17
Tesalónica Daripë Acohuaꞌi Sa̱ñope Yoꞌoseꞌe
Pablo cuiꞌne Silas saicohuaꞌipi Anfípolis cuiꞌne Apolonia dari sa sani Tesalónica daripëna ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌarena, ja̱rote Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌe pajiꞌi. Paꞌina, Pablopi i̱ noni yoꞌoroja̱iñe sëte Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena sajiꞌi, toaso̱ semanarepa huajë muꞌse ñape sai i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre Maijaꞌquë toyapëre ñaquë i̱ti cayeje̱ paꞌye, caquë quëaquëpi. Jesús ju̱ꞌisiquëpi cuiꞌnaëpi huajëquë huëiye paꞌiji. “Ja̱je paꞌina, yëꞌë mësarute quëaquë Jesús i̱ api, maire huasoquë.”
Caquëna, Israel pa̱i acohuaꞌipi sehuoni Pablona cuiꞌne Silasna tsiohuë. Cuiꞌne jai pa̱i Maijaꞌquëre se̱cohuaꞌipi griego pa̱ije sehuohuë. Sehuojëna, cuiꞌne jai pa̱i ëja nomiohuaꞌije̱ sehuohuë. Ja̱je sehuojëna, ñani oijë pë̱ijë Israel pa̱i sehuomaꞌcohuaꞌipi coꞌa pa̱i maꞌñare nemaꞌpë coꞌa nëcaroja̱icohuaꞌini tsiꞌsohuë, ja̱ohuaꞌipi ca huëojëna, siꞌa pa̱i daripë paꞌicohuaꞌipi pë̱ti huëoni jo̱sa yoꞌojë caja̱jë cajë. Ja̱je yoꞌojëna, tsiꞌsisicohuaꞌipi Pabloni cuiꞌne Silasni coejë Jasón huëꞌena to̱mejani cacani jo̱sa yoꞌohuë, paꞌijëna, tse̱ani etoni pa̱ina i̱siñuꞌu cajë. Yoꞌojëna, i̱ohuaꞌi cajë yoꞌocohuaꞌipi peojëna, coa paꞌiohuaꞌini Jasónni cuiꞌne yecohuaꞌi sehuosicohuaꞌini tse̱ani quërë etoni ja̱ daripë pa̱i ëjaohuaꞌi quëꞌrona sahuë. Sani cuijë cahuë:
“Icohuaꞌipi siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌire ti̱ñe paꞌiyena po̱najë yoꞌocohuaꞌipi i̱ñoje dani yoꞌoyë. Yoꞌojëna, Jasónpi i̱ohuaꞌire oi i̱ huëꞌena pëaye i̱sipi. Ja̱je yoꞌocohuaꞌi siꞌaohuaꞌi César siꞌa pa̱i ëjaë cua̱ñeseꞌere sa̱ñope yoꞌoyë. Yoꞌojë cayë, yequë pa̱i ëjaërepa paꞌiji, Jesu api i̱repa cayë.”
Cajëna, ja̱ daripë acohuaꞌipi cuiꞌne i̱ohuaꞌi ëjaohuaꞌipi asani ¿ja̱ jerepa yoꞌocohuaꞌi aꞌni? cuasa huëohuë. Cuasajëtaꞌare Jasónpi cuiꞌne yecohuaꞌi sehuosicohuaꞌipi mësaru cua̱ñeñe ti̱ꞌacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cani curiquëre i̱si nëoni eto cua̱ñohuë.
