18
Pablo Corinto Daripëre Paꞌiseꞌe
Ja̱je yoꞌo tëjini Atenaspi etani Corinto daripëna sajiꞌi, Pablo. Ja̱rona teꞌire Israel pa̱ire Aquilare ti̱ꞌapi. Ja̱ë cato Ponto yeja aquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi Pablo ja̱ yëꞌtaꞌa ti̱ꞌamaꞌnë Aquila cuiꞌne i̱ paco Priscilapi co̱ni Pontona ti̱ꞌasicohuaꞌipi paëꞌë. Ja̱ohuaꞌi cato Italiapi etani daisicohuaꞌi paëꞌë. Claudio romano pa̱i ëjaëpi siꞌa Israel pa̱i Roma paꞌicohuaꞌi etaye paꞌiji caquë cua̱ñequëna, etasicohuaꞌi paëꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌini Pablo doꞌi ñasiꞌi caquë sajiꞌi. Sani i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni pëapi. I̱ohuaꞌi neñeje paꞌye ca̱ꞌnipi huë̱ꞌña nequë sëte i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni nesiꞌi caquë pëapi. Pëasiquëpi paꞌi siꞌa huajë muꞌseña Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena sai quëapi, Israel pa̱ire cuiꞌne yequë pa̱ire asare paja̱jë caquë.
Macedonia paꞌicohuaꞌipi Silas cuiꞌne Timoteo co̱ni ti̱ꞌasi maca Pablopi siꞌa muꞌseña Maijaꞌquë coca quëa huëoni quëaquë judío pa̱ire capi. Jesús pajiꞌi, maire huasoquërepa. Ja̱je caquëna, ja̱ohuaꞌipi i̱te sa̱ñope cajë pë̱ꞌë. Pë̱ijëna, Pablo ña jujani i̱ohuaꞌire sa̱ñope cayere i̱ñosiꞌi caquë i̱ juꞌi ca̱re ta̱ꞌtë to̱pi. Ta̱ꞌtë to̱ni capi, i̱ohuaꞌire:
“Mësaru doꞌi pasipi mësaru ne huesëye, yëꞌë doꞌi peosipi. Ja̱je paꞌina, yurepi jerepa cato judío pa̱i peocohuaꞌina sani Maijaꞌquë coca quëaja̱ꞌquë aꞌë.”
Cani tsiꞌsi hue̱ꞌñapi etani Justo huëꞌena sajiꞌi, Maijaꞌquëre se̱quë huëꞌena, Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌe quë̱no maca paꞌi huëꞌena. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌe ñacohuaꞌi ëjaërepa Crispo hueꞌequëpi Maijaꞌquë coca asani sehuopi. Sehuoquëna, cuiꞌne siꞌaohuaꞌi i̱ tsëcapë acohuaꞌije̱ sehuohuë. Sehuojëna, cuiꞌne Corinto daripë acohuaꞌije̱ jai pa̱i sehuohuë. Sehuorena, oco dopi, sehuosicohuaꞌire. Ja̱je yoꞌoquë paꞌina, teꞌe ñami Ëjaëpi ca̱ni ñañeje paꞌyeja̱ꞌa ñaini capi, Pablore:
“Caꞌramaꞌë paꞌijë̱ꞌë, coca quëaye, je̱omaꞌë cajë̱ꞌë. 10 Yëꞌë coca sehuoja̱ꞌcohuaꞌire iye daripë acohuaꞌire jai pa̱ire payë. Yëꞌëpi mëꞌë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiyë. Paꞌina, mëꞌëre pa̱ipi coꞌaye yoꞌo ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.”
11 Caëna, asani Pablopi Corintona teꞌe o̱metëcahuë jopore paja̱ꞌa pëani paꞌi Maijaꞌquë cocare yeꞌyapi, i̱ohuaꞌire.
12 Ja̱je yoꞌoquë paꞌina, Acaya pa̱i ëjaë Galión paꞌi maca judío pa̱ipi Pablore sa̱ñope yoꞌoñuꞌu cajë tsiꞌsihuë. Tsiꞌsini tse̱ani sahuë, pa̱i yoꞌoye ca deꞌhua hue̱ꞌñana. 13 Sani i̱ohuaꞌi ëjaëre cahuë:
“Iquëpi cua̱ñeseꞌe cayeje̱ paꞌye yoꞌomaꞌpë, ti̱ñe Maijaꞌquëre se̱ñe paꞌiji caquë pa̱ire yeꞌyaquë api.”
