌoquëna, Pablopi tutu capi:
“Yoꞌomaꞌë. Siꞌaohuaꞌi yëquë iye macare paꞌiyë.”
29 Caquëna, asani miañe dajë̱ꞌë cani tsasiquë caꞌraquë huëꞌhuë cacani Pablo cuiꞌne Silas quë̱o quëꞌrona doꞌre jaꞌrupi. 30 Yoꞌo tëjini huëni nëcani Pablore cuiꞌne Silasre etoni se̱jiꞌi:
“¿Huasosiquë paꞌiye cani me yoꞌoye paꞌiquëꞌni, yëꞌë?”
31 Se̱ina cahuë:
“Jesucristoni sehuojë̱ꞌë. Sehuoni huasosiquë paꞌija̱ꞌquë aꞌë, mëꞌë. Cuiꞌne mëꞌë huëꞌe acohuaꞌi huasosicohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.”
32 Ja̱ maca i̱te cuiꞌne siꞌaohuaꞌi i̱ huëꞌe acohuaꞌire mai Ëjaë cocare quëahuë. 33 Ja̱re i̱ti quëa tëji maca, cosicohuaꞌire ñaquëpi Pablore cuiꞌne Silasre siꞌseseꞌe aꞌsi tsoapi. Ja̱ jeteyoꞌje i̱ cuiꞌne siꞌaohuaꞌi i̱ huëꞌe acohuaꞌi oco do cua̱ñohuë. 34 Do tëjisi maca tu̱mani Pablore cuiꞌne Silasre i̱ huëꞌena sani a̱opi. I̱ cuiꞌne i̱ tsëcapë acohuaꞌi Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌi paꞌijë ai sihuahuë.
35 Nea hue̱ꞌña paꞌi maca pa̱i yoꞌoye ñani ca deꞌhuacohuaꞌipi Pablore cuiꞌne Silasre eto saojë̱ꞌë cajë cosicohuaꞌire ñaquëre quëaja̱ꞌa soldado pa̱ire jëjo daohuë. 36 Sani quëarena, cosicohuaꞌire ñaquëpi capi, Pablore:
“Pa̱i yoꞌoye ñacohuaꞌipi yëꞌëre mësarute eto saojë̱ꞌë, cua̱ñehuë. Ja̱je paꞌiye sëte se̱ñajë deꞌoye saijë̱ꞌë, yure.”
37 Caquëna, Pablopi capi:
“Quëañuꞌu cajë daisicohuaꞌire soldado pa̱ire yëquë romano pa̱ini mësaru ti coꞌaye yoꞌoseꞌeje̱ camaꞌpë doꞌi peocohuaꞌini siꞌa pa̱i ñajëna, siꞌsehuë. ¿Yure ja̱je yoꞌosicohuaꞌipi yahuerepa etoñuꞌu cayë? Ja̱je yoꞌoye coeyë, i̱ti yëquëre cosicohuaꞌipi dani eto saoja̱jë.”
38 Caquëna, soldado pa̱ipi sani romano pa̱i aꞌë, quëarena, pa̱i yoꞌoye ñani ca deꞌhuacohuaꞌipi quëquëhuë. 39 Quëquësicohuaꞌipi dani pa̱i yoꞌoye ca deꞌhua ëjaohuaꞌipi yëquë mësarute coꞌaye yoꞌoseꞌe oijë̱ꞌë cajë se̱iꞌë, Pablore cuiꞌne Silasre. Ja̱je cani etoni iye daripëpi etani saijë̱ꞌë cajë se̱iꞌë. 40 Se̱tena, Pablopi cuiꞌne Silaspi co hue̱ꞌñapi etani Lidia huëꞌena saëꞌë. Sani sehuosicohuaꞌire ñajë cuiꞌne je̱omaꞌpë tuijë̱ꞌë cajë yëhuo tëjini etani saëꞌë.