Pablo Cuiꞌne Silas Bereare Paꞌiseꞌe
10 Ja̱ ñami sehuosicohuaꞌipi esa Berea daripëna saijë̱ꞌë cajë jëjo saohuë, Pablore cuiꞌne Silasre. Jëjo saojëna, saisicohuaꞌipi ti̱ꞌani Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena cacahuë. 11 Berea acohuaꞌi Israel pa̱i deꞌo pa̱i paëꞌë. Tesalónica pa̱ire sa tëto saisicohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi Pablo quëaye deꞌoye asajë nuñerepa quëaquë cajë siꞌa muꞌseñapi Maijaꞌquë toyapëre ñahuë. 12 Ja̱je yoꞌojë jai pa̱i Israel pa̱i acohuaꞌipi sehuohuë. Sehuojëna, cuiꞌne griego pa̱i ë̱mëohuaꞌi cuiꞌne ëja nomiohuaꞌije̱ sehuohuë. 13 Sehuojëna, Pablopi Bereana Maijaꞌquë coca quëaquë paꞌiji asani Tesalónica Israel pa̱ipi Bereana dani Pablore pa̱ipi jo̱sa yoꞌo ja̱ꞌñe ne huëohuë. 14 Ja̱je yoꞌo huëojëna, sehuosicohuaꞌipi Pablore esa eto saohuë, jai tsiaya të̱ꞌtëpa quëꞌrona. Jëjo saojëna, coa Silaspi cuiꞌne Timoteopi co̱ni pëahuë, Bereana. 15 Pëarena, Pablore co̱ni saijë sasicohuaꞌipi Atenas daripëja̱ꞌa je̱ojani coꞌihuë. Coꞌijë Timoteore cuiꞌne Silasre Pablo esa daijë̱ꞌë caseꞌere dani quëahuë.
Pablopi Atenas Daripëre Paꞌiye
16 Pablopi Silasre cuiꞌne Timoteore Atenas daripëpi paꞌi utequë siꞌa hue̱ꞌña pa̱i deꞌhuasi diusure paseꞌe paꞌijëna, ñaquë ojiꞌi, coꞌayerepa yoꞌoyeꞌni cuasaquë. 17 Ja̱je paꞌina, Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena cacaquë Israel pa̱i ja̱ꞌre cuiꞌne Maijaꞌquëre se̱cohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni capi. Caquë cuiꞌne siꞌa muꞌseñapi huero hue̱ꞌñana tsiꞌsisicohuaꞌireje̱ yëhuoquë capi. 18 Caquëna, pa̱i paꞌiye asacohuaꞌi epicúreos pa̱ipi cuiꞌne estoicos pa̱ipi i̱te ca huëoni cajë yecohuaꞌipi cahuë:
“¿I̱quere iquë caquëꞌni, jai cocaë maca?”
Cajëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“Yequë pa̱i diusuohuaꞌi ayere quëacaiquë api cuasayë.”
Ja̱je cahuë, Pablopi deꞌo coca Jesús ayere cuiꞌne i̱ ju̱ꞌisiquëpi huëiseꞌere quëaquëna. 19 Ja̱ maca Pablore Areópago cu̱tihuëna sahuë, ëjaohuaꞌi tsiꞌsi hue̱ꞌñana. Sani i̱te se̱iꞌë:
“¿Yëquë asaye yëyë, i̱que huajë yeꞌyaye aꞌni, iye mëꞌë yëquëre quëaye? 20 Yëquë asa maꞌñere mëꞌëpi caquëna, asa jujani ¿i̱quere mëꞌë caye quëaquëꞌni? cajë se̱ñë, mëꞌëre.”
21 Atenas pa̱ipi cuiꞌne ti̱ pa̱ipi i̱ti maca paꞌicohuaꞌipi ja̱ꞌa yoꞌoseꞌere paseꞌe asacohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌi sëte ja̱je cahuë.