14 Cajëna, asani Pablopi casiꞌi cuasaquëna, Galiónpi duꞌruja̱ꞌa capi, Israel pa̱ire:
“Coꞌaye yoꞌoseꞌere pa̱nitaꞌa pa̱ire huani je̱oseꞌere yoꞌojë catotaꞌa mësaru Israel pa̱ire asa catiraꞌhuë. 15 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato coa coca yëꞌoseꞌe caseꞌere, mami ayere, cuiꞌne mësaru cua̱ñeñe ayere yoꞌojë cayë. Ja̱je paꞌiye sëte mësaruseꞌe ne deꞌhuajë̱ꞌë. Mësaru yoꞌojë cayere cuiꞌna maca yoꞌoquë caye coeyë.”
16 Ja̱je cani pa̱i yoꞌoseꞌe ca deꞌhua hue̱ꞌñapi eto saopi, i̱ohuaꞌire. 17 Eto sauna, pa̱i yoꞌoseꞌe ca deꞌhua hue̱ꞌña ti̱ña macare pana Sóstenesre tse̱ani tëꞌcahuë. Ja̱ë cato Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌe ñacai ëjaë pajiꞌi. Ja̱je yoꞌotoje̱ Galión cato coꞌa ju̱ꞌi ñañe pa̱pi, i̱ohuaꞌi yoꞌoye.
Pablopi Ti̱jupë Antioquíana Saiye
18 Ja̱ yëꞌtaꞌa Pablo Corinto daripëna pëasiquëpi tsoe muꞌseña pajiꞌi. Paꞌiquëpi sai huëoni sehuosicohuaꞌire saiyë, caquë pëpa tëjini sai Priscila cuiꞌne Aquila ja̱ꞌre co̱ni sajiꞌi. Siria yejana yohuëja̱ꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa yohuë aya mëimaꞌnë Cencreana naña peo caꞌtopë hueopi, i̱ nesiꞌi ca nëoseꞌere yoꞌo ti̱ꞌasiꞌi caquë. 19 Ja̱je yoꞌosi jeteyoꞌje Efesona ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani Pablopi Priscilare cuiꞌne Aquilare je̱oni Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena sajiꞌi. Sani Israel pa̱i tsiꞌsicohuaꞌi ja̱ꞌre coca capi. 20 Caquëna, asani i̱ohuaꞌipi i̱te pëajë̱ꞌë cajë se̱iꞌë. Se̱jëna, pa̱ñë, pëaye cani. 21 Pëpani sai capi:
“Maijaꞌquëpi yëna cuiꞌnaëpi yeque coꞌini ñasiꞌi.”
Cani ja̱ jeteyoꞌje yohuëna aya mëni Efesopi yequë hue̱ꞌñana sajiꞌi. 22 Ja̱ maca Cesareana ti̱ꞌani sehuosicohuaꞌire pëpasiꞌi caquë Jerusalénna sajiꞌi. Sani ja̱ropi yuretaꞌa Antioquíana sajiꞌi. 23 Sani ja̱rona tsoe maca pani yuretaꞌa cuiꞌnaëpi cuꞌi huëo co̱pi, pa̱i ñape darina, Galacia cuiꞌne Frigia yeja daripë̱ana, sehuosicohuaꞌire tutu quëꞌiohuaꞌire quëa huasoquë.
Apolos Efeso Pa̱ire Yëhuoye
24 Ja̱ muꞌseña teꞌi Israel pa̱i aquëpi Apolos hueꞌequëpi Efesona ti̱tapi, Alejandría daripë aquëpi. Ja̱ë cato ai ta̱ꞌñe coca caquë cuiꞌne Maijaꞌquë toyapë ai deꞌoyerepa asaquë pajiꞌi. 25 Ja̱je paꞌipi mai Ëjaërepa coca paꞌiyena yeꞌyesiquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌipi tuturepa caquë Jesús ayere ti̱ñarepa yeꞌyapi, coa Juan oco doyeseꞌe asaquëtaꞌa. 26 Ja̱je paꞌipi Apolos Israel pa̱i tsiꞌsi huëꞌena jai pa̱i asajëna, caquëna, Priscila cuiꞌne Aquilapi asani i̱te teꞌire ti̱rona sani quëahuë, ai ti̱ñarepa Maijaꞌquë coca ayere. 27 Quëasiquëpi Apolos Acayana sasiꞌi caquë yoꞌoquëna, sehuosicohuaꞌipi i̱ sai ja̱ꞌñe co̱caëꞌë. Co̱caijë cuiꞌne teꞌe carta toyahuë, Acaya sehuosicohuaꞌi paꞌicohuaꞌina deꞌoye i̱te pëpacaijë̱ꞌë cajë. Ja̱je yoꞌorena, Acaya ti̱ꞌani Maijaꞌquë oi doꞌipi sehuosicohuaꞌire ai deꞌoyerepa co̱cajiꞌi. 28 Co̱cai siꞌaohuaꞌi ña hue̱ꞌñana Israel pa̱ire toyapëna ñaquë Jesús i̱repa maire huasoquë pajiꞌi caquë sa̱ñope capi. I̱ohuaꞌije̱ mëꞌë coa cayë caye peoyere papi, capi.