22 Cajëna, i̱ohuaꞌi joporepa paꞌiquëpi Pablo huëni nëcani Areópago cu̱tihuëpi nëcaquë i̱ohuaꞌire capi:
“Atenas pa̱i yëꞌë mësarute ñañe cato mësaru diusuohuaꞌire cuasañuꞌu cajë ai yëjë yoꞌocohuaꞌi aꞌë. 23 Ja̱je yoꞌocohuaꞌini yëꞌë mësaru se̱ hue̱ꞌñana cacani i̱ti tëojë se̱ hue̱ꞌñana ñeje toyaseꞌe paꞌina, ñahuë: ‘Ti pa̱i ñamaꞌa diusure se̱ hue̱ꞌñaꞌë.’ Ja̱je paꞌina, yëꞌë, ja̱ë mësaru ti ñamaꞌpë se̱ diusu ayere quëaquë aꞌë.
24 Ja̱ëpi yeja cuiꞌne i̱ote paꞌiye nesiquë ja̱je paꞌina, i̱ api, maꞌtëmo cuiꞌne yeja ëjaërepa. Ja̱je paꞌipi pa̱i nesi huë̱ꞌñare paꞌimaꞌquë api. 25 Pa̱ini necaijë̱ꞌë, yëꞌëre camaꞌquë api. I̱ api, maire paꞌiye siꞌaye yëꞌeye cuiꞌne yequë coꞌamañaje i̱sisiquë.
26 Teꞌire pa̱ire deꞌhuasiquëpi ja̱ëpi teꞌipi jai pa̱i daripë̱a nepi, Maijaꞌquëpi siꞌa yeja paꞌija̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, i̱pi i̱ohuaꞌi paꞌija̱ꞌto cuiꞌne i̱te i̱ohuaꞌi coꞌeja̱ꞌa macaje̱ ca nëopi. 27 Ja̱ohuaꞌipi Maijaꞌquë mai quë̱no macare paꞌiquëtaꞌare coa cuasarepa i̱na coꞌe ti̱ꞌajajë caquë nepi. 28 Ja̱je paꞌina, mai i̱na paꞌiyë, huajëcohuaꞌi paꞌijë cuꞌiyë. Mësaru aipë ta̱ꞌñe coca cacohuaꞌi caseꞌerepa: ‘Mai cato Maijaꞌquë tsëcapë acohuaꞌi aꞌë’. 29 Ja̱je Maijaꞌquë tsëcapë acohuaꞌi sëte pa̱i i̱ohuaꞌi cuasayepi huëojë curiquëpi, po curiquëpi cuiꞌne quë̱napi deꞌhuaseꞌere Maijaꞌquëje̱ paꞌi api, cuasamaꞌpë pañuꞌu. 30 Ai tsoe cato Maijaꞌquë pa̱i huesëjë yoꞌoye coa ñaquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌisiquëtaꞌa yure cato Maijaꞌquë cua̱ñeji, siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌire i̱na sehuojë daijë̱ꞌë caquë. 31 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi pa̱i yoꞌoseꞌe nuñerepa caquë ne deꞌhuaja̱ꞌa muꞌse ca nëopi: Jesu api, ja̱ yoꞌoye yoꞌoja̱ꞌquë, i̱ joꞌya nesiquëpi. Ja̱je paꞌina, Jesuna cuasaye paꞌiji caquë siꞌaohuaꞌire i̱ñopi, ju̱ꞌisiquëni huëoquë.”
32 Ja̱je ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye ayere caquëna, asani cueꞌcuehuë. Cueꞌcuejëna, yecohuaꞌipi cahuë:
“Yequë muꞌse asañuꞌu, mëꞌë caye.”
33 Cajëna, ja̱ohuaꞌire quëaye je̱opi. 34 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yecohuaꞌipi sehuohuë. Sehuoni i̱ ja̱ꞌre co̱ni tsiohuë. Cuiꞌne ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni paëꞌë, Dionicio. Cuiꞌne teꞌe nomio Dámaris hueꞌeco pacoꞌë. Ja̱ohuaꞌi cato Areópago tsëcapë acohuaꞌi paëꞌë. Paꞌijëna, cuiꞌne yecohuaꞌije̱ co̱ni paëꞌë, i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